Тываны? К?р?не университеди Филология факультеди Тыва болгаш ниити дыл эртемнерини? кафедразы Темазы: С?с каттыжыышкыны (11 класс) ТывКУ-ну? филология факультедини? 5-ки курузуну? 1-ги б?л??н?? студентизи Кужугет Ше?не тургускан. Удуртукчузу: Тыва дыл болгаш ниити дыл эртемнерини? кафедразыны?


The Presentation inside:

Slide 0

Тываны? К?р?не университеди Филология факультеди Тыва болгаш ниити дыл эртемнерини? кафедразы Темазы: С?с каттыжыышкыны (11 класс) ТывКУ-ну? филология факультедини? 5-ки курузуну? 1-ги б?л??н?? студентизи Кужугет Ше?не тургускан. Удуртукчузу: Тыва дыл болгаш ниити дыл эртемнерини? кафедразыны? доцентизи, ф.э.к. Доржу К.Б. Кызыл - 2009


Slide 1

Допчузу: С?с каттыжыышкыны дугайында билиг С?с каттыжыышкыныны? ?зек с?з?н?? аайы-биле б?л?ктери Б?д??н болгаш нарын с?с каттыжыышкыннары Холбаалар Бот ажылдар Ажыглаан литература.


Slide 2

С?с каттыжыышкыны дээрге ийи (тускай чугаа кезээни?) азы оон х?й с?стерни? каттышканындан тургустунган, утка болгаш грамматика талазы-биле харылзашкак с?стерни? каттышканы болур. Чижээ: амыдыралды? оруу, школачы чылдар, ??редилгени уламчылаар. С?с каттыжыышкыны хостуг Чижээ: школада ажылдап турар Быжыг Чижээ: карак кызыл ажылдап турар


Slide 3

?зек с?з?н?? кандыг чугаа кезээ-биле илереттингенин барымдаалап с?с каттыжыышкыннарын дараазында б?л?ктерге чарып турар. Дараазында таблицадан к?рээли?ер:


Slide 4

Тургузууну? аайы-биле с?с каттыжыышкыны б?д??н болгаш нарын болур.


Slide 5

Ам дараазында с?с каттыжыышкыны? холбааларын сактып, катаптаар бис, уруглар. Д?рген сактып келири-биле таблицаже кичээнгейлиг к?р??ер.


Slide 6

Бот ажылдар 1) С?с каттыжыышкыннары адап бээримге, ?зек с?з?н?? аайы-биле кайы б?л?кке хамааржырын тодарадыр бис. Алдын к?с, бешти? бири, чурукту сонуургаар, бир-ле эртен, улуг ?ртемчей, дуюгларын тепсенген, сылдыстыг кежээ, ырлыг чечээм, шыпшы? д?не, делгем хову, оранны удурту бээр, анай-хаактар частыр.


Slide 7

2) – С?с каттыжыышкыныны? холбааларын катаптап, Тываны? Улусту? чогаалчызы Александр Даржайны? «Бистер ийи а?гырлар бис» деп ш?л??н номчуп, с?с каттыжыышкыныны? холбааларын тодарадыр бис, уруглар. Анай-хаактар алдынналдыр Алаак санай частып келген. Часты? чылыг х?н?-биле Сагыш-ч?рээм ч??лдежип, Э?-не чырык бодалдарын Эргимим сээ с??неп туру.  


Slide 8

Эжеш а?гыр т?рээн х?лч??н Эргий ужуп, шаанга кирер. Х?ннээрекке д?геленип, К?ж?р куштар эргеленчип, Ынакшылды? м??ге ырын Ындынналдыр ырлажыптар. Бистер ийи а?гырлар бис, Бисти кым-даа чарып хоржок. Ч?ге дизе, эжеш а?гыр Ч?ден артык, э?-не шынчы- Эжин дириг каап ?лбес, Эрээ-хинчек оон дээре.


Slide 9

Ажыглаан литература: 1. 5-11класстарга программа. 2. 5-9 кл. тыва дылда программа. 3. Ойдан-оол А.К., Б.К.Ондар, Доржу К.Б., Куулар Е.М. Тыва дыл. 10-11кл. – Кызыл, 2007.-Ар.193-196. 4. Март-оол К.Б. 5-9 класстарга тыва дылды башкылаарыны? методиказы.-Кызыл, 2002.-Ар.186-187. 5. Даржай А. Чогаалдар чыындызы. – Кызыл, 1994.


Slide 10

Улуу-биле четтирдим!


×

HTML:

Ссылка: