Металдар мен электролиттердегі электр тогы


The Presentation inside:

Slide 0

Металдар мен электролиттердегі электр тогы


Slide 1

?й тапсырмасын тексеру: 1.?ткізгіштерді? диэлектриктерден айырмашылы?ы неде? 2.Зарядтал?ан б?лшектерді? ба?ыттал?ан ?оз?алысыны? себебі неде? 3.Ток к?зі ?андай роль ат?арады?Электр тогы дегеніміз не? 4.Ток к?зіні? ?андай т?рлерін білесіздер? 5.Аккумуляторды зарядта?анда ж?не разрядта?анда ?андай процесс ж?реді?


Slide 2


Slide 3


Slide 4

Na0 – 1e- > Na+1 Натрий ионыны? т?зілу процесі


Slide 5

МеталДЫ? кристалДЫ? ТОР Металдар мен оларды? бал?ымалары металды? тор т?рінде кристалданады. Металды? тор т?йінінде о? зарядты металл иондары орналасады. Металл атомдарынан ж?не кристалды? тор т?йінінде ?ал?ан иондардан алыста?ан электрондар катиондар арасында біршама еркін ?оз?алу?а м?мкіндік алады. Осылайша металдарды? электр?ткізгіштігін ?амтамасыз етеді. Иондар мен бос электрондарды? арасында электростатикалы? ?серлесу пайда болады да, металды? байланысты? т?зілуіне себеп болады.


Slide 6


Slide 7

Суда еритін заттар (негіз, т?з, ?ыш?ыл) электр тогын ?ткізеді ж?не оларды электролиттер деп атайды, ал суда ерімейтін заттар электр тогын ?ткізбейді ж?не оларды бейэлектролиттер деп атайды. Электр тогын тек металдар емес, сонымен ?атар ерітінділерде ?ткізеді.


Slide 8

Электролиттік диссоциация Электролиттік диссоциация – электролиттерді? суда еріген кезде немесе бал?ы?анда аниондар мен катиондар?а ыдырау процесі (1887г) Сванте Аррениус (1859-1927)


Slide 9

NaCl - Na+ + Cl- HCl - H+ + Cl- CuCl2 - Cu+2 + 2Cl-


Slide 10


Slide 11

Металдар таби?атта Тас т?з Глаубер т?з сильвинит карналлит белсенді Белсенділігі орташа асыл NaCl –ас (тас) т?зы Na2SO4 * 10H2O – глаубер т?зы NaCl*KCl – сильвинит KCl * MgCl2*6H2O – карналлит АЛЫНУЫ Т?З БАЛ?ЫМАЛАРЫНЫ? Электролиз І NaCl > Na+ + Cl- 2NaCl > 2Na + Cl2


Slide 12

Электролиз - ерітінділерді? электр тогы ?серінен о? ж?не теріс зарядтал?ан б?лшектерге ыдырау процессі


Slide 13

CuCl2 > Cu+? + 2Cl? Катодта?ы процестер Анодта?ы процестер н?тижесі н?тижесі ^ ^ Cu+? + 2e? > Cu0 2Cl? - 2e? > 2Cl^


Slide 14

Н?тиже Металдарды?ы электр то?ы - еркін электрондарды? реттелген ?оз?алысы. Электролиттердегі электр тогы электр ?рісіні? ?серінен о? ж?не теріс иондарды? ба?ыттал?ан ?оз?алысын ту?ызады.


Slide 15

Бекіту с?ра?тары электр тогын ?ткізетін зат ?алай аталады? 2) электр тогын ?ткізбейтін зат ?алай аталады? 3) о? зарядтал?ан б?лшектер ?алай аталады?


Slide 16

4) электролиттік диссоциация деп ?андай процесті айтады? 5) теріс зарядттал?ан б?лшектер ?алай аталады? электролиттік диссоциация теориясын ?сын?ан ?алым кім?


Slide 17

7) о? ж?не теріс зарядтар ?алай ?рекеттеседі? 8) электр тогы дегеніміз не? металда ?андай б?лшектер электр тогын ту?ызады?


Slide 18

ерітінділер мен ??ймаларда ?андай б?лшектер электр тогын ту?ызады?


Slide 19

Саба?ты ?орытындылау Венн диаграммасы: Металдарда ?андай б?лшектер ар?ылы электр тогы ж?реді? Электролиттерде ?андай б?лшектер ар?ылы электр тогы ж?реді? Электр тогын ?ткізетін б?лшектер ?алай аталады?


Slide 20

?йге тапсырма Химиядан :§ 35, 162 бет №5 Физикадан : ?ткізгіштерді паралель ж?не тізбектей жал?ау та?ырыбын ?айталау


Slide 21

С?ттілік тілейміз!!!


×

HTML:

Ссылка: