“?ылым таппай ма?танба”


Презентация изнутри:

Слайд 0

“?ылым таппай ма?танба”


Слайд 1

Саба?ты? ма?саты: Білімділік: ?ле?ді жан-жа?ты талдау. ?ле?ді о?ып, о?ушыны? пікірін, к?з?арасын ?алыптастыру. 2. Дамытушылы?: сыни т?р?ысынан ойлау?а ?зінше ой т?йюге баулу, танымды? т?сініктерін дамыту. 3. Т?рбиелік: ?ле?ді с?юге, адамгершілікке т?рбиелеу.


Слайд 2

Саба?ты? к?рнекілігі: Абайды? портреті мен шы?армалары. Саба?ты? т?рі: аралас саба?. Саба?ты? ?дісі: с?ра?-жауап, топтастыру, екі жа?ты к?нделік.


Слайд 3

Саба?ты? та?ырыпшасы: Болмаса? да ??сап ба?, Бір ?алымды к?рсе?із Ондай болма? ?айда деп, Айтпа ?ылым с?йсе?із. Абай.


Слайд 4

1.?й тапсырмасын с?рау Абайды? отбасы. Абай Семейде Абай шы?армалары. Адамзатты? алыбы. Жа?а саба?ты? барысы.


Слайд 5

сазгер 1845 жылы Семей облысында ту?ан. а?ын ?аза? жазба ?дебиетіні? негізін ?алаушы ойшыл ?ле?і “?ыс”


Слайд 6

Абайды? ?ле?дерін топтастыру Абай ?ле?дері “?семпаз болма ?рнеге” “?ыс”, “К?з” “Интернатта о?ып ж?ргенде” “Жаз”, “К?ктем”


Слайд 7

Саба?ты? ма?саты : ?ле?ні? идеясын, та?ырыбын ашып, жан-жа?ты талдау ж?ргізу. Ту?ан еліні? , Шы?ыс пен батысты? рухани ой ?азыналарынан н?р алып, ?з хал?ын ?нер мен ?ылым?а жетелеуді армандады


Слайд 8

Абай: Т?зетпек едім заманды ,?зімді тым-а? зор т?тып деп ?зі а?са?ан жа?а заман?а лайы?ты жас буын ?рпа?ты т?рбиелеуді ?ол?а алады. Болмаса? да ??сап ба?, Бір ?алымды ?айда деп Ондай болма? ?айда деп Айтпа ?ылым с?йсе?із. деп, бір заманны? емес барлы? заманны? балаларына ?сиет ?ле?і? жазды


Слайд 9

?ле?ді алгоритм бойынша ж?ргізу ?ле?ді т?сініп о?у. Т?сініксіз с?здермен ж?мыс. Бірінші шума?ын о?у.Аудармасын беру. Екінші шума?ын о?у. А?ынны? ма?саты жастарда зиянды ?деттерге жиіркеніш тудыру, д?рыс жолды н?с?ау. ?шінші шума?ын о?у. А?ын адам ?мірінде а?артуды? ма?ызын, білімні? пайдасын ,?ылымны? ролін к?рсеткен.


Слайд 10

Жа?а с?здермен ж?мыс: Тере? ой – разум Ра?ым – доброта Талап - упорство Е?бек – труд ?ана?ат – скромность Асыл іс – доброе дело Асы? бол – сремись ?ашы? бол - остерегайся


Слайд 11

3. ?ле?ні? идеясы : ?ылым – ?лкен ?азына 4. Та?ырыбы: Жастарды ?ылым?а, ?нерге ша?ыру. 5. ?ле? ??рылысын талдау. ?ылым таппай ма?танба 1 шума? 4 тарма? 7 буын 2 шума? 8 тарма? 7 буын 3 шума? 8 тарма? 7 буын 4 шума? 10 тарма? 7 буын


Слайд 12

6. К?ркемдегіш т?сілдері. Адам бойында?ы бес асыл ?асиетті бес асыл іске те?ейді. 7. ?р шума?та?ы ой-тол?аныс. 1-шума?. ?ылым таппай ма?танба. 2-ші шума?. Бес асыл іс. 3-ші шума?. ?ылым – ?лкен ?азына. 4-ші шума?. С?зіне ?арап кісіні ал. 8. ?ле?ні? ма?саты: Бес асыл ?асиетті бойы?а дарытпаса?, бес зиянды н?рседен ?ашы? болмаса? ?ылымнан да пайда жо?. 9. Тірек шума?. ?шінші шума?. 10. Пайым. ?ылым-?лкен ?азына.


Слайд 13

10. Пайым. ?ылым-?лкен ?азына. ?ле?ні? идеясын ?орытындылайтын ма?ал-м?телдер. 1. Білімдіге д?ние жары?, Білімсізді? к?ні к?ріп. 2. Жерді? с?ні егін, Ерді? с?ні білім. 3. Кітап алтын ?азына. 4 Наданмен дос бол?анша , Кітаппен дос бол. 5. К?ш білімде, білім кітапта.


Слайд 14

Екі жа?ты к?нделік


Слайд 15

Бекіту с?ра?тары Абай бес асыл іс деп нені айтады. ?ле?ні? идеясы не? ?йге тапсырма: ?ле?ді жаттап келу


×

HTML:

Ссылка: