Саба?ты? та?ырыбы: Жергілікті жерде картасыз ба?дарлану


Презентация изнутри:

Слайд 0

Саба?ты? та?ырыбы: Жергілікті жерде картасыз ба?дарлану


Слайд 1

Саба?ты? ма?саты: О?ушыларды жергілікті жерде картасыз ке? тара?ан т?сілдермен ба?дарлануды ж?не ?зіні? т?р?ан жерін к?кжиек бойынша аны?тауды ?йрету.


Слайд 2

Саба?ты? міндеттері: Ба?дарлану туралы т?сінік беру О?ушылар?а компас к?мегімен, жергілікті жер бедері бойынша, к?нмен, аймен, ж?лдыздармен ба?дарлану туралы баяндау.


Слайд 3

С?ра?тар: ?скери топография? Жергілікті жер туралы м?лімет? Ба?дарлану туралы т?сінік? Жергілікті жерде ба?дарлану? К?кжиектерді аны?тау т?сілі?


Слайд 4

?скери топография- арнайы ?скери п?н. Ол жергілікті жерді зерделеу т?сілдерін, онда?ы ба?дарлауды ж?не ?рыс ?имылдары м?ддесіндегі жергілікті жерді ба?алаумен байланысты бас?а да м?селелерді ?арастырады. ?скери топография жау тылында жауынгерлік міндетін ат?арушы десантшы?а, жау айма?ында ?рекет етуші барлаушы?а, ?арсылас орналас?ан жердегі к?пірлерді жарушы сапер?а, ?арсыласты? атыс ??ралдарын белгілейтін ба?ылаушы?а, мотоат?ыш?а, артиллерия ?скерлеріне, танк ?скерлеріне ж?не бас?а да ?скери салада?ы жауынгерлерге жауынгерлік тапсырмаларды орындау кезінде ?ажет.


Слайд 5

Ба?дарлану туралы т?сінік Жергілікті жерде ба?дарлану – я?ни б?л к?кжиек т?старына ?арай ба?ыт табу Ба?дар деп жа?сы ай?ындалатын жергілікті заттар мен бедер элементтері ?атынасында ?з т?р?ан орнын аны?тап, ?оз?алыс ба?ыты ж?не нысаналар орындарыны? к?рсетілуін айтамыз.


Слайд 6

Жергілікті жер туралы м?ліметтер


Слайд 7

Таулы айма?


Слайд 8

Жазы?ты?


Слайд 9

Орман


Слайд 10

К?кжиек т?старыны? т?рлері


Слайд 11

Адрианов ??лабызы


Слайд 12

К?кжиек т?старын к?нге ?арап са?ат ар?ылы аны?тау


Слайд 13

К?кжиек т?старын ж?лдыздар ар?ылы аны?тау


Слайд 14

Ай?а ?арап ба?дарлану


Слайд 15

Тексерулер барысында аны?тал?андар: А?аш ?абы?ыны? о?т?стік жа?ымен салыстыр?анда, солт?стік жа?ы б?жырлау ж?не к??гірттеу болып келеді; М?к пен ?ына а?аш ді?і мен тасты? солт?стік жа?ына шо?ырланады; Ауа-райыны? ысты? кездерінде ?ыл?ан жапыра?ты а?аштарды? о?т?стік беткей жа?ына шайыр к?бірек жина?талады; ??рмырс?алар ?з илеуін а?ашты?, т?бірді? немесе б?таны? о?т?стік жа?ына салады. Илеуді? о?т?стік жа?ы т?йетайлы, солт?стік беткейі одан г?рі ?иялау келеді; Жемістер мен жидектерді? о?т?стік жа?ы ?ыз?ылттау болып келеді ;


Слайд 16

А?аштарды? б?та?тары мен жапыра?тары о?т?стік жа?ында ?алы? ж?не ?зын болып келеді Жеке т?р?ан а?аштар мен тастарды? о?т?стігінде ш?п ?алы? ?седі; Тау ?ырларында?ы ?ар к?ктемде солт?стік жа?ынан ?ара?анда о?т?стік жа?ында тез ериді; М?сылман мешіттеріндегі айды? іш жа?ы ?р?ашанда о?т?стікке ба?ыттал?ан.


Слайд 17

Жергілікті жер бедеріне ?арап, к?кжиек т?старын аны?тау


Слайд 18

1. К?кжиек т?старын ж?лдыздар?а ?арап аны?тау. 2. Жергілікті жер бедеріне ?арап, к?кжиек т?старын аны?тау 3. ?ыс?аша конспект жазу. ?й тапсырмасы:


×

HTML:

Ссылка: