?ялы телефонны? пайдасы мен зияны


The Presentation inside:

Slide 0

?ялы телефонны? пайдасы мен зияны ?ойтас орта мектебі


Slide 1

Ма?саты: 1.О?ушылыр?а ?ялы телефонны? зияны мен пайдасын ж?не де ?ялы телефонны? тарихын,арты?шылы?ы мен кемшіліктерін т?сіндіру.М?ны ?рбір мектеп о?ушысы білуі тиіс,сонымен ?атар ?зінен жасы кішілерге де жеткізу.


Slide 2

Та?ырып жоспары: 1.?ялы телефонны? тарихы 2.?ялы телефонны? зияны 3.Т?рлері 4.?ялы телефондарды? арты?шылы?ы мен кемшілігі 5.?орытынды


Slide 3

Тарихы 1875 жылды? 2 маусымында Бостон университетіні? Шешендік ?нер мектебіні? профессоры Грехем Белл е? ал?аш рет байланыстырушы сымдарды? к?мегімен ?з к?мекшісіні? даусын естиді. ?нертап?ыш шотландты?ты? б?л жа?алы?ы тарих бетінде телефон деген атпен ?алды. Бір ?ызы?ы, ?нертап?ышты? есімі а?ылшын тілінен аудар?анда, «?о?ырау» деген ма?ына береді.


Slide 4

?ялы телефонны? зияны 1. ?ялы телефонны? ?осылып т?р?анда?ы с?улелендіру де?гейі есту, к?ру, миды? кейбір б?ліктеріне кері ?серін тигізеді. 2.?алымдар зерттеп, ?ызы?ты ?орытынды жасады; 10 жылдан астам уа?ыт ?ялы телефонды ?збей пайладан?ан адамны? миына зиянды заттарды енгізбейтін с?згішті? ?абыр?алары бітеледі. Болаша?та адамды миды? ?атерлі ісігіне шалды?тыруы м?мкін. 3. Шетелдік ?алымдар телефонды к?п ?олдану адамды Альцгеймер ж?не Паркинсон ауруына шалды?тырады деп шешті.


Slide 5

Т?рлері ?ялы телефондарды мынадай т?рлерге б?луге болады: Жай ?ялы телефон/смартфон ?ялы бейнетелефон Пішініне ?арай: моноблокты, жайылмалы, сырмалы, т.б. Жай ?ялы телефонда ?о?ырау шалу/?абылдау, SMS, со??ы кездері фото/бейнекамера, саз, флеш-жад, Интернет, MMS, Bluetooth, IrDA деген сия?ты функциялары бар. Б?л ?атар уа?ыт ?ткен сайын к?бейіп барады. Смартфон (а?ылш. smart — білімді, а?ылыды) ??рылымы жа?ынан компьютерге ??сас болып келеді. Оны? ішіндегі функциялар ба?дарлама ретінде жасалын?ан, ал олар смартфонны? амалды? ж?йесінде істейді. М?нымен ?атар ?з ба?дарламалары?ызды ?осу?а болады. Мысалы ойындар, ойнат?ыш, шол?ыш т.с.с. Сол себепті смартфон жай ?ялы телефон?а ?ара?анда к?рделі, функциялары ке?ейтілетін ??рыл?ы. Бейнетелефонда ?ялы телефонны? бейнекамерасы мен бейнебет ар?ылы бірін бірі к?ріп с?йлесуге болады.


Slide 6

ЖАЙ ?ЯЛЫ ТЕЛЕФОН СМАРТФОН НЕМЕСЕ ?ЯЛЫ БЕЙНЕТЕЛЕФОН


Slide 7

?ялы телофондарды? арты?шылы?ы ?р адам ж?не кез келген уа?ытында пайдалана алады. Я?ни, ?р т?рлі жа?дайда адаммен хабарласа алады. Екіншіден, ол ?те кішігірім болып келгендіктен, к?нделікті ?мір де ?зінізбен ?стай аласыз.


Slide 8

?ялы телефондарды? кемшілігі Е? бастысы адам денсаулы?ына зиян болып келеді де, к?птеген аурулар пайда болады.Осымен ?атар, сіз ?ялы телофондар?а т?уелдісіз.


Slide 9

?орытынды: То?сан ауыз с?зді?? тобы?тай т?йініне келетін болса?,?азіргі заманауи техника жа?сы.Б?л елімізді? к?ркейіп келе жат?аны,я?ни жа?а техникамен балаларымыз ?сіп келеді,біра? б?л техниканы? ?анша пайдасы бол?анымен келтірер зиянында ?мытпа?анымыз ж?н.


×

HTML:

Ссылка: