?аза?стан Республикасыны? ?лтты? академиялы? кітапханасы Астана ?аласы


The Presentation inside:

Slide 0

304 ? тобыны? диплом алды іс – т?жірибеден есеп ?аза?стан Республикасыны? ?лтты? академиялы? кітапханасы Астана ?аласы


Slide 1


Slide 2

Президент ?Р ?АК ??ру?а ?атысу ж?не о?ан ?ызы?ушылы? білдіре отырып, кітапханыны? ?аза?станда?ы білімні? жолсерігі, оны? білім ?дерісіндегі ма?ызды р?лі ретіндегі ма?сатын белгіледі. Астана ?аласыны? «?аза?стан Республикасыны? ?лтты? академиялы? кітапханасы» мемлекеттік мекемесі ?Р ?кіметіні? 2004 жыл?ы 23 а?панда?ы №461 ?аулысымен ??рылды. Оны? басты ма?саты – Астананы? а?паратты?, білім ж?не м?дени - а?артушылы? инфра??рылымын одан ?рі дамыту. Кітапхана 10.06.2004ж. Президентіміз Н.?. Назарбаев ?Р ?АК ресми т?рде ашты.


Slide 3

10.09.2005 ж. кітіпхана ал?аш?ы о?ырмандарды ?абылдады. О?ырмандар билігінде Каталогтарды? электронды? залы, электронды? ресурстар залы, а?паратты?-библиографиялы? сервис ?ызметі, М?най мен Газды? электронды? о?у залы, ?лемдік ?дебиет б?лімі, ?ылыми о?у залы, м?мкіндігі шектеулі адамдар?а арнал?ан заманауи технологиялы? ?зірлемелерімен жабды?тал?ан зал ж?не та?ы бас?алар сия?ты ?азіргі заман?ы залдар бар. Кітапханада бір мезгілде 500 о?ырман орнына арнал?ан 17 зал ашылды. Кітапханада 2,5 млн. кітап данасына арнал?ан кітап ?оймасы мен электронды? а?паратты терабайтты? к?лемдерде са?тау?а м?мкіндік беретін серверлер кешені орналастырыл?ан.


Slide 4

?Р ?АК о?ырмандары ?шін бір?атар электронды? ?ызмет т?рі ?сынылады: ?ашы?ты? толы? м?тінді дерек?ор?а ?олжетімділік, кітапханашы?а с?ра? ?ою м?мкіндігі – виртуалды аны?тама ?ызметі, ?Р ?АК ?орларында?ы шы?армадарды? электронды? к?шірмелері б?лігін (дайындау ж?не электронды? пошта бойынша жеткізу) ?сыну, бірнеше к?н б?рын он-лайн режимінде о?у залдарына алдын-ала тапсырыс беру, кітапхана?а ?ашы?ты?тан жазылу ж?не та?ы бас?а да ?ызметтер.


Slide 5


Slide 6

  ?Р ?АК ?зіндік он-лайн жобалары: ?Р ?АК ресми сайты (www.bark.kz), ?аза?стан Республикасы кітапханалар ?ауымдасты?ыны? ресми сайты (http://nabrk.kz), ?аза?стан кітапханаларыны? сайты - (www.kazlib.nabrk.kz), ?лы ?аза? а?артушысы Абай ??нанбаевті? ?мірі мен шы?армашылы?ына арнал?ан «?лемге таныл?ан - Абай» сайты (www.abay.nabrk.kz), Халы?аралы? о?у конгрессіні? сайты  (www.congress.nabrk.kz.). ?Р ?АК веб-сервері «Адам ???ы?тары бойынша ашы? санды? кітапхана» деген жобаны таратады, м?нда адам ???ы?тары ж?ніндегі за?нама актілері т?ра?ты т?рде орналастырылады. Б?л ресурсты (www.hrc.nabrk.kz) ?Р ?АК ?ызметкерлері ?Р Президенті жанында?ы Адам ???ы?тары ж?ніндегі комиссиямен ынтыма?тасты? ше?берінде ж?ргізіледі.


Slide 7

304 ? тобыны? диплом алды іс – т?жірибеден есеп ?аза?стан Республикасыны? ?лтты? кітапханасы Алматы ?аласы


Slide 8


Slide 9

1910 жыл?ы 31 желто?санда Верныйда о?у залы ретінде ашыл?ан. 1924 ж. Жетісу губ. к?пшілік, 1928 ж. Алматы округтік к?пшілік кітапханасы деп аталды. 1931 ж. ?аза? КСР-ні? мемл. к?пшілік кітапханасы болып ?айта ??рылды. Т???ыш директоры – к?рнекті ?о?ам ?айраткері Ораз Жандосов. Ол кітапхананы? басты міндеттеріні? бірі ?аза?стан туралы ж?не ?аза? тіліндегі барлы? баспа ?німдерін жинау деп есептеді. Осыдан бастап, кітапхана республикада?ы мемл. ?лтты? кітап ?орын ж?не жазба м?раларын жина?тап, са?тайтын бірден-бір мекеме ?ызметін ат?арады. ?аза? КСР Мин. Кабинетіні? 1991 жыл?ы 9 желто?санда?ы ?аулысымен ?лтты? кітапхана м?ртебесі берілді.


Slide 10


Slide 11

Ол – кітапханатану, библиогр., кітаптану, кітапхана ж?мысын автоматтандыру, компьютерлендіру ба?ытында ?аза?станны? ірі ?ыл.-зерт. ж?не ?ыл.-?дістемелік орталы?ына айналды. ?аза?станда?ы баспа ?німдеріні? міндетті даналарын, 1995 жылдан ?Р Жо?. аттестац. к-тіні? ?орында?ы диссертацияларды, 1993 жылдан ЮНЕСКО басылымдарын жинай бастады. Кітапхана 1971 ж. Алматы ?-ны? арнаулы жобамен салын?ан к?рнекті с?улет ?нері ескерткіштеріні? бірі болып табылатын ?имарат?а к?шті.


Slide 12


Slide 13

Оны? жалпы ала?ы 29 мы? м2, негізгі кітап ?оры екі ?абатты с?релерге орналас?ан. Кітапханада ?лем халы?тарыны? 100-ден астам тілдеріндегі 5,6 млн. дана басылым ?оры бар. О?ырмандар?а 1500 орынды? 14 арнаулы зал ?ызмет к?рсетеді. Уа?ытты ?немдеп, о?ырмандарды тіркеу, кітап беру ж?не ?айтарып алу ж?мыстарын же?ілдететін “Штрихкод ж?йесі” іске ?осылды.


Slide 14


Slide 15

Ба?алы ж?не сирек басылымдар ?оры Шы?ыс халы?тарыны? тілдеріндегі, к?не орыс, Еуропа халы?тарыны? тілдеріндегі кітаптардан ??рал?ан. Сирек кітаптар арасында араб тіліндегі ??ран (12 ?.), парсы ж?не араб тілдеріндегі басылымдар, ?ожа Ахмет Иасауиді? е?бектері (Стамб?л, 1897 ж., Ташкент 1915 ж.), Ба?ыр?аниды? е?бектері, Низамиді? парсы тіліндегі “Хамсасы” (1488 ж.), Фирдаусиді? “Шахнамасы” (1723 ж.), Шы?ыс а?ындары Рудакиді?, Омар Хайямны?, Саадиді?, Хафизді? жина?тары, 19 ?-ды? басында жасал?ан ?аза? хандарыны? шежіресі, ?лемдегі сирек библиогр. ??ндылы?ты? бірі – корей энциклопедиясы “Мунхон Биго” бар. 14 ?-да Д.Дидро мен Ж.Л. Д?Аламберді? редакциялауымен жары? к?рген француз тіліндегі “?ы-лым, ?нер ж?не ?ол?нер туралы энциклопедия немесе т?сіндірме с?здік”, к?не иврит тіліндегі ?з. 16 м, теріге жазыл?ан Тора, інжіл (“Евангелие”) (14 ?.) , т.б. са?тал?ан. Кітапхана?а к?н сайын 2 – 2,5 мы? о?ырман келеді.


Slide 16


Slide 17

Кітапхана мамандары ?зірлеген ?лтты? компьютерлік РАБИС ба?дарламасы ке? ?ріс тауып, сала ж?мысы автоматтандырылды. ?лемдік интернет торабы ар?ылы а?парат алу?а м?мкіндік беретін электронды басылымдар залы, электронды каталог жан-жа?ты ?ызмет к?рсетеді. ?ыл.-к?мекші, аны?тамалы?-библиогр. ??ралдар шы?арылады. ?ылым, м?дениет, ?нер ?айраткерлеріні? ?атысуымен т?рлі танымды? шаралар, жа?а кітаптарды? т?саукесері, о?ырмандар конференциясы ?ткізіледі.


Slide 18


Slide 19

Кітапхана ж?мысы “Халы? жады”, “Кітап ж?не ?олжазба ескерткіштерді са?тау”, “Республикалы? автоматтандырыл?ан кітапханалы?-а?паратты? ж?йе” атты ?за? мерзімді ба?дарламалар бойынша ж?ргізіледі. ?лтты? кітапхана А?Ш, ?ндістан, ?лыбритания, Египет, Франция, Норвегия, Австрия, Т?ркия, ТМД елдеріні? ж?не т.б. елдерді? кітапханаларымен байланыс жасап отырады. 1992 жылдан Халы?ар. кітапханалы? ассоциациялар мен мекемелерді?, 1993 жылдан Еуразия кітапханалы? ассамблеясыны? м?шесі. “Т?ркі тілдес елдер кітапханаларыны? бірлестігі” ба?дарламасына ?атысады. Оны? бастамасымен ?Р-ны? кітапханалы? ассоциациясы ??рыл?ан.


×

HTML:

Ссылка: