?БТ-ге психология-лы? дайынды?


The Presentation inside:

Slide 0

Текст слайда ?БТ-ге психология-лы? дайынды?


Slide 1

?зін-?зі сендіру(Аффирмация) • Мен табыс?а жететініме толы? сенімдімін, мені? ?немі жолым болады. • ?рбір к?н, ?рбір са?ат сайын мені? ?мірім жа?сарып барады. • Жа?сылы?, д?рыс та?дау ж?не аманды? ?немі мені? ?асымда. • Болып жат?ан істі? барлы?ы – мені? игілігім ?шін жасалуда. • Ма?ан ?з ісім ?найды, ?уана, рахаттана, шабытпен айналысудамын. • ?зіме деген сенімділік ?немі мені? жадымда.


Slide 2

• ?азірді? ?зінде мен ?шін ?те с?тті м?мкіндіктер ?алыптасып келеді.  • Мен ?андай болсам, ?зімді сол ?алпымда жа?сы к?ремін. • Мені? ?абілетім ?р к?н сайын жа?саруда.


Slide 3

Мені? ?міріме с?ттілікті?, ата?-да??ты? келуін ?уана ?абылдаймын. • Ма?ан ?з ісім ?найды, ?уана, рахаттана, шабытпен айналысудамын. • ?зіме деген сенімділік ?немі мені? жадымда.


×

HTML:

Ссылка: