?ндіріс дамуын бас?ару-?нім сапасын жа?сарту, е?бек ?німділігін ?сіру, тиімділікті арттырумен байланысты ?ндіріс процессін ж?зеге асыру.


The Presentation inside:

Slide 0

?ндіріс дамуын бас?ару-?нім сапасын жа?сарту, е?бек ?німділігін ?сіру, тиімділікті арттырумен байланысты ?ндіріс процессін ж?зеге асыру.


Slide 1

Бас?аруды? негізгі ма?саты «жо?арыдан» бас?аруда а?паратты? ж?йені бейімдеу жолымен к?рделі; ?олайлы модельдер мен санды? т?сілдерді ?олдану, я?ни ?ндірісті? ?ткізу циклында?ы кез келген сатыда жоспарланба?ан ол?ылы?тарды тез табатын ж?не оны жою жолдарымен ?ндіріс процесіні? жа?саруына ?ызмет ету.


Slide 2

Ма?саттар ?ндірісті бас?ару саласында?ы ?ызметті? м?нін ??рай отырып, міндеттерді ж?зеге асыруда стратегияны та?дау мен шешім тактикасын аны?тайды.


Slide 3

?ндіріс ма?сатын та?дау?а шешім ?абылдау кезінде б?рінен б?рын оны? басты ма?сат?а ба?ыттал?ан басымдылы?ын аны?тайды ж?не ?олайлылы? м?лшерін зерттейді. Шешім ?абылдау а?ымды? функция бола отырып, ?ндірісті ?йымды? бас?ару ж?не ж?зеге асырумен байланысты ?ндіріс басшысыны? басты ?ызметі болып табылады.


Slide 4

?ндірісті оперативті бас?ару – к?сіпорын ?ызметін бас?аруды ?йымдастыруды? негізгі элементі. Ол ?лестік ??ралы бола отырып, ?ндірісті ?йымдастыруды? барлы? жа?тарын ?амтиды ж?не онсыз к?сіпорын ?ызметі табысты бола алмайды.


Slide 5

Оперативті бас?аруды? ма?саты - ?ндірістік процессті? тиімді ж?зеге асуын ?амтамасыз ету.


Slide 6

О?ан келесілерді жат?ызу?а болады: - бір мерзімде дайындал?ан ?нім к?лемін аны?тау; - ?німді дайындау уа?ыты мен орнын оперативті жоспарлау; - ішкі ?ндірісті? ж?не сырт?ы тапсырыстарды? ?туіні? координациясын; - ж?мыс ?ткізу ?шін нарядтарды беруін; .


Slide 7

ж?мысшыларды? ж?мыстарын ?олайлы етілу ж?не ?ндірістік процессті жабды?таумен ?амтамасыз ету; - материалдар?а тапсырыстарды таратып ?лестіру; - ?німдерді жеткізуді ж?не тапсыру мерзімін белгілей отырып, оны? орындалуын ба?ылау


×

HTML:

Ссылка: