Та?ырып:


Презентация изнутри:

Слайд 0

Та?ырып: ?айта ?рлеу мен жа?а заман д?уіріндегі ?зін-?зі тану


Слайд 1

Ф.Бэкон, Р.Декарт, Спиноза, Лейбниц, Дж.Локк, А.Вольтер, Ж.Ж.Руссо да ?немі даму ?стіндегі т?л?а ?ана ?о?амды ?айта ??ру?а ?абілетті деп пайымдай отыра, адам бойында?ы е? бастысы - а?ыл-ой, ойлау ?абілеті деп жариялады. Р.Декартты? ата?ты «Мен ойлай аламын, демек, мен тіршілік етемін!» деген на?ыл с?зі ?анатты с?зге айналды.


Слайд 2

Жалпы ал?анда, ?айта ?рлеу философиясы антика философиясында?ы гуманистік д?ст?рді, орта?асырлы? шы?ыс м?дениетіні? алды??ы ?атарлы ойларын ?з заманыны? талап- тілегіні? ?ажетіне жаратып, жа?а заман ?ылыми к?з?арасыны? ?алыптасуына зор ы?пал етті. 


Слайд 3

Адамны? ?уаныштан туатын ж?не к?шін ?сіретін істі? барлы?ы –игілік, ал о?ан ?арама- ?арсы іс-?рекет ба?ытсызды?.


Слайд 4

Джон Локк (1632-1704 ж.ж.) А?ылшын философы, психологі, педагогі. Негізгі е?бектері: «Адамны? а?ыл-ойы туралы т?жірибе»т.б. Таным концепциясын психологиялы? теория т?р?ысынан негіздеп, психологияны? ?ылым ретінде ?алыптасуына жол ашты. Егер Бэкон білім-т?жірибеден шы?ады десе, Локк о?ан?осымша т?жірибені? ?зі сезімдік т?йсінулер ар?ылы?алыптас?ан деді. Локкты? танымтеориясы негізінен ?ш ?а?идадан т?рады:


Слайд 5

1. адамда «туа біткен идеяларды?» болуы м?мкін емес, себебі идеяларды? ?зі т?жірибе ар?ылы пайда болады; 2.адамны? д?ниеге келгенкездегі а?ыл-ойыеште?е жазылма?ан таза та?та немесе «а? ?а?аз» сия?ты, ло тек т?жірибе ар?ылы мазм?н?а толады. 3.а?ыл-ойда тек сезімдік т?йсіктер ар?ылы ?абылдан?ан м?ліметтерден бас?а еште?е жо?, себебі д?ниеге шы?атын терезе — т?йсік.


Слайд 6

?айта ?рлеу д?уіріні? философиясыны? м?ндай екі мінезділігі, оны? екі т?рлі сапасымен т?сіндіріледі: абсолюті шынды?ты аны?тау?а ба?ыттал?ан бала сенімімен ?атар, орта ?асырлы? философия ба?алауыны? скептицизмімен т?сіндіріледі. Сократ философиялы? ?дісті ойлап тапты, Жа?а заман философиясы – ?ылыми ?діс (негізін Аристотель ??р?ан), ж?не де ол жемістілігін к?рсетті.


Слайд 7

?айта ?рлеу д?уіріндегі ?алыптас?ан негізгі философиялы? ба?ыттар Пантеизм (гр.pan-б?рі ж?не tchesos -??дай ) –??дай табы?аттан тыс болмайды. Кузанский ж?не Бруноны? е?бектеріннде к?п кездеседі . Натурафилосо- фия- таби?ат т?ралы философия Гуманмзм(лат. иманды)- адамны? ?адір ?асиетін ??рметтейді, адамны? жан-жа?ты дамуына, адамдар?а ?ам?орлы? білдіретін к?з?арастарыны? жиынты?ы


Слайд 8

?айта ?рлеу д?уірі ?шін адамны? ?зіні? ішкі жан-д?ниесіне жіті к??іл аудару, ?зін-?зі тану, ?зіне-?зі талдау жасау, ?зін ж?не ?згені дербес ба?алау ?ажеттілігі т?н. Жа?а заманны? басталуы антропологиялы? та?ырып пен гуманизмді жа?аша пайымдаумен байланысты. XVII ?асыр «а?ыл-парасат ?асыры» ретінде тарих?а енді. Б?л кезе?ні? ойшылдары адам ??пиялары, оны? пешенесі, таби?аты, ?о?амда?ы орны мен жан д?ниесі туралы тол?анды. Олар адамны? ізгіліктері мен кемістіктері, бейімділіктері мен ??штарлы?тары, адамгершілік ізденістері мен ??лдыраулары туралы ой ?оз?ады.


Слайд 9

Жа?а заман д?уіріндегі ?зін-?зі тану


Слайд 10

?аза?стан Республикасында 2001 жылды? 12 шілдесінде ?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым министрлігіні? №566 б?йры?ымен бекітілген «?зін-?зі тану» курсыны? жобасын ?зірлеу мен сынамалау бойынша ?ткізілген т?жірибе табысты т?рде ж?зеге асырылуда. «?зін-?зі тану» курсы жеті жылды? сынамалаудан кейін республиканы? барлы? айма?тарында ата-аналар мен педагогтар ?о?амыны? белсенді ?олдауына ие болды.


Слайд 11

«?зін-?зі тану» білім беру ба?дарламасы даналы?ты? шы­?ы, ол – адамны? ?зін-?зі тануы, ба?ыт пен ?мірлік табыс?а жету ?шін ?зіні? шексіз м?мкін­дік­те­рін аша алуы. Осы орайда, жас ?рпа?ты? рухани м?дениетін арт­тырып, к?ркемдік ?лемін байытуда, д?ниетанымын ?а­лып­тастырып, салауаттылы??а т?р­биелеуде «?зін-?зі тану» п?ніні? орны ерекше. «?зін-?зі тану» ба?дарламасыны? негізгі ма?­саты – адамны? ?орша?ан ортаны біліп, ?зіні? ішкі жан д?­ниесіне ??іліп, ?зін-?зі бас­?ару негізінде адамгершілік-рухани ?леуетін к?теру. Жеке т?л­?аны? бойына имандылы? н?­рын ?ялатуда б?л п?нні? м?ні ерекше зор. ?йткені, б?л – кіріктірілген ба?дарлама. 


Слайд 12


×

HTML:

Ссылка: