Публічно-приватне партнерство та його роль у підвищенні ефективності системи державного управління


The Presentation inside:

Slide 0

І.В. Запатріна, Голова Правління Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства, докт. екон. наук Публічно-приватне партнерство та його роль у підвищенні ефективності системи державного управління


Slide 1

Європейські принципи публічного права та управління розмежування регулятивних та управлінських функцій держави; творча конкуренція; гармонія прав та обов’язків; соціальний діалог та партнерство; рівноправне залучення усіх зацікавлених суб’єктів до формування і реалізації державної кадрової політики; застосування сучасних концепцій та технологій управління розвитком людського потенціалу


Slide 2

Мета адміністративної реформи «Поетапне створення такої системи державного управління, що забезпечить становлення України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Її метою є також формування системи державного управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним інтересам. Ця система державного управління буде підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових принципах і ефективною».


Slide 3

Принципи реформування системи державного управління Держава цілеспрямовано мінімізує своє втручання в життєзабезпечення громадян і бере на себе лише ті послуги, які в даний період розвитку суспільства в змозі гарантувати і неможливо знайти на ринку послуг. Вона постійно прагне дерегулювання, тобто передачі своїх функцій механізмам ринкової саморегуляції і недержавним інституціям на засадах:   1) визначення переліку послуг, які потрібні громадянам, а також критерії оцінки якості та ефективності їх надання;   2) відносини між споживачами та постачальниками товарів і послуг регулюються ринком, окрім тих випадків, коли він не може адекватно задовольнити потреби суспільства;   3) управлінські послуги повинні бути платними тільки у випадку, коли громадянин має вибір - чи користуватися цією послугою, чи ні;  4) управлінські послуги повинні надаватися, насамперед, на низових рівнях структури виконавчої влади, що забезпечить їх наближення до споживачів.


Slide 4

Видатки розширеного уряду в Україні та країнах ЄС, % ВВП


Slide 5

Основні функції публічної влади вироблення стратегічного курсу з питань зовнішньої та внутрішньої політики держави/розвитку території; розроблення проектів нормативно-правових актів;  ефективне управління державними /місцевими фінансами та державним /комунальним майном і контроль за їх використанням; надання публічних послуг


Slide 6

Деякі характеристики регуляторної системи України Простота ведення бізнесу -142 місце з 183 країн світу; Ефективність податкової системи – 181 місце з 183 країн світу; Фіскальне навантаження на бізнес - рівень перерозподілу ВВП через бюджет у 2009 р. 42,4%.


Slide 7

Управління державною/комунальною власністю Державні підприємства: - 500 з 4000 підприємств України, де 50% та більше відсотків належить державі, перебуває у стадії банкрутства 2. Комунальні підприємства: Дебіторська заборгованість підприємств ЖКГ (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, міський електротранспорт досягла 12 млрд грн) Технічний стан галузі (частка мереж тепло- водопостачання та водовідведення, що знаходяться в аварійному стані ,– більш 30%)


Slide 8

Публічні послуги Послуги, що надаються публічним сектором, а також приватним сектором під відповідальність публічної влади та за рахунок публічних коштів Публічні послуги – послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні; Державні послуги – послуги, що надаються органами державної влади (в основному виконавчої) та державними підприємствами, установами, організаціями, а також органами місцевого самоврядування в порядку виконання делегованих державою повноважень за рахунок коштів державного бюджету; Муніципальні послуги – послуги, що надаються органами місцевого самоврядування, а також органами виконавчої влади та підприємствами, установами, організаціями в порядку виконання делегованих органами місцевого самоврядування повноважень за рахунок коштів місцевого бюджету


Slide 9

Медичне забезпечення, на 100 тис. осіб


Slide 10

Характеристика стану здоров’я нації, в ум.од


Slide 11

Частка державного сектору у ВВВ, %


Slide 12

Розвиток публічно-приватного партнерства в світі За інформацією Польського центру ДПП


Slide 13

Публічно-приватне партнерство в Європі


Slide 14

Відмінності приватного та публічного сектору конкуренція


Slide 15

Потенціал публічно-приватного партнерства у наданні публічних послуг в Україні стан надання публічних услуг в нашій країні негативно сприймається населенням і бізнесом і потребує поліпшення; залучення приватного сектора для надання публічних послуг не вимагатиме суттєвого удосконалення правового регулювання у сфері бюджетної підтримки та збільшення її обсягів; передача низки публічних послуг приватному бізнесу дасть змогу розвантажити державних службовців від рутинної праці та дасть їм змогу зосередитися на вирішенні стратегічних питань розвитку, удосконаленні правового регулювання тощо. Закон України “Про державно-приватне партнерство” не передбачає ДПП у здійсненні публічних послуг


Slide 16

Форми взаємодії публічного та приватного сектору в сфері державного управління Передача приватному сектору функцій з надання публічних послуг Спільна реалізація соціально значимих проектів Value for Money: зниження вартості послуг із збереженням їх якості підвищення якості послуг за фіксованою їх вартістю Стандарти якості послуг Моніторинг якості послуг (з боку публічної влади та громадянського суспільства) конкурс


Slide 17

Елементи публічно-приватного партнерства в сфері державного управління у Програмі економічних реформ перехід до закупівлі державних послуг у закладів охорони здоров’я на контрактній основі; підтримка розвитку приватного сектору медичних послуг, забезпечення доступу до державного фінансування на конкурсній основі; схвалення закону про адміністративні послуги з закріпленням в ньому принципів делегування владних повноважень.


Slide 18

«Болевые точки» у розвитку ППП: Відсутність партнерських відносин по осі «держава – ОМС – приватний бізнес» Недовіра населення до «приватного партнера» Слабо розвинута система правового регулювання в сфері ППП, відсутність методології та навиків по підготовці та реалізації подібних проектів Недостатня кваліфікація і знання представників публічної влади і бізнесу в сфері ППП Відсутність стандартів надання послуг та розвинутої системи моніторингу їх якості ЗАВДАННЯ: СТВОРЕННЯ ІНСТИТУЦІЙ – ЦЕНТРІВ КОМПЕТЕНЦІЇ В СФЕРІ ППП РОЗВИТОК НАУКОВОГО, ІНСТИТУЦІЙНОГО, МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ППП РЕАЛІЗАЦІЯ ПІЛОТНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ


Slide 19

Дякую за увагу www.ukrppp.com


×

HTML:

Ссылка: