ОПШТЕСТВЕНАTA ОДГОВОРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 29 јануари 2008 година


The Presentation inside:

Slide 0

ОПШТЕСТВЕНАTA ОДГОВОРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 29 јануари 2008 година


Slide 1

МЕТОДОЛОГИЈА Истражувањето е спроведено со: - една усна анкета во домаќинствата во декември 2007 година - репрезентативен примерок од 1.607 испитаници За МЦМС анкетата ја направи ИСППИ Популациската рамка на примерокот е население постаро од 18 години, а критериуми за репрезентативност се: пол, етничка припадност, возраст, место на живеење и региони.


Slide 2

Koј е најодговорен за поддршка на граѓаните во решавањето на нивните општествени потреби? ОДГОВОРНОСТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАШАЊА


Slide 3

Став за алтруизмот (несебична поддршка) на луѓето ОДГОВОРНОСТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАШАЊА


Slide 4

Општествените потреби може да се решат со: ОДГОВОРНОСТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАШАЊА


Slide 5

Граѓаните имаат одговорност да: ОДГОВОРНОСТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАШАЊА


Slide 6

ОДГОВОРНОСТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАШАЊА Заклучоци: Државата сe уште најодговорна во решавањето на општествените потреби 2. Јаз меѓу ставовите и уште полошата реалност на граѓанската одговорност и учество


Slide 7

ЈАВЕН ДУХ Оправданост на избегнувањето да се плати данок, јавен превоз, комунални услуги и да се бараат повластици за кои се нема право:


Slide 8

ЈАВЕН ДУХ Заклучок: 1. Низок кон умерен степен на јавен дух - изразен низ оправданоста за неплаќање данок, јавен превоз, комунални услуги и барање повластици од Владата за кои граѓаните немаат право. Не постои врска меѓу јавниот дух и социјалната положба (висината на месечните примања).


Slide 9

УЧЕСТВО ВО НЕПАРТИСКИ ПОЛИТИЧКИ АКТИВНОСТИ Учество на граѓаните во непартиски политички активности во 2007 година


Slide 10

УЧЕСТВО ВО НЕПАРТИСКИ ПОЛИТИЧКИ АКТИВНОСТИ Заклучок: 1. Малку непартиски политички активности на граѓаните Меѓу членовите на граѓанските организации има повисоко ниво на активности што може да е знак на организирање непартиски политички активности преку граѓанските организации (влијание на јавните политики).


Slide 11

ВОЛОНТЕРСКА АКТИВНОСТ ВО ЗАЕДНИЦАТА Информираност за колективни активности во заедницата а) состаноци б) доброволни акции


Slide 12

ВОЛОНТЕРСКА АКТИВНОСТ ВО ЗАЕДНИЦАТА Учество на граѓаните во активности и состаноци за заедницата


Slide 13

VOLONTERSKA AKTIVNOST VO ZAEDNICATA Заклучоци: 1. Преполовени волонтерски активности 2. Активностите во заедницата - „машка работа“, можен родов стереотип


Slide 14

УЧЕСТВО И АКТИВНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО Вклученост во работата на организација на граѓанското општество


Slide 15

УЧЕСТВО И АКТИВНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО Вклученост на граѓаните во организациите на граѓанското општество по сектори


Slide 16

УЧЕСТВО И АКТИВНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО Мотив за вклучување на граѓаните во организациите на граѓанското општество


Slide 17

УЧЕСТВО И АКТИВНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО Заклучоци: 1. Умерено намалување на вклученоста во граѓанските организации; 2. Неангажиран капацитет (потенцијал) на граѓанските организации; 3. Променета мотивација за учество во работата на граѓанските организации.


Slide 18

ДОБРОТВОРНИ ПРИЛОЗИ Давање добротворни прилози во 2007


Slide 19

ДОБРОТВОРНИ ПРИЛОЗИ Мотивација


Slide 20

ДОБРОТВОРНИ ПРИЛОЗИ Причини за недавање добротворни прилози


Slide 21

ДОБРОТВОРНИ ПРИЛОЗИ Заклучоци: 1. Опаднал бројот на луѓето што даруваат од 75,5% минатата, на 64,6% оваа година; 2. Солидарноста и сожалувањето се главните мотиви што ги водат граѓаните во дарувањето добротворни прилози.


Slide 22

ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМИ НА ДОБРОТВРОНИТЕ ПРИЛОЗИ Цел на дарувањето во 2007 година


Slide 23

ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМИ НА ДОБРОТВРОНИТЕ ПРИЛОЗИ Што даруваат граѓаните


Slide 24

ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМИ НА ДОБРОТВРОНИТЕ ПРИЛОЗИ Вкупен износ на дадените добротворни прилози (пари или добра) во 2007


Slide 25

ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМИ НА ДОБРОТВРОНИТЕ ПРИЛОЗИ Заклучоци: 1. Прв приоритет за дарување оваа година се верските заедници; 2. Најчесто се даруваат пари, а вообичаената сума е од 50 до 500 денари; 3. Граѓаните најмногу сакаат да даруваат директно и на рака.


Slide 26

ТРАНСПАРЕНТНОСТ Наменска употреба на добротворните прилози


Slide 27

ТРАНСПАРЕНТНОСТ Оние што даруваат треба да добијат


Slide 28

ТРАНСПАРЕНТНОСТ Заклучоци: 1. Информациите за добротворните акции најефикасно се шират преку електронските медиуми; 2. Поделена перцепција за наменската употреба на средствата, вкупно 53,2% од испитаниците сметаат дека собраните прилози се употребуваат наменски.


×

HTML:

Ссылка: