ОПШТЕСТВЕНАTA ОДГОВОРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 29 јануари 2008 година


Презентация изнутри:

Слайд 0

ОПШТЕСТВЕНАTA ОДГОВОРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 29 јануари 2008 година


Слайд 1

МЕТОДОЛОГИЈА Истражувањето е спроведено со: - една усна анкета во домаќинствата во декември 2007 година - репрезентативен примерок од 1.607 испитаници За МЦМС анкетата ја направи ИСППИ Популациската рамка на примерокот е население постаро од 18 години, а критериуми за репрезентативност се: пол, етничка припадност, возраст, место на живеење и региони.


Слайд 2

Koј е најодговорен за поддршка на граѓаните во решавањето на нивните општествени потреби? ОДГОВОРНОСТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАШАЊА


Слайд 3

Став за алтруизмот (несебична поддршка) на луѓето ОДГОВОРНОСТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАШАЊА


Слайд 4

Општествените потреби може да се решат со: ОДГОВОРНОСТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАШАЊА


Слайд 5

Граѓаните имаат одговорност да: ОДГОВОРНОСТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАШАЊА


Слайд 6

ОДГОВОРНОСТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАШАЊА Заклучоци: Државата сe уште најодговорна во решавањето на општествените потреби 2. Јаз меѓу ставовите и уште полошата реалност на граѓанската одговорност и учество


Слайд 7

ЈАВЕН ДУХ Оправданост на избегнувањето да се плати данок, јавен превоз, комунални услуги и да се бараат повластици за кои се нема право:


Слайд 8

ЈАВЕН ДУХ Заклучок: 1. Низок кон умерен степен на јавен дух - изразен низ оправданоста за неплаќање данок, јавен превоз, комунални услуги и барање повластици од Владата за кои граѓаните немаат право. Не постои врска меѓу јавниот дух и социјалната положба (висината на месечните примања).


Слайд 9

УЧЕСТВО ВО НЕПАРТИСКИ ПОЛИТИЧКИ АКТИВНОСТИ Учество на граѓаните во непартиски политички активности во 2007 година


Слайд 10

УЧЕСТВО ВО НЕПАРТИСКИ ПОЛИТИЧКИ АКТИВНОСТИ Заклучок: 1. Малку непартиски политички активности на граѓаните Меѓу членовите на граѓанските организации има повисоко ниво на активности што може да е знак на организирање непартиски политички активности преку граѓанските организации (влијание на јавните политики).


Слайд 11

ВОЛОНТЕРСКА АКТИВНОСТ ВО ЗАЕДНИЦАТА Информираност за колективни активности во заедницата а) состаноци б) доброволни акции


Слайд 12

ВОЛОНТЕРСКА АКТИВНОСТ ВО ЗАЕДНИЦАТА Учество на граѓаните во активности и состаноци за заедницата


Слайд 13

VOLONTERSKA AKTIVNOST VO ZAEDNICATA Заклучоци: 1. Преполовени волонтерски активности 2. Активностите во заедницата - „машка работа“, можен родов стереотип


Слайд 14

УЧЕСТВО И АКТИВНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО Вклученост во работата на организација на граѓанското општество


Слайд 15

УЧЕСТВО И АКТИВНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО Вклученост на граѓаните во организациите на граѓанското општество по сектори


Слайд 16

УЧЕСТВО И АКТИВНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО Мотив за вклучување на граѓаните во организациите на граѓанското општество


Слайд 17

УЧЕСТВО И АКТИВНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО Заклучоци: 1. Умерено намалување на вклученоста во граѓанските организации; 2. Неангажиран капацитет (потенцијал) на граѓанските организации; 3. Променета мотивација за учество во работата на граѓанските организации.


Слайд 18

ДОБРОТВОРНИ ПРИЛОЗИ Давање добротворни прилози во 2007


Слайд 19

ДОБРОТВОРНИ ПРИЛОЗИ Мотивација


Слайд 20

ДОБРОТВОРНИ ПРИЛОЗИ Причини за недавање добротворни прилози


Слайд 21

ДОБРОТВОРНИ ПРИЛОЗИ Заклучоци: 1. Опаднал бројот на луѓето што даруваат од 75,5% минатата, на 64,6% оваа година; 2. Солидарноста и сожалувањето се главните мотиви што ги водат граѓаните во дарувањето добротворни прилози.


Слайд 22

ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМИ НА ДОБРОТВРОНИТЕ ПРИЛОЗИ Цел на дарувањето во 2007 година


Слайд 23

ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМИ НА ДОБРОТВРОНИТЕ ПРИЛОЗИ Што даруваат граѓаните


Слайд 24

ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМИ НА ДОБРОТВРОНИТЕ ПРИЛОЗИ Вкупен износ на дадените добротворни прилози (пари или добра) во 2007


Слайд 25

ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМИ НА ДОБРОТВРОНИТЕ ПРИЛОЗИ Заклучоци: 1. Прв приоритет за дарување оваа година се верските заедници; 2. Најчесто се даруваат пари, а вообичаената сума е од 50 до 500 денари; 3. Граѓаните најмногу сакаат да даруваат директно и на рака.


Слайд 26

ТРАНСПАРЕНТНОСТ Наменска употреба на добротворните прилози


Слайд 27

ТРАНСПАРЕНТНОСТ Оние што даруваат треба да добијат


Слайд 28

ТРАНСПАРЕНТНОСТ Заклучоци: 1. Информациите за добротворните акции најефикасно се шират преку електронските медиуми; 2. Поделена перцепција за наменската употреба на средствата, вкупно 53,2% од испитаниците сметаат дека собраните прилози се употребуваат наменски.


×

HTML:

Ссылка: