ДОСТУП ДО СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ


The Presentation inside:

Slide 0

ДОСТУП ДО СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ГО «Інститут розвитку регіональної преси» Тренер: Олександр Бурмагін, медіа-юрист, медіа-тренер 18 листопада 2011 року


Slide 1

Інформація за порядком доступу ст.20 Закону України “Про інформацію” Відкрита інформація (ст.20 Закону України “Про інформацію”) Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом (ч.2 ст.20) Журналіст має право на перевагу в одержанні відкритої за режимом доступу інформації (п.5 ч.2 ст. 26 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”) Інформація з обмеженим доступом (ст.21 Закону України “Про інформацію”) Поділяється на конфіденційну, таємну та службову (ч.1 ст.21 Закону України “Про інформацію”, ч.1 ст.6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”) Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами (ч.3 ст.21).


Slide 2

Презумпція відкритості інформації Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом (ч.2 ст.20 Закону України “Про інформацію”) Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом (ч.2 ст.1 Закону України “Про доступ до публічної інформації”).


Slide 3

ВАЖЛИВО! Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та Законами України (ч.2 ст.19 Конституції України). Відмова у задоволенні запиту має містити мотивовану підставу (ст.22 Закону України “Про інформацію”)


Slide 4

Службова інформація /ст.9 Закону України “Про доступ до публічної інформації”/ 1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може належати така інформація: 1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.


Slide 5

СУКУПНІСТЬ ОЗНАК СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 1)міститься в документах суб'єктів владних повноважень, /зміст/ 2) становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, /форма/ 3)якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень, 4)і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.


Slide 6

ВАЖЛИВО! 4)і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Відповідно – ПІСЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА/АБО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ – ІНФОРМАЦІЮ НЕ МОЖЕ БУТИ ВІДНЕСЕНО ДО СЛУЖБОВОЇ!


Slide 7

СУКУПНІСТЬ ОЗНАК СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 2) зібрана в процесі оперативно-розшукової діяльності, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.


Slide 8

Оперативно-розшукова діяльність Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність”. Стаття 9. Не підлягають передачі і розголошенню результати оперативно-розшукової діяльності, які відповідно до законодавства України становлять державну таємницю, а також відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини. За передачу і розголошення цих відомостей працівники оперативних підрозділів, а також особи, яким ці відомості були довірені при здійсненні оперативно-розшукової діяльності чи стали відомі по службі або роботі, підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини. Доповнено новим законом наступне положення: Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або надання такої інформації після прийняття рішення регулюється законом.


Slide 9

Контррозвідувальная діяльність Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» Контррозвідувальна діяльність - спеціальний вид діяльності у сфері забезпечення державної безпеки, яка здійснюється з використанням системи контррозвідувальних, пошукових, режимних, адміністративно-правових заходів, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, терористичним та іншим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на інтереси України. /стаття 1/


Slide 10

СУБ”ЄКТИ. Стаття 8. Спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності є Служба безпеки України. Окремі контррозвідувальні заходи виключно в інтересах забезпечення охорони державного кордону України, посадових осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, а також забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків можуть проводити розвідувальні органи України та Управління державної охорони України, яким законами України "Про оперативно-розшукову діяльність“ та "Про розвідувальні органи України“ надано право здійснювати оперативно-розшукову чи розвідувальну діяльність.


Slide 11

Стаття 9 Відомості про організацію, плани, зміст, форми, методи, засоби, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, результати контррозвідувальної діяльності, наукових і науково-технічних розробок з питань забезпечення державної безпеки, а також про осіб, які співробітничають або раніше співробітничали на конфіденційній основі з органами та підрозділами Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, узагальнюючі відомості про особовий склад цих органів та підрозділів становлять державну таємницю і підлягають захисту в порядку, визначеному Законом України "Про державну таємницю“.


Slide 12

Службова інформація /ст.9 Закону України “Про доступ до публічної інформації”/ 2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 цього Закону. 3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.


Slide 13

Ч.2 ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” /обмеження доступу можливе на підставі закону ПРИ ДОТРИМАННІ СУКУПНОСТІ наступних вимог/ 1. виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2. розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3. шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.


Slide 14

ч.2 ст.71 КАС України В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.


×

HTML:

Ссылка: