Сибгат Х?ким(1911-1986)


The Presentation inside:

Slide 0

Сибгат Х?ким (1911-1986) Халыктагы тере фикерл?рне? Х?киме син-тугры х?киме...


Slide 1

Татарстанны? халык шагыйре, публицист, ??м?гать эшлеклесе Сибгат Х?ким (Сибгат Та?и улы Х?кимов) 1911 елны? 4 декабренд? Россияне? элекке Казан губернасы Царевококшай ?язе (х?зерге ?тн? районы) К?лле Киме авылында колхозчы гаил?сенд? д?ньяга кил?.


Slide 2

Авыл м?кт?бенд? ?иде сыйныф т?мамлагач, берникад?р вакыт м?кт?пт? пионерлар ?ит?кчесе булып эшли. 1931 елда Казанга килеп, татрабфакта укый башлый.


Slide 3

1937 елда Казан д??л?т педагогия институтыны?, татар теле ??м ?д?бияты б?леген т?мамлый ??м сугышка чаклы Татарстан китап н?шриятыны? яшьл?р-балалар ?д?бияты секторында м?х?ррир (1937-1938) ??м «Совет ?д?бияты» (х?зерге «Казан утлары») журналы редакциясенд? ?д?би хезм?тк?р булып эшли. Сибгат Х?ким шагыйрьл?р Х.Туфан, Муса ??лил, ?хм?т Ф?йзи, ?хм?т Исхак, Ш?йхи Маннур арасында (1940 ел)


Slide 4

1941 елны? июненд? армияг? чакырылып, шул елны? ахырына кад?р запастагы гаск?ри бер?млект? хезм?т ит?, аннары кыска м?дд?тле х?рби курсларны т?мамлап, 1942 елны? маеннан х?р?к?тт?ге армияд?: ??в?л укчы взвод, со?ыннан рота командиры сыйфатында Ржев яны ??м Курск тир?сенд? барган сугышларда катнаша, фронттагы батырлыклары ?чен Кызыл Йолдыз ордены ??м медальл?р бел?н б?л?кл?н?. 1944 елны? язында Саратов ш???ренд? х?рби-с?яси курсларны т?мамлаганнан со?, 1945 елны? маена кад?р Молдавияд?ге чик буе гаск?рл?рене? округ х?рби газетасында инструктор булып хезм?т ит?.


Slide 5

Берлинга таба. Сибгат Х?ким й?рг?н юллар. Р?ссам В.С.Климашин.


Slide 6

Гомеремне а?а багышладым 47 ел берг? гомер итк?н тормыш ипт?ше М?ршид? Вилданова- Х?кимова Шагыйрь яш?г?н йорт


Slide 7

Гаил? Сибгат Х?ким туганнары бел?н (сулдан икенче-?нисе) Гаил?се бел?н. Хатыны М?ршид?, улы Рафаил


Slide 8

Рафаил Сибгат улы Х?кимов – язучы, с?яс?тче, Ши?абетдин М?р?ани исеменд?ге тарих институты м?дире.


Slide 9


Slide 10

Уйчан гына балкып й?рс? д? шул, К?чле рухлы булган Сибгат ага! ?ле д? булса “?ылы С?зе” бел?н Шигъриятк? безне? учак яга. Л.Шагыйрь?ан


Slide 11


Slide 12

Ме? елдан сон да бер сине?, илем, Кайтасы?ны бел?м Тукайга. Тукайны? кабере янында Шагыйрь й?ри Кырлай урамында Кырлай каеннарын сагынып килг?н . Кояш т?шк?н урман аланында Котырып ?ск?н чабылмаган ?л?н. Гамил Афзал


Slide 13

Шигырь б?йр?менд?


Slide 14


Slide 15


Slide 16

??м?гать эшл?ре ??м татар ?д?биятын ?стер? ?лк?сенд?ге н?ти??ле хезм?тл?ре ?чен С.Х?ким Ленин ордены (1971), Октябрь Революциясе (1981) ??м Хезм?т Кызыл Байрагы (1957) орденнары бел?н б?л?кл?н?. Ул 1986 елда вафат була, Казанны? Я?а бист? зиратында ?ирл?н?. С.Х?ким — 1938 елдан СССР (Татарстан) Язучылар берлеге ?гъзасы.


Slide 17

Китаплары


Slide 18


Slide 19

Курск Дугасындагы сугыш. Сибгат Х?кимне? “Дуга” поэмасы ка?арманнары. П.Жигмионт, Н.Присекип.


Slide 20


Slide 21

1981 елны? 26 декабренд? Сибгат Х?кимне? 70 еллык юбилее у?ае бел?н шагыйрь укыган м?кт?пне? бер классында музей-б?лм? ачыла. Бу музей-б?лм? укытучылар, укучылар, авыл халкы, музей ?ит?кчесе Луиза апа Ш?мсие­ваны? зур тырышлыгы ??м Сибгат Х?кимне х?рм?т ит?­л?­ре аркасында туа. 1987 елда музейга “м?кт?п музее” диг?н таныклык (№5894) бирел?. ? 1995 елны? гыйнварында музей д??л?т статусы ала ??м ТР БДН берл?шм?сен? алына. 1997 елда музейны я?а м?кт?пк? к?чер?л?р. Бу тантанага Татарстан д??л?т ф?нн?р академиясенн?н бер т?ркем га­лимн?р бел?н Сибгат Х?­кимне? улы Рафаэль Х?кимов кайта. Ул музейга 15т?н артык документ калдыра, “Сибгат Х?ким музее” диг?н буклет эшл?т?, ? м?кт?пк? Сибгат Х?­кимне? бюстын б?л?к ит?. Бу бюст м?кт?п фойесында тора ??м керг?н ??ркемне каршылый. Б?ген музей бик тулы­ланды, зурайды. Анда 2400 д?н артык экспонат саклана. Шуларны? 90 проценты Сибгат Х?ким тормышын, и?атын чагылдыра. Музей ике б?лм?не ?з эчен? алган. Аны? беренчесе тулысы бел?н Сибгат Х?кимг?, ? икенчесе К?лле-Киме м?кт?бен т?мамлаган к?ренекле ш?хесл?рг? багышланган.


Slide 22


Slide 23


Slide 24


Slide 25


Slide 26


Slide 27


×

HTML:

Ссылка: