Зад.1 Прочетете следните думи. Сравнете ги. Пресметнете сбор и разлика със записаните числа.


The Presentation inside:

Slide 0


Slide 1

Зад.1 Прочетете следните думи. Сравнете ги. Пресметнете сбор и разлика със записаните числа. три хиляди двеста пет хиляди четиридесет петдесет триста едно шест 5 256 3 341 > 8 597 1 915


Slide 2

+ 222 444 333 = 777 666 555 = = 777 666 555 - 222 444 333 555 222 222 Зад.2 Пресметнете и открийте неизвестните числа. а)


Slide 3

+ 24 012 306 = 965 122 408 = = 965 122 408 - 24 012 306 941 110 102 б)


Slide 4

- 55 874 362 = 134 125 426 = = 134 125 426 + 55 874 362 189 999 788 в)


Slide 5

- 1 162 134 = 805 712 = = 805 712 + 1 162 134 1 967 846 г)


Slide 6

Зад.3 Открийте резултата от пресмятането на изразите. (720 309 – 720 200) . 8 = = = 843 527 - (43 000 + 527) = = = 1 307 896 - (507 896 -200 000) = = = 28млрд. +(395млн. – 195млн.)= = = 109 . 8 = 872 1 307 896 – 307 896 = 1 000 000 843 527 – 43 527 = 800 000 28млрд. + 200млн. = 28 200млн. 872 28 200 млн. 800 хил. 1 млн.


Slide 7

Зад.4 В библиотеката в гр.Стара Загора през 2000г. имало 1 866 220 броя книги.След няколко години станали 1 876 780 броя С колко се е увеличил техният брой? а) 10 560


Slide 8

Читателите в цялата област били 74 470 , а само в Стара Загора - 30 260. Намерете броя на читателите от другите селища. 46 210 б)


Slide 9

Зад.5 Намерете обиколката на: а) правоъгълна нива със страни 3 200 м и 1 000 м. б) триъгълен земен участък със страни 23 400м, 21 010м, 24 020м. 3 200 + 3 200 + 1 000 + 1 000 = = 8 400 м. 23 400 + 21 010 + 24 020 = = 68 430 м. в) сравнете сбора от дължините на две от страните на триъгълника с третата му страна.


Slide 10

Домашна работа от учебника - стр.39 зад.6 УТ Урок№27


×

HTML:

Ссылка: