Соціальне партнерство бібліотек


The Presentation inside:

Slide 0

Соціальне партнерство бібліотек © Башун О. В., менеджер тренінгових центрів програми “Бібліоміст”, кандидат педагогічних наук


Slide 1

Соціальне партнерство в бібліотечній справі – це комплекс багатоваріантних відносин між суб'єктами партнерства (за умови ініціативної ролі бібліотеки), метою яких є забезпечення (ресурсне, організаційне, інтелектуальне тощо) максимального задоволення соціокультурних потреб місцевої громади


Slide 2

Розвитку соціального партнерства в бібліотечній сфері сприяють фактори: Об'єктивні розширення бібліотечного обслуговування на основі урахування інтересів усіх груп і верств населення участь бібліотек у формуванні інформаційної системи міст, районів розвиток демократії і формування громадянського суспільства в нашій країні, що сприяє консолідації місцевих співтовариств, їх активному співробітництву наявність суб'єктів, зацікавлених у партнерських взаємовідносинах з бібліотеками


Slide 3

Розвитку соціального партнерства в бібліотечній сфері сприяють фактори: Суб'єктивні усвідомлення бібліотечними колективами реальної потреби в партнерстві переосмислення традицій співробітництва бібліотек з іншими установами зростання кадрового потенціалу бібліотек, усвідомлення необхідності розвитку форм і методів роботи для задоволення потреб населення


Slide 4

Загальні напрямки соціального партнерства: здійснення соціально-орієнтованої бібліотечної політики, забезпечення бібліотечного обслуговування на основі урахування інтересів уcix верств населення забезпечення ефективних механізмів інформаційного обміну між владою і населенням участь у формуванні загального інформаційного поля регіону


Slide 5

Громадянське партнерство Bиди соціального партнерства Органи влади


Slide 6


Slide 7


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11

Партнерство з релігійними громадами і конфесіями


Slide 12

Професійне партнерство (взаємодія бібліотек) Бібліотеки системи Міністерства культури України Бібліотеки ВНЗ Бібліотеки інших систем і відомств


Slide 13

Як розвивати партнерство ? Соціальне партнерство має розвиватися згідно принципами, які визначають правила і норми взаємодії бібліотек з іншими організаціями


Slide 14

Основні принципи соціального партнерства Принцип активності полягає в тому, що бібліотека не повинна чекати звернення до неї інших організацій з пропозицією про спільну діяльність, а покликана активно шукати партнерів, спроможних сприяти її розвитку, удосконаленню форм і методів роботи, інвестуванню і реалізації проектів, спрямованих на найбільш повне та якісне задоволення потреб населення в інформації, поповнення фінансових і матеріальних ресурсів


Slide 15

Основні принципи соціального партнерства Принцип взаємної зацікавленості означає, що соціальне партнерство повинне будуватися на основі вивчення потреб партнерів у бібліотечних послугах, їх можливостей щодо надання допомоги бібліотечним закладам в їхньому розвитку і удосконаленню, у поповненні ресурсів


Slide 16

Основні принципи соціального партнерства Принцип рівноправності – це коли партнери мають рівні права, діють узгоджено, дотримуючись інтересів обох сторін


Slide 17

Основні принципи соціального партнерства Принцип взаємної відповідальності полягає в тому, що кожний з партнерів є відповідальним за дотримання норм і правил співробітництва, за реалізацію проектів з удосконалення діяльності обох сторін


Slide 18

Основні принципи соціального партнерства Принцип ефективності означає, що соціальне партнерство має сприяти вирішенню задач, що стоять перед суспільством, розвитку культури, освіти, інтелектуальному зростанню людей, входженню нашої країни в інформаційне суспільство у світовий культурний процес, адаптації бібліотек до ринкових умов


Slide 19

Основні принципи соціального партнерства Принцип систематичності і плановості – коли діяльність бібліотек щодо розвитку співробітництва і взаємодії з іншими організаціями є систематичною і плановою. Тільки тоді вона буде сприяти розвитку бібліотек і становленню їх як соціальних інститутів


Slide 20

Процес розвитку ефективного соціального партнерства Етап 1. Розробка концепції партнерства, визначення його цілей і задач, вибір потенційним учасників Етап 2. Аналіз внутрішніх резервів бібліотеки, зовнішнього середовища, визначення напрямків взаємодії соціальних партнерів.


Slide 21

Процес розвитку ефективного соціального партнерства Етап 3. Розробка довгострокового (короткотермінового) плану заходів, які сприяють розвитку бібліотеки, взаємовигідному співробітництву. Розробка і укладання основних юридично-правових документів, що визначають права, обов'язки і відповідальність соціальних партнерів за необхідності складається кошторис витрат


Slide 22

Процес розвитку ефективного соціального партнерства Етап 4. Реалізація намічених заходів, їх корегування відповідно до змін у зовнішньому середовищі, контроль за їх виконанням. Етап 5. Оцінка ефективності партнерства, визначення соціального ефекту, впливу співробітництва на розвиток інформаційно-бібліотечної діяльності, на вирішення завдань, що стоять перед суспільством


Slide 23

Договори соціального партнерства Регулюються Цивільним Кодексом України від 16 січня 2003 р. (книга 5 зобов’язувальне право, розділ 2, гл. 52, ст. 626-654) Відомості про сторони, що укладають договір ; Предмет договору; Взаємні обов’язки сторін обов’язки сторони 1 обов’зяки сторони 2 Фінансові взаємовідносини сторін; Відповідальність сторін; Особливі умови; Термін дії договору; Юридичні адреси і підписи сторін


Slide 24

Використана література: Акимова, А. Г. Социальное партнерство / А. Г. Акимова // Молодые в библ. деле. – 2008. – № 2. – С. 7–10. Матлина, С. Нам не жить друг без друга: социальное партнерство в развитии библиотек / С. Матлина // Библ. дело. – 2007. – № 6. – С. 2– 6. Мурашко, О. Ю. Социальное партнерство как фактор успешной деятельности библиотек : науч.-практ. пособие / О. Ю. Мурашко. – М. : Литерра, 2008. –144 с. – (Серия "Современная библиотека". Вып. 40) Позднякова, Н. А. Библиотека и социальное партнерство. Новые возможности / Н. А. Позднякова, О. Б. Гончарова, // Науч. и техн. б-ки. – 2003. – № 7. – С. 66–72.


Slide 25

Дякую


×

HTML:

Ссылка: