Багшийн х?гжилд сургууль хамт олны г?йцэтгэх ??ргийг дээшл??лэх боломж


The Presentation inside:

Slide 0

Багшийн х?гжилд сургууль хамт олны г?йцэтгэх ??ргийг дээшл??лэх боломж Илтгэгч нь: БЗД-ийн 53-р сургуулийн Сургалтын менежер: Н.Наранцэцэг


Slide 1

Т?лх??р ?г: Багш х?гжих орчин Багшийн эрх з?йн орчин Багшийг материаллаг орчин Багшийн ?йлийн орчин Багшийн дэмжлэг Багшийн урмашуулал Багшийн сэтгэл санааны орчин Багшийн ?р ашигтай хяналт Багшийн амьдралын хэмнэлтэт байдал Багшийн цаг ашиглалт, ?р ашигтай зарцуулалт Багшийн х?гжилд сургууль, хамт олны н?л??л?л, харилцан хамаарал, ш?тэлцээ.


Slide 2

Асуудлын ?ндэслэл Багш х?гжих орчин: Багш х?гжих орчин. Багшийг ажлын байрнаас нь х?ндийр??лэхг?йгээр х?гж??лэх, т?л?вш??лэхэд дараах орчинг б?рд??лэх талаар сургууль хамт олон анхаарах нь зайлшг?й шаардагатай. Эрх з?йн орчин Материаллаг орчин ?йлийн орчин


Slide 3

Материаллаг сонирхол Багш х?гжих орчины б?рдэлд багш х?гжих сонирхол нь тулгуур болох учиртай Дэмжлэг Сонирхол Урамшуулал Идэвхтэй санаачлага Цагийн менежмент Амьдралын хэмнэлтэй байх Сэтгэл санааны сонирхол


Slide 4


Slide 5

?р ашигтай хяналт Ажиллагсдыг шаардлагатай мэдээллээр хангах мэдээ судалгаа, график, сургалт явуулах их дээд сургуулиудын мэдээлэл эрх з?йн баримт бичиг танилцуулах. Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэгт орох талаар танилцуулах


Slide 6

Ирээд?йд чиглэсэн байх Багш х?гжих орчинг б?рд??лээд, сонирхолыг нь т?р??лсэн явцад эдгээрийг з?в оновчтой зохицуулан зохион байгуулах сургуулийн ?р ашигтай т?л?вл?лт, ?йл ажиллагааны зохистой хяналт шаардлагатай байдаг


Slide 7

Дээрх ажиллагааны ?р д?нд тухайн сургуулийн хичээлийн ??ргийн нэгдэл хангагддаг байх учиртай


Slide 8

Хичээлийн эдгээр 3 ??рг??дийн нэгдлийг хангахад хичээл сургалтын ?йл ажиллагаа амьд, сонирхолтой оролцогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байх дидактикийн зарчмуудад суурилсан байх нь чухал.


Slide 9


Slide 10

Тогтоон санах стратеги


Slide 11

Дээрх судалгаанаас ?ндэслээд дараах т?л?вл?лт урган гарч байна Багш сурган х?м??ж??лэгчдийг гафикт сургалт, сертификатын сургалт, модуль сургалт, ?др??р суралцах, ажиллахын зэрэгцээ суралцах магистрын сургалтанд суралцах зэрэгт хэд хичнээн багш байгааг тодорхойлон гаргадаг. ??нээс ажиллахын зэрэгцээ суралцах багш нарт ил?? анхаарал тавьж ажиллаж байгаа талаар доорхи мэдээллийг хандуулъя.


Slide 12

Сургуулийн багш нарын, судалгааг ?ндэслэн багшийн х?гжлийн ойрын болон хэтийн т?л?вл?лтийн боловсруулах нь чухал


Slide 13


Slide 14


Slide 15

Сургуулийн багшийн х?гжил х?т?лб?рийн сургалтын т?л?вл?г??


Slide 16

Багш нарын суралцах боломж бололцоог гаргаж судлах: Уг судалгааг гаргахад жил б?р авагддаг БДБ судалгаа, багш нарын анкет судалгаанд ?ндэслэн ЗАН-н багш нартай фокус б?лгийн ярилцлагыг зохион байгуулж мэргэжил боловсролоо дээшл??лэх бодол санаанд нь ?ндэслэж хичээлийн жилийн нэгдсэн т?л?вл?г??нд тусгах ажиллагааг зохион байгуулж суралцах хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлно. Багш нарт дэмжлэг ?з??лэх боломж тодорхойлох. Нэгэнт судалгаа ярилцлагад нийц??лж суралцах багш нарт сэтгэлз?йн болон материаллаг дэмжлэгийг ?з??лэхдээ


Slide 17

а/ Ээлжийг- ??рийн нь х?сэлтээр боломжтой хэлбэрээр давуу эрхээр сонголт хийлгэж зохицуулалтыг хийж г?йцэтгэн хичээлийн хуваарыг хийнэ. б/ Ээлжит хичээлээс бусад ямар нэгэн ажлыг сургууль боломжоороо зохицуулалт хийнэ. в/ Хичээлийн бэлтгэлийг жил улирлаар хийлгэж ажиллахыг анхааралдаа авч ажиллана. Ангийн орчин н?хц?л ангийн дулаалга, цэвэрлэгээ гэрэлт??лгийн аюулг?йн байдал хэрэгцээг хамтран ажилладаг ээлжийн багш нар сургуулийн аж ахуйн баг хариуцан шийдвэрлэдэг. г/ Багш нарыг суралцахад сургуулийн канон, принтер, з??врийн компютерээр хангах н?хц?л боломжийг эрж хайн асуудлыг зохих газарт хандан уламжлах асуудлыг шийдвэрлэх. УИХ-ын гиш??н Ц.Батбаярын х?р?нг? оруулалтын х?рээнд 15 з??врийн компьютер, 12 принтер, БСШУЯ наас 15 з??врийн компьютерыг х?р?нг? оруулалтаар хийж г?йцэтгэв. д/ ?рх толгойлсон багшид н??рс т?лээний м?нг? ?ЭХ-с /хандивлах/зэрэг арга хэмжээн??дийг авч ажиллахын зэрэгцээ, бие даан мэдлэг боловсролоо дээшл??лж багш нарыг мэдээлэх хамт олонд нь мэдээлэх урам ?г?х амжилт х?сэх ажиллагааг зохион байгуулдаг.


Slide 18

Багшийн х?гжилд сургууль хамт олны дэмжлэг. Суралцаж байгаа багш нар ил?? мэдээлэлтэй, бусдад мэдээллээ т?гээн дэлгэр??лэх ??рэгтэй байхын хувьд манлайллыг ил?? шаарддаг. Сургалтын орчинд /кабинет/ сургалтын хэрэглэгдэх??нд тавигдаж байгаа хэрэгцээ шаардлага ямар байвал д?х?мтэй байх талаар тэднээс мэдээллийг шаарддаг анги кабинетдаа хийж бусдыг уриалан дуудахыг х?сдэг. Учир нь багшийн коллежийн багш нарын сургалтын хэрэглэгдэх??ний талаар ?гч байгаа сургалт хийлгэж байгаа сургалтын хэрэглэгдэх??н их ?р ?г??жтэй байгаагаас гадна суралцагсдын сургалтаар уламжлагдан зайны сургалтыг авч байх нь тухайн сургуулийн нэг менежмент байх ??днээс энэ хичээлийн жил энэ сургуульд суралцаж байгаа 5 багш болон сургуулийнхаа б?тээлч багш нарын баг зохион байгуулж эцэг эхийн нэрэмжит сургалтын хэрэглэгдэх??ний б?тээлийн ?д?р, ??нээс уламжилж БЗД-н ЕБС-н дунд “Сургалтын хэрэглэгдэх??ний б?тээлийн ?дрийн зохион явуулж 18 сургууль 300 багш нарыг хамруулсан нэгдсэн ?зэсгэлэнг зохион байгуулж ажилласан.


Slide 19

Энэ ажиллагааг сургууль дээрээ зохион явуулснаар мэргэжил боловсролоо дээшл??лэхэд зайны сургалт болсон т?дийг?й багш нарын санаа бодлыг уралдуулсан б?тээлч ажил болсон. Уг ажиллагаанд орлцож 3-р байр эзэлсэн 88-р сургууль, тусгай байр эзэлсэн 53-р сургуулиуд “улсын хэмжээнд зарлагдсан Гурван- Эрдэнэ БДС, НБГ-н хамтарсан уралдаанд оролцож 3-р байр, шилдэг 20-д багтаж ?рг?мжл?л авсан нь дээрхи ажлын ?р д?н гэж ?зэж байгаа болно


Slide 20

Багш нар д??ргийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцох нь мэргэжил боловсролоо дээш??лж байгаа нэг хэлбэр т?дийг?й тус сургуулийн багш нарын бичсэн илтгэл, реферат нь д??рэг болон НБГ-т уншигдаж хэлэлцэгдсэн . ??нд багш С.?н?рбилэгийн “6 настай суралцагчдын хэрэглэгдэх??ний асуудалд....”, багш Б.Халиунх??гийн “Сургуулийн х?гжилд багш, сурган х?м??ж??лэгчдийн оролцоо” сэдэвт илтгэл нь д??рэг болон НБГ-т уншигдаж хэлэлцэгдэв.


Slide 21

Багш нар хичээлийн бэлтгэл хийж г?йцэтгэх, илтгэл, реферат бичиж боловсруулах, мэдээлэл авах, боловсруулахад тэдэнд компьютер, принтер, канон зайлшг?й хэрэгцээтэй байдаг. ??нээс ?ндэслэн доорх судалгааг гаргахад Нийт багш нарын дунд суурин компьютеттай 34, з??врийн компьютертай 11, принтертэй 17, интернеттэй 15 байгаа ??нээс суралцаж байгаа багш нарт суралцах ?едээ хэрэглэх з??врийн компьютертай болгох асуудал урган гарч ирдэг. ??нтэй холбоотой багш нарын дунд ?г?гдс?н з??врийн компьютер нь ажлын байрнаас х?ндийр??лэлг?й мэргэжил, чадвараа дээшл??лэх, МХТ-ыг сургалтандаа ?рг?н??р хэрэглэх, мэдээ мэдээлэл авах, мэдээллээ боловсруулах ?рг?н боломжийг олгож байна.


Slide 22

Сургалтын орчин н?хц?л, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн кабинет байгуулах, бусдын ажил байдалтай танилцах, харилцан туршлага судлах хамтран ажиллах нь багш нарт санаа ?гд?г нэгийг харж н?г??г тунгаан сэдэлж??лдэг тул бусад багш, сургуулиудын ажилтай танилцах ажиллагааг 54, Улаанбаатар, Гурван-Эрдэнэ БС, 5, 24, 14, 23, 13, зэрэг сургуулиудад багш нар очиж туршлага судалсан.


Slide 23

Багш х?гжиж байх бас нэг орчин бол эцэг эх асран хамгаалагчид ижил т?рлийн багш нарын дунд зохион байгуулсан олон хэлбэрийн ажлууд, сургалт юм. Насанд х?рэгчдийн дунд сургалт болон тодорхой ажлуудыг зохион байгуулна гэдэг бага ангийн багш нарын мэдээлэл боловсруулах, х?ргэх, харилцааны сэтгэлз?йд суралцах н?хц?л боломжийг алхам алхамаар б?рд??лэх юм.


Slide 24

Багш эцэг эх асран хамгаалагчдын дунд зохион байгуулж явуулах ажлын н?хц?л боломжийг б?рд??лэх х?р?нг? оруулалтыг хийх УИХ-н гиш??дэд, дотоод боломж, ЗАН-д компьютер, принтер 2-3 багшийн дунд, з??врийн компьютер нийл??лсэн


Slide 25

?р д?н, д?гнэлт Сургуулийн т?вшинд багш х?гжих таатай орчинг тодорхой хэмжээгээр б?рд??лж ажиллаж байна. Багшийн эрх з?йн орчины х?рээнд хууль эрх з?йн мэдлэг мэдээллийг х?ртээмжтэй г?йцэтгэж, багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг авах зэрэг ?йл ажиллагааны явцад эрх з?йн хэм хэмжээг м?рд?н ажиллаж байна. Багш х?гжих материаллаг орчинг б?рд??лэхдээ бодит ажлуудыг хийж г?йцэтгэн орчин б?рд??лсэн. Жишээ нь 2 багшийн дунд 1 н??тб??ктэй болгосон.


Slide 26

Багш х?гжих ?йлийн орчинг ажлын байрнаас нь х?ндийр??лэхг?йгээр мэдлэг боловсролоо дээшл??лэх б?рэн боломжийг б?рд??лсэн. Багшийн х?гжилд тэднийг дэмжих дэмжлэг хамгаас чухал учраас хичээлийн зохицуулалтыг з?в оновчтой хийх, хичээлээс бусад ажлаас ч?л??л?х, эдийн засгийн дэмжлэг ?з??лэх Багшийг бие даан мэдлэг боловсролоо дээшл??лэхэд хамт олны дунд мэдээлэх, урамшуулах, амжилт х?сэх зэрэг хэлбэрийн ажлуудыг зохион явуулдаг. Багш суралцаж х?гжих?д сэтгэл санааны тайван орчин б?рд??лэхэд хамт олон дэмжлэг болж ажилладаг


Slide 27

Бидний судалгааны ?р д?нгээс харахад МУБИС-ийн Багшийн сургуульд боловсролын зэрэг ахиулах сургалтанд хамрагдаж байгаа багш нар, Модуль 1,2,3 сургалтанд хамрагдаж байсан 8 багшийн бодит жишээ нь сургуулиас багш нарыг дэмжих, багш нар бие биендээ н?л??л?х, ??р?? бие даан суралцах зэрэгт ?р д?нтэй н?л??лж, ингэснээр багшийн х?гжилд сургууль хамт олны н?л??л?л шинэ шатанд гарч хамт олны сэтгэл з?йн уур амьсгал мэдэгдэм ??рчл?гд?ж байдаг юм.


Slide 28

Анхаарал тавьсанд баярлалаа! Багш шавийн барилдлага улам бэхжих болтугай.


×

HTML:

Ссылка: