Бид юуг чадах вэ?


The Presentation inside:

Slide 0

Бид юуг чадах вэ? Аливаа з?йлийн тоо ширхэг, дэс дугаарыг заадаг тоонуудыг натурал тоо гэдэг. Бид нар натурал тоог уншиж, бичиж чадна. Бид бас натурал тоон дээр хийгддэг нэмэх, хасах, ?рж??лэх, хуваах ?йлдл??дийг алдааг?й хийж чаддаг. ?г??лбэртэй бодлого бодож чадна.


Slide 1

Бид юуг мэдэхийг х?сэж байна? Ямар нэг б?тэн з?йлийг хуваахад ??ссэн хэсг??дийг тоогоор яаж бичиж болох вэ? Тэдгээр тоог цифр ашиглан хэрхэн тэмдэглэдэг вэ? Тэмдэглэсэн тоогоо хэрхэн унших вэ? Уг тоонууд дээр ямар ?йлдл??дийг яаж хийх вэ?


Slide 2

Энгийн бутархай


Slide 3

Зорилго Энгийн бутархайг таних, унших , бичих , бодох Математикийн шинэ нэр томьёотой танилцах Бие биедээ туслан хамтарч суралцах


Slide 4

Жишээ 1


Slide 5

Жишээ 1


Slide 6

Жишээ 1


Slide 7

Жишээ1


Slide 8

Жишээ 1 =


Slide 9

Жишээ 2 =


Slide 10

Жишээ 3 =


Slide 11

гэх мэт бичсэн тоог энгийн бутархай гэнэ.


Slide 12

3 – г б?хэл хэсэг -г бутархай хэсэг 7 – г бутархайн х?ртвэр 8 – г бутархайн хуваарь гэнэ. Уншихдаа гурван б?хэл наймны долоо гэж уншина. Энгийн бутархай


Slide 13

Дасгал 1 Дараах бутархайнуудыг уншаарай.


Slide 14

 Дасгал 2 ?гээр бичсэн бутархайнуудыг тоогоор илэрхийлэн дэвтэртээ бичээрээ. -Тавны гурав, -хоёр б?хэл д?р?вний нэг, -зургааны хоёр, -наймны долоо


Slide 15

Дасгал 3. Дараах д?рс??дийн будагдсан ?нг? тус б?рийг бутархай тоогоор илэрхийлэн бич


Slide 16

Дасгал 4 Д?р?вний гурав Долооны зургаа Хоёр б?хэл аравны ес.


Slide 17

1.Дараах д?рсийн цэнхэрээр будагдсан хэсгийг бутархай тоогоор илэрхийлэн бич = ? 2. Тавны гурав –г бутархайгаар илэрхийлэн бич. 3. Дараах д?рсийг таван тэнц?? хэсэгт хуваан нэг хэсгийг улаанаар буд.


Slide 18

Сонирхолтой бодлого Алим хуваах Нэг алимыг хоёр х?н тэнц?? хувааж авах болжээ. Тэгэхдээ аль нь ч би их хэсгийг нь авсан ш?? гэж сэтгэл ханамжтай байхаар яаж хуваах вэ?


Slide 19

Мэднэ Мэдэхийг х?снэ Мэдлээ


×

HTML:

Ссылка: