Електронска трговија или т.н. електронско купување


The Presentation inside:

Slide 0

Електронска трговија или т.н. електронско купување Васка Чобанова


Slide 1

Електронска трговија Купување и продавање на стоки и услуги преку Интернет, но нејзиното значење е најчесто пошироко и опфаќа многу повеќе аспекти на комерцијалното работење, вклучувајќи и услуги на потрошувачите, соработка меѓу деловните партнери и водење електронски комерцијални трансакции во рамките на една компанија со користење на Интернет.


Slide 2

Работи тешки за електронската трговија Привлекување на сообраќајот на веб-страницата; Привлекување на сообраќајот да се врати на страница по втор пат; Диференцирање од конкуренцијата; Привлекување на луѓето да купат нешто од веб-страницата; Интегрирање на веб-страницата со постоечките податоци (доколку тоа е можно);


Slide 3

Работи лесни во електронската трговија Креирање на веб-страната; Примање на нарачките; Прифаќање на плаќањето;


Slide 4

Методи за промоција преку Интернет Сопствена веб-страна Банери Странични реклами Pop-up и pop-under прозорци Лебдечки реклами Електронска пошта итн.


Slide 5

При креирање на веб-страница, во предвид треба да се земат : Добавувачите Цената Односи со купувачите Крајната цел Испраќање на подароци Програми за партнерство Специјални попусти Повторени програми за купувачи Сезонски и периодични продажби


Slide 6

Имплементирање на веб-страница Компјутеризирање на фирмата Виртуелни услуги за хостирање Поедноставена електронска трговија


Slide 7

Банери Графички приказ на една веб-страна поврзан со веб-страната на огласувачот


Slide 8

Банерот треба да ги содржи следните елементи Информации за корисноста (награда, подарок) што се добива кога ќе се кликне на него; Кратко и јасно објаснување што се нуди, што содржи и кои се предностите пред конкуренцијата; Анимација која често се јавува со цел да го привлече вниманието на посетителите на веб-страницата; Доколку нема анимација, трeба да содржи покажувач “клик”, кој трепери и привлекува внимание; Големината на банерот треба да биде вообичаена 468х60 пиксели.


Slide 9

Кога ќе ја отворите страницата, банерот е голем...


Slide 10

... И потоа се враќа во нормална големина. Копчињата на рекламата овозможуваат истиот повторна да се прошири, ако така одберете.


Slide 11

Странична реклама (облакодерна реклама) Слична со банерот, само што е поставена вертикално.


Slide 12

Големината на оваа реклама е 250Х250 пиксели. Реклами од оваа големина можат да се најдат во рамките на објавените текстови


Slide 13

Pop-up прозорецот е реклама која се појавува во одделен прозорец пред, по или во текот на сурфањето по Интернет или при читање на e-mail. Pop-under прозорците се слични, но се сместуваат под прозорците кои се читаат и заради тоа се помалку нападни.


Slide 14


Slide 15

Нивното зголемено користење е еден од најиритирачките феномени при сурфање на Интернет. Ги вознемируваат корисниците бидејќи прават нереди на екранот и е потребно време да се затворат.


Slide 16

Лебдечките реклами се реклами кои се појавуваат кога се отвара некоја веб-страница и тие “лебдат” или “летаат” по страницата за период од 5-30 секунди. Го попречуваат погледот на веб-страницата, а често ги блокираат и кликнувањата со глувче.


Slide 17

Фактори за селекција на веб-страниците за поставување на рекламите Публика Известување Можности за брзи креативни измени Големина на пропагандната лента и локација на страницата


Slide 18


Slide 19

Рекламирање преку електронска пошта Форма на директен маркетинг која користи електронска пошта како средство за испраќање на комерцијални пораки до публиката. Во поширока смисла, секој e-mail пратен до потенцијален купувач може да се смета за рекламирање по електронска пошта. Сепак, поимот се однесува на: Праќање на e-mail да се зајакне врската меѓу маркетарот и неговите сегашни или стари потрошувачи и да ги охрабри на лојалност и повторно купување; Праќање на e-mail да се придобијат нови купувачи или да се убедат старите да купат нешто ново; Додавање на реклами во e-mail-овите пратени од други компании.


Slide 20

Promotivni strategii Доколку се користи пропаганден простор во порталите или другите познати веб-страници, тогаш посетителите и без да сакаат, ќе ја видат пропагандната порака. Притоа тие може да одлучат дали да дознаат повеќе со кликнување на иконата; Но, доколку пропагандната порака се наоѓа на вашата веб страница, тогаш купувачот мора прво да ја одбере и посети таа страница, па да одбере што да набљудува; Во случај кога се користи e-mail во вид на newsletters, тие му даваат на купувачот можност да го отвори или не.


Slide 21

Подобрување на директниот маркетинг Промоција на производи Нов канал на продажба Директна заштеда Скратен циклус на продажба Подобрена услуга Бренд и имиџ на фирмата Продажба по мерка Рекламирање Системи за нарачка Пазарни операции


Slide 22

Заклучок Воведувањето на електронската трговија или електронското одвивање на комерцијалните трансакции е директно поврзано со појавата и огромната популарност на Интернетот; Предизвик е да се биде креативен во создавањето на веб-страниците, а не да се употребуваат застарени и употребени пораки и материјал. Хаосот кој постои на Интернет бара привлечни веб-станици и привлечни методи за рекламирање, како и добра онлајн услуга; При имплементирањето на електронската трговија, креирање на веб страна може да го изврши фирмата сама или со услугите од други фирми


Slide 23

Со својата веб-страница компанијата врши промоција, а исто така промоцијата може да се одвива и преку порталите и веб-страниците на други компании и тоа со банери, странични реклами, pop-up и pop-under прозорци, со електронска пошта итн. Постојат многубројни подобрувања во директниот маркетинг кои ги овозможила електронската трговија, почнувајќи од намалување на трошоците за компанијата, па се до купувањето на производи по мерка што им се овозможува на потрошувачите. Заклучок


Slide 24

Прашања???


×

HTML:

Ссылка: