Што е Е-Отпад?


The Presentation inside:

Slide 0

Што е Е-Отпад? Елена Игнатова Фондација Метаморфозис


Slide 1

Отпад е! www.metamorphosis.org.mk


Slide 2

Што е проблемот? Лош дизајн и агресивен маркетинг од компаниите кои произведуваат електронски и електрични уреди Електронските и електрични уреди содржат многу токсични супстанци, што го прави е-отпадот токсичен Електронските и електрични уреди содржат многу скапоцени и ретки материјали Поголемиот дел од е-отпадот е раководен несоодветно, со што заедниците и животната средна се жртва на токсичниот и лош дизајн www.metamorphosis.org.mk


Slide 3

Како да се справите? Купувајте помалку Донирајте Вратете ги на производителот или рециклирајте www.metamorphosis.org.mk


Slide 4

Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад www.metamorphosis.org.mk


Slide 5

Двегодишен проект инициран и воден од Фондацијата Метаморфозис и кофинансиран од Европската Унија Очекуваните резултати од проектот опфаќаат зајакната соработка на сите заинтересирани страни распространување на добрите практики за управување со е-отпад со примена на стандардите и искуствата од ЕУ, подобрена јавна свест и информираност за управувањето со е-отпад и изградени капацитети на НВО за лобирање и застапување при управување со е-отпад. www.metamorphosis.org.mk


Slide 6

Партнери Metamorphosis Foundation (MK) ComputerAid International (UK) ZaMirNet (HR) Protecta (RS) Bozic & sons. (assoc.) BlueLink Foundation (BG)


Slide 7

Национална мрежа „4х4х4 Балкански Мостови Скопје (Скопје) Вила Зора (Велес) Виножито (Штип) Гоу Грин (Скопје Гринер (Скопје Глобал (Битола) ЕкоНет (Скопје) Еко-свест (Скопје) Извор (Кратово) Планетум (Струмица Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој - ЦеПроСАРД  (Скопје) Центар за одржлив развој на заедницата Дебар (Дебар) www.metamorphosis.org.mk


Slide 8

Колку е-отпад има? www.metamorphosis.org.mk


Slide 9

ИКТ опрема во домаќинствата www.metamorphosis.org.mk


Slide 10

Уреди кои не се во употреба, но се уште во домаќинствата www.metamorphosis.org.mk


Slide 11

Отфрлени уреди www.metamorphosis.org.mk


Slide 12

Нацрт Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема www.metamorphosis.org.mk


Slide 13

Десет категории на производи големи домашни апарати; мали домашни апарати; опрема за ИТ и телекомуникација; опрема за забавна електроника; опрема за осветлување; електричен и електронски алат (освен големи неподвижнииндустриски орудија); играчки, опрема за слободно време и спорт; медицински апарати (освен апарати кои можат да предизвикаат радијација или инфекција); инструменти за пратење и надзор и автомати. www.metamorphosis.org.mk


Slide 14

Обврзници/производители произведува и продава опрема под своја трговска марка, препродава, под своја трговска марка, опрема произведена од страна на друг производител, со тоа што препродавачот не се смета за производител ако марката на изворниот производителот е наведена на опремата, или поради вршење на својата дејност увезува опрема заради пуштање на пазар во Република Македонија или извезува опрема надвор од неа. Ако опремата не е произведена во Република Македонија, тогаш за производител ќе се смета неговиот застапник во Република Македонија. Како производител ќе се смета и правно или физичко кој како краен корисник заради свои потреби увезол опрема без посредник; www.metamorphosis.org.mk


Slide 15

Јавни дебати Нацрт верзија на: www.moepp.gov.mk Јавни дебати: Штип: 25 мај, 12 часот, Општина Скопје: 30 мај, 12 часот, Стопанска комора Охрид: 9 јуни, 13 часот, Општина Дел од проектот „Зајакнување на граѓанското учество во законодавниот процес“ на Националниот демократски институт (НДИ). www.metamorphosis.org.mk


Slide 16

Поддржете не! Веб-сајт: www.e-otpad.mk Профили на социјални медиуми: Facebook: http://fb.me/bewman Twitter: http://twitter.com/bewman_eu Flickr: http://www.flickr.com/photos/bewman LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ balkan-e-waste-management-advocacy-network YouTube: http://www.youtube.com/user/bewmaneu


Slide 17

Ви благодарам Elena Ignatova [email protected] twitter.com/ieli


×

HTML:

Ссылка: