МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008 ГОДИНА ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА МЦМС 20-26 МАЈ 2008 ГОДИНА


The Presentation inside:

Slide 0

МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008 ГОДИНА ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА МЦМС 20-26 МАЈ 2008 ГОДИНА


Slide 1

Мисија МЦМС е граѓанска организација која верува во мир, хармонија и просперитет на Македонија и Балканот, засновани на универзалните принципи на граѓанското општество и партиципативната демократија, доброто владеење, рамномерниот социоекономски развој, меѓузависноста и културната разновидност. МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 2

Цели Социјална кохезија и намалување на сиромаштијата; Праведно и демократско општество засновано на добро владеење; Вкоренето и динамично граѓанско општество; Одржлив локален и рурален развој; Прифатена култура на разноличност, меѓузависност и дијалог; Поддржан евро­интеграциски процес и зајакната регионална соработка. МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 3

Членства МЦМС е член на: - Економско-социјалниот совет на ООН (со консултативен статус) ACT International CIVICUS Балканска мрежа за развој на граѓанското општество Граѓанска платформа на Макеоднија МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 4

Постигнувања Спроведени 56 проекти во 12 програми Буџет од 100 милиони денари, од кои 60 програмски трошоци МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 5

Инструменти/методи Обука (30%) Застапување/лобирање (38%) Информации (18%) Финансиска поддршка (11%) Раководење со организации/мрежи (3%) МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 6

Социјална кохезија и намалување на сиромаштијата Обуки за 81 претставник на 6 основни училишта (акредитација во МОН) Подготвена база на податоци за 471 ОУ во земјата (АЕД-УСАИД) Реновирани 2 ОУ во с. Добрушево (Могила) и во с. Долно Количани (Студеничани) МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 7

Социјална кохезија и намалување на сиромаштијата МЦМС раководи со Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) Програми: Развој на финансиски услуги; Развој на финасиски институции и Промоција на претприемништвото (Повеќе на www.mrfp.org.mk) МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 8

Вкоренето и динамично граѓанско општество 11 броја на Граѓански свет и веб-сајт 6 НВО Саем – Форум на граѓанското општество: (130 организации и институции, 4300 граѓани, 25 форумски настани) 17 публикации од важност за развојот на ГО Нов продукт: наставна програма, обука и прирачник за добро управување во граѓанските организации. МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 9

Обучени 1,505 учесници на 86 обуки (550 мажи и 613 жени) Усвоена Стратегија на Владата за соработка со граѓанските организации Обучени 56 претставници на министерствата МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008 Вкоренето и динамично граѓанско општество


Slide 10

Одржлив локален и рурален развој 17 фокус заедници Обука на 86 лица 193 учесници на работилници за воспоставување партиципативен пристап во локалните заедници Континуиран придонес во зајакнувањето на ЗЕЛС и АДКОМ Публикација: „Успешно искористување на фондовите ИПАРД“ МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 11

Прифатена култура на разноличност, меѓузависност и дијалог Подобрена меѓурелигиска соработка (9 разменски предавања, 5 посети на верски објекти, поддршка на Светската конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, студиска посета во Турција и Албанија, летен камп за 21 студенти, календари, билтен) МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 12

Зајакната регионална соработка. Активна мрежа со 12 партнери од 7 балкански земји; Две работилници за 41 претставник на грашански организации од мрежата; Објавени три публикации (Прирачник за финансирање од ЕУ; Медиумите и граѓанските организации; Прирачник за граѓански дијалог) Едномесечна обука низ работа за 5 претставника на мрежата во Брисел МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 13

Oрганизација и развој Управување и раководење: Советот одржа 1 седница Управниот одбор 11 седници Персонал: 28 члена на крајот на 2007 година 12 обуки + 11 стручни состаноци Во мај 2007 година се изврши избор на Извршен директор на МЦМС. За мандатот до 2011 година повторно е избран Сашо Клековски МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 14

Финансиски извештај Зголемени приходи (5%) Заменети финансиски извори (ЕУ 22% повеќе од 2006 година; сопствени приходи 3% повеќе во однос на 2006) Извештајот е ревидиран од Deloitte МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 15

Приходи (во милиони македонски денари) Донации и грантови Сопствени приходи Камати и курсни разлики Вонредни Вкупно: МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008 63 63% 23.4 23.4% 5 5% 8.6 8.6% 100


Slide 16

МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 17

План за 2008 година Планирани 50 проекти во 10 програми Буџет од 107 милиони денари Подобрување на ефикасноста МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


Slide 18

Приходи (во милиони македонски денари) Донации и грантови Сопствени приходи Камати и курсни разлики Вонредни Вкупно: МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008 85 79% 18 17% 3 3% 1 1% 107


Slide 19

МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО 2007 И ПЛАН ЗА 2008


×

HTML:

Ссылка: