Очекувани исходи:


The Presentation inside:

Slide 0

Очекувани исходи: Ги открива сетилата преку игровни активности и ја објаснува нивната улога Ги класифицира сликите во соодветните кутии Правилно да одговара на прашања изготвени во компјутер за сетилните органи и нивната улога


Slide 1

МОИТЕ СЕТИЛА


Slide 2

Човекот има пет сетила. Тие се: Сетило за вид (очи) Сетило за слух (уши) Сетило за мирис (нос) Сетило за вкус (јазик) Сетило за допир (кожа) Секое сетило е поврзано со нашите органи.


Slide 3

Вид Слух Вкус Мирис Допир


Slide 4

Очите се сетило за вид. Со нив ги распознаваме предметите и појавите. Луѓето имаат две очи со иста боја, заштитени со капак. Бојата на очите не е иста кај сите луѓе.


Slide 5

Што можеме да видиме со очите?


Slide 6

Увото е сетило за слух. Луѓето имаат две уши.Со нив ги распознаваме различните звуците, шумовите и гласовите.


Slide 7

Што може да слушнеме со ушите?


Slide 8

Носот е сетило за мирис. Со него дишиме и ги чувствуваме добрите и лошите мириси.


Slide 9

Што можеме да мирисаме со носот?


Slide 10

Јазикот е сетило за вкус. Тој ни служи да почуствуваме какво е јадењето: топло-ладно, благо-луто, солено-кисело.


Slide 11

Благо Кисело Солено Горчливо Што чувствуваме со јазикот?


Slide 12

Кожата е сетило за допир. Неа ја има по целото тело. Со допир на кожата чувствуваме топло-ладно, суво-водено, меко-рапаво.


Slide 13

Меко Остро Тврдо Ладно Жешко


×

HTML:

Ссылка: