Тумори на пикочния мехур –съвременни диагностично- терапевтични подходи


The Presentation inside:

Slide 0

Тумори на пикочния мехур – съвременни диагностично- терапевтични подходи Доц. К. Янев Д-р В. Василев 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


Slide 1

Ракът на пикочния мехур е едно от най-често срещаните малигнени заболявания в индустриално развитите страни. 260 000 нови случая годишно Четвърто място при мъжете и осмо при жените Смъртност ?100 000 годишно Пето място по цена от всички тумори 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


Slide 2

Туморите на пикочния мехур все още представляват сериозен диагностичен и терапевтичен проблем, което налага непрекъснато усъвършенстване и развитие на техниката и методите за тяхната диагностика и лечение. 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


Slide 3

Фотодинамична диагностика - PDD Относително ниската чувствителност на стандартната цистоскопия при детекцията на ранните стадии на туморите на пикочния мехур, става причина за непрекъснатото развитие на ендоскопскиите методи, базиращи се на флуресценцията. PDD дава възможност за: ярко контрастиране между неопластичнаите формации и нормалната тъкан прецизно диагностициране туморите на пикочния мехур. ранната детекция на най-малките туморни единици като дисплазии, CIS, Т1 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


Slide 4

Фотодинамична диагностика - PDD От 1999 година, клиниката разполага със системата “D-Light” на фирмата Karl-Storz за фотодинамична диагностика на туморите на пикочния мехур (PDD), като метода вече се прилага рутинно в клиничната практика и от него до момента са се възползвали над 500 пациента. 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


Slide 5

Фотодинамична диагностика - PDD 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


Slide 6

Биполярна резекция Друг съвременен метод за лечение на туморите на пикочния мехур е трансуретралната биполярна резекция. Т1а – Т3 Метода позвалява прецизно резициране на туморните формации и възможност за по-продължителна работа, при по-малък процент усложнения от типа на ТУР- синдрома и обтураторен синдром. 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


Slide 7

Биполярна резекция 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология Клиниката разполага с най-съвременни системи за биполярна резекция на фирмите Karl-Storz и Olympus:


Slide 8

Биполярна резекция 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


Slide 9

Биполярна плазма-вапоризация С усъвършенстване на апаратурата през последните години се доразви методиката за биполярна вапоризация и резекция на туморите на пикочния мехур. Метода позволява: по-бърза по-прецизна хемостатична работа от страна на оператора, което е значение за радикалността на операцията по-малко усложнения свързанани с трансуретралната резекция като метод. 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


Slide 10

Биполярна плазма-вапоризация От 2 години Клиниката разполага със система за плазма вапоризация на фирмата Olympus, като вече са извършени над 30 случая. 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


Slide 11

Биполярна плазма-вапоризация 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


Slide 12

Заключение Считаме, че фотодинамичната диагностика, биполярната резекция и вапоризация са съвременни и надеждни методи за лечение на туморите на пикочния мехур, които предстои да се доразвиват, усъвършенстват и въведат рутинно в клиничната практика. 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


Slide 13

Багодарим за вниманието 60 години Катедра и 50 години Клиника по урология


×

HTML:

Ссылка: