Соработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот Белград


The Presentation inside:

Slide 0

Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград Данко Руниќ, МА Директор, Агенција за Европска интеграција и соработка со граѓанското општество Граѓански дијалог на локално ниво 13ти Јули 2011, Скопје, Македонија


Slide 1

Агенција за Европска Интеграција и Соработка со Граѓанското Општество Основана во 2005 како посебна единица во администрацијата на градот Белград Прв пример на таков институционален механизам на локално ниво во Србија Образложение: идентификувана важност за партнерство со ГО во имплементирање на потребните реформи и промоција на демократија, владеење на правото, и човекови права Взаемен напор во сите задачи поврзани со Европската интеграција


Slide 2

Агенцијата: Легална Рамка Член 71 од Одлуката на Администрацијата на Град Белград: “ Агенцијата го поддржува граѓанскиот сектор во основањето на дијалог и засилувањето на партнерство во проекти што се од значајност на градот Белград; го помага создавањето на општествена средина што е поволна за развој на граѓанското општество; го поддржува граѓанскиот сектор во создавањето на партнерства помеѓу различни единки во склоп на Администрацијата на Град Белград и ГО...”


Slide 3

Агенцијата: Податоци и Бројки 9 вработени Повремени практиканти Годишен буџет за проекти EUR 400.000 (2011)


Slide 4

Поставување на Приоритети, есен 2008 Истражување и потребна анализа на ГО во градот Белград Консултативни состаноци со претставници на бројни ГО Дијалог со заедницата на донатори Приоритети основани на политиките на градот Белград и стратешките документи


Slide 5

Стратешки приоритети ГО кои се занимаваат со владеењето на правото, европските интеграции, човекови и права на малцинства, родова еднаквост, ранливи групи, регионална соработка ГО активни во полето на заштита на животната средина, урбаниот развој, политики за младите, уметност, култура, социјална грижа, заштита на децата и хуманитарни активности


Slide 6

Механизми за Соработка 1 Следење на случувања во граѓанскиот сектор, дејствуваме први! Протоколи на Соработка со ГО, основање постојани партнерства во имплементација на специфични проекти „Отворени врати“ – консултации на проектни предлози , методи на финансирање, градење партнерства Консултации Ad hoc коалиции


Slide 7

Механизми на Соработка 2 Собирање и дистрибуција на информации Програми за обука Панаѓур на граѓански организации Грантови (2010: EUR 90.000, 2011: EUR 140.000) Награди и признанија Поднесување на проектни предлози до трети лица во соработка со ГО-ата.


Slide 8

Механизми на Соработка 3 Организација на настани (тркалезни маси, семинари, дебати ), придонеси Вклученост на бизнис секторот Фасилитирање на дијалог помеѓу ГО и други институции на градот Белград во взаемен развој на политики Стратегија за поддршка на развојот на Граѓанското Општество во градот Белград


Slide 9

Цели да ја засили соработката помеѓу градот и ГО со создавањето предуслови за да граѓаните, заедно со институциите, се вклучат во развојните процеси на градот Градење на партнерства за да се обезбеди раст на јавната партиципација во оформувањето на јавните политики Стратегија за Поддршка на Развој на граѓанскиот сектор во градот Белград 1


Slide 10

Стратегија за Поддршка на Развојот на граѓанското општество во градот Белград 2 Целите се дефинирани за да одговараат на развојните цели на градот, земена во предвид потребата да се инволвираат ГО во овој процес како партнери, застапници на јавни интереси, ресурси на знаење и/или провајдери на услуги Во овој процес градот има регулативна улога преку стимулирање на партиципација и засилување на соработката со ГО


Slide 11

Идни планови Дом на Човекови права и Демократија Датабаза на ресурси на ГО-ата на Белград Мулти-годишно финансирање Финансиска поддршка за имплементација на ЕУ-финансирани проекти Белград – Европски Град на Културата 2020?


Slide 12

Благодариме! Градот Белград Агенција за Европски Интеграции и Соработка со Граѓанското Општество Kraljice Marije 1/XIX 11000 Белград,Србија t: +381 11 715 6361 f: +381 11 337 6370 e: [email protected] w: www.beograd.rs fb: Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruzenjima


×

HTML:

Ссылка: