Модели за соработка и учество на локално ниво


The Presentation inside:

Slide 0

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Модели за соработка и учество на локално ниво Есзтер Хартеј Европски Центар за непрофитно право (ECNL)


Slide 1

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Moто „Жителите што веруваат дека можат да влијаат на локалните одлуки сo скоро 50% поголема веројатноста ќе имаат доверба во локалните авторитети.” (Комисија за Интеграција и Кохезија, 2007)


Slide 2

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Важност на учеството како такво Овозможува да се создаде сопственост врз моделот Зближува актерите заедно – тие учат еден за друг, се запознаваат, и повеќе се спремни да соработуваат во иднина Дури и документот да е оставен во фиока, процесот може да создаде трајни партнерства и основи за понатамошна работа спрема одговарање на потребите на граѓаните


Slide 3

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Фактори кои влијаат на имплементацијата на моделите Постоечкиот модел на соработка Мотивациите и желбата за соработка Посветеноста на двете страни во процесот Разбирање на вредностите и бенефициите Распределбата на ресурсите Зачувување на фокусот за да се осигураат дека моделите се донесени


Slide 4

Прашањето на локално учество на Европско ниво Обете обврзувачки и необврзувачки документи ПОТЕНЦИРААТ ДЕКА… Одлуките ќе бидат донесени колку што е можно поблиску до граѓаните Се очекува државите да развијат сопствени регулативи, да ја подобрат правичната основа ЕВРОПСКА УНИЈА Лисабонскиот Договор (2007) - “одлуките ќе бидат земени колку што е можно поотворено и поблиску до граѓаните” Резолуција донесена од страна на ЕP (2009)- да се направи целосна употреба на легалните провизии и најдобрите практики за да се“подигне дијалогот со граѓаните и ГО-ата” Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law


Slide 5

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Прашање на локално учество на Европско ниво ОДБОР НА ЕВРОПА (Council of Europe) Европски Чартер на Локална Самоуправа (1988): прв меѓународно обврзувачки договор, принципот на субсидијарност Додаден Протокол на Чартерот (2008): право на секој да учествува во локалните случувања, одговорност на државите да воспостават легална основа Препорака 19 (2001): основни принципи, препораки, специфични чекори за да се охрабрио локалното учество


Slide 6

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Регулација на национално ниво АВТОНОМНОСТ ДЕТАЛНА РАМКА


Slide 7

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Регулатива на национално ниво УСТАВ Најчесто не е регулиран експлицитно, превземено од други права Хрватска: “граѓаните можат директно да учествуваат во администрацијата на локални настанио преку состаноци, референдумии други форми на директно сносување одлуки ….” ЗАКОНИ Закон на локална самоуправа (пр., Босна и Херцеговина) Закон на слобода и пристап до информација (пр., Унгарија) Закон за регулатива на законодавниот процес Закон за консултации за време на законодавството (пр., Хрватска) НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И КОДЕКСИ Компас за усвојување на документи на локално ниво


Slide 8

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Регулативи на локално ниво ЛОКАЛНИ КОМПАКТИ, СТРАТЕГИИ И ДОГОВОРИ Најчест модел Повеќе специфичен и ориентиран на пракса, помалку политички Главни цели: да се рефлектира сегашното ниво на соработка, да се идентификуваат специфичните цели Да биде регуларно евалуиран ЛОКАЛНИ УРЕДБИ Малку примери (пр., Будимпешта)


Slide 9

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Локални канцеларии/центри/овластени лица за соработка Улогата на таква канцеларија или особа: Да ја одржува веб-страницата Да ја одржува базата на податоци Да испраќа вести Да ја координира работата на крос-сектор тела Да информира за финансиски можности Да обезбеди канцелариски простор и опрема за ГО


Slide 10

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Крос-сектор и тела управувани од ГО КРОС-СЕКТОР ТЕЛА Да советуваат на специфични потреби на заедницата Експресно мислење на документите Да прават сугестии за да се дискутираат специфични прашања Да ја поддржуваат имплементацијата на документот за политики ТЕЛА УПРАВУВАНИ ОД ГО Официјално признаен партнер на локалната власт Зависи од активната инволвираност на ГО Минимален број на членови


Slide 11

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Употребата на интернет технологијата Најефтиниот начин да посегнат до поширока група Полесен проток на информација Зголемена транспарентност на работата на локалната власт Предизвик: да се овозможи техничка поддршка на социјално - загрозените луѓе ?Telehouse движење Специфични алатки: веб-страна, е-мејл листа, веб преноси


Slide 12

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Датабази ДАТАБАЗИТЕ СЕ УПОТРЕБУВАНИ ЗА ДА... Се фасилитира процесот на финансирање Да се праќаат вести Да се фасилитираат врските помеѓу заинтересираните странки што сакаат да воспостават партнерства на различни прашања


Slide 13

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Препораки или што да се земе во предвид кога се работи на модел? Што е целта? Која е целната група? Кога да се инволвира целната група? Како да се регулира? Како да се обезбеди поширока вклученост во моделот? Како да биде следен и ревидиран? Финансирање за моделот


Slide 14

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law Ви благодариме!


×

HTML:

Ссылка: