Медико-педагогічний контроль і індівідуально-диференційний підхід до організації занять з учнями загальноосвітніх навчальних закладів


The Presentation inside:

Slide 0

Медико-педагогічний контроль і індівідуально-диференційний підхід до організації занять з учнями загальноосвітніх навчальних закладів


Slide 1

Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Наказ МОЗ України, МОН України № 518/674 від 20.07.09 року МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ № 518/674 від 20 липня 2009 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за № 772/16788


Slide 2

1. Загальні положення 1.1. Медико-педагогічний  контроль  за  фізичним вихованням - невід'ємна частина навчального процесу та медичного обслуговування учнів у загальноосвітньому навчальному закладі, що включає заходи, спрямовані на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури. 1.2. Медико-педагогічний контроль здійснюється медичним персоналом лікувально-профілактичних закладів, медичними та педагогічними працівниками навчального закладу.


Slide 3

2. Мета медико-педагогічного контролю 2.1.Визначення стану здоров'я, фізичного розвитку і функціонального стану організму учнів, які займаються фізичною культурою; оптимізація рухової активності учнів; 2.2. Оптимізація рухової активності учнів;


Slide 4

3. Завдання медико-педагогічного контролю: 3.1.визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров'я, функціональних можливостей організму та рівня розвитку рухових навичок учня з метою диференціації засобів і форм фізичного виховання та дозування фізичного навантаження; 3.2. систематичне спостереження за динамікою показників фізичного розвитку, стану здоров'я та розвитку локомоторної функції учня під впливом фізичних вправ та інших засобів


Slide 5

3.3. виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що виникають під час занять фізичною культурою; 3.4. профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; 3.5.проведення санітарно-просвітницької роботи з учнями.


Slide 6

4. Організація медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів та порядок проведення медико-педагогічного спостереження на заняттях з фізичного виховання


Slide 7

4.1. Організацію медико-педагогічного контролю в навчальному закладі забезпечує його керівник. 4.2. Оцінку стану здоров'я учнів з подальшим розподілом їх на групи для занять фізичною культурою здійснює медичний працівник навчального закладу за результатами:


Slide 8

обов'язкових медичних профілактичних оглядів (рівень та гармонійність фізичного розвитку, наявність захворювань чи вад розвитку, травм, гострих хронічних захворювань, частота та тривалість захворювань, патологічна враженість); функціональних проб з дозованим фізичним навантаженням (визначення рівня функціонального стану організму); медико-педагогічних спостережень за різними формами фізичного виховання у навчальному закладі.


Slide 9

Основні форми медико-педагогічного контролю: медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання; диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та спеціальній групах; оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;


Slide 10

медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання; медичний супровід змагань, туристичних походів тощо; профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; санітарно-просвітницька робота; контроль за ефективністю організації фізичного виховання у навчальних закладах.


Slide 11

ІНСТРУКЦІЯ про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури


Slide 12

1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах проводиться в установленому законодавством порядку. 2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров'я, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою


Slide 13

3.Учні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження), до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути проінформовані їх батьки. 4. Наказом директора навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, затверджуються на поточний рік і доводяться до відома вчителів (викладачів) фізичної культури, класних керівників.


Slide 14

5. На підставі наказу класний керівник за участю медичного працівника навчального закладу оформлює Листок здоров'я, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять 6. У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров'я класу з обов'язковим підписом класного керівника або медичного працівника навчального закладу.


Slide 15

7. Визначення функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи проводиться за пробою Руфьє 8. У разі визначення зниження рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи за відсутності клінічних проявів хвороби проводиться додаткове обстеження відповідного спеціаліста зі зміною групи для занять на уроках фізичної культури.


Slide 16

9. До спеціальної групи також відносять учнів, які мають дефекти опорно-рухового апарату і не можуть займатися за загальною програмою. 10. Після перенесення гострих захворювань, оперативного втручання чи травмування на період реабілітації учні тимчасово зараховуються за призначенням лікаря до спеціальної або підготовчої групи


Slide 17

11.Оцінювання у цей період проводиться згідно з навчальними програмами груп. 12. За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній або підготовчій групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність проходження повторного медичного огляду з метою визначення групи для занять фізичною культурою. Перші визначення групи для занять на уроках фізичної культури проводяться при поглибленому обстеженні дитини перед вступом до навчального закладу


Slide 18

Загальна щільність включає: виконання учнями вправ (стройові, загальнорозвивальні вправи, вправи на увагу, підвідні, основні вправи, ігри, перевірка домашнього завдання); сприйняття (повідомлення і закріплення теоретичної інформації, інструктаж, спостереження за виконанням вправ, керівництво, використання наочних та технічних засобів); відпочинок (відпочинок між підходами, очікування черги до спортивного снаряда); допоміжні дії (страховка, корекція, перестроювання, перехід до інших снарядів, підготовка до уроку, прибирання обладнання); простій з вини вчителя і учнів (передчасне закінчення уроку, пошук інвентарю, тривале переодягання учнів).


Slide 19

Дякуємо за увагу !


×

HTML:

Ссылка: