Навики за користење на електронските медиуми кај децата на предучилишна возраст во Скопскиот регион


The Presentation inside:

Slide 0

Навики за користење на електронските медиуми кај децата на предучилишна возраст во Скопскиот регион


Slide 1

МЕТОДОЛОГИЈА Емпириско и квантитативно Анкетирање на 212 родители кои имаат деца на возраст од 2 до 6 години Нерепрезентативен, намерен примерок 4 општини во Скопскиот регион: Аеродром Карпош Чаир Сопиште


Slide 2

Медиумско опкружување


Slide 3

Изложеност на електронските медиуми


Slide 4

Колку често се во друштво на електронските медиуми?


Slide 5

Колку време поминуваат со ел. медиуми во текот на еден ден?


Slide 6

Разлики во однос на возраста


Slide 7

Телевизија Почесто и подолго гледаат: - машки деца - врв на 5 години - деца на вработени родители - деца на повозрасни родители (над 41 година)


Slide 8

Видео/ ДВД Почесто и подолго гледаат: - машки деца - почесто на 3, подолго на 5 години - деца на родители со повисоко образование


Slide 9

Видео/ компјутерски игри Почесто и подолго играат: - машки - деца од 5 до 6 години - деца на вработени родители - деца на повозрасни родители - деца на родители со пониско образование


Slide 10

Профил на голем корисник Секојдневно, во просек со медиумите 3 часа и 40 мин Машко дете на возраст меѓу 5 и 6 години Живее во градска средина (Аеродром) Оди во градинка Вработени родители со високо образование на возраст од 31 до 40 г. Просечни приходи ТВ вклучен за време на јадење, се користи како бебиситер, често гледа ТВ пред да заспие, најчесто во својата соба Не е вклучено во организирани активности


Slide 11

Вклученост на ТВ Во работен ден околу 8 часа, за викенд 10.5 часа


Slide 12

Каде и со кого се користат електронските медиуми?


Slide 13

ЗАКЛУЧОЦИ Длабоко навлезени во светот на електронските медиуми Различни преференци за користење на електронските медиуми во зависност од возраста и полот Приватизација на пристапот до медиумите Навиките стекнати на мала возраст продолжуваат и во текот на животот Потребен е баланс меѓу времето поминато со електронските медиуми и другите активности


×

HTML:

Ссылка: