Македонски центар за меѓународна соработка


The Presentation inside:

Slide 0

Македонски центар за меѓународна соработка Закон за волонтерството на Република Македонија


Slide 1

Состојба во Република Македонија Вовед Примерок на заедницата (2004): 74% од граѓаните волонтираат; 32,1 % не дале конкретен одговор Истражување за добротворството (2006): 6,2% од граѓаните изјавиле дека вршеле доброволна работа Според анкетата за користење на времето граѓаните со возраст над 10 години трошат 9 минути дневно за волонтерска работа и помош


Slide 2

Општествената одговорност на граѓаните Граѓаните имаат одговорност да:


Slide 3

Волонтерска активност во заедницата а) состаноци б) доброволни акции Информираност за колективни активности во заедницата


Slide 4

Учество на граѓаните во активности и состаноци за заедницата Волонтерска активност во заедницата


Slide 5

Заклучоци: 1. Преполовени волонтерски активности 2. Активностите во заедницата - „машка работа“, можен родов стереотип Волонтерска активност во заедницата


Slide 6

Закон за волонтерството Дефиниции Дејствување на луѓе кои имаат добра волја да го вложуваат своето слободно време, труд, знаење и работа за корист на заедницата без паричен надомест. (Водич за волонтери) Неплатена работа во или вон организација. (Цивикус) Волја на луѓето да работат за доброто на другите без очекување да бидат платени или да имаат друга добивка


Slide 7

Закон за волонтерството Процес Одржани 6 работилници - јавни расправи низ Македонија со учество над 140 претставници на ОГ Форум (електронски) Вклученост на ГО во работната група за подготовка (ЦИРа) Донесен во јули 2007 г.


Slide 8

Закон за волонтерството Оддели на законот термините за волонтерство, волонтер и организатор на волонтерската работа услови и начинот на вршење на волонтерството правата и обврски на волонтерот и организаторот на волонтерството договорот за волонтерство и водењето евиденција на волонтерската работа вршењето надзор


Slide 9

Закон за волонтерството Дефиниција Волонтерство: Доброволно давање на лични услуги, знаења и вештини и /или вршење на други активности во корист на други лица, органи, организации и други институции, без надоместок Волонтер: Физичко лице кое дава услуги, вештини и знаења во корист на други лица, органи, организации и други институции, на доброволна основа и без финансиска или друга лична добивка.


Slide 10

Закон за волонтерството Услови и начинот на вршење на волонтерството Волонтери: државјани на Република Македонија и странски лица кои ќе обезбедат согласност од МТСП; Организатор: Здружение на граѓани и фондација, верска заедница и религиозна група, јавна установа, орган на државна власт. Принцип на еднаквост


Slide 11

Закон за волонтерството Права и обврски на волонтерот и организаторот на волонтерството Права на волонтерот: Да биде запознаен со описот на правата и обврските, условите и опасностите и со општите акти на организаторот; На обука, дневен одмор и оправдано отсуство; Да биде консултиран и информиран при одлучување за начинот на давање на услугите, На надоместок на однапред договорените трошоци


Slide 12

Закон за волонтерството Права и обврски на волонтерот и организаторот на волонтерството Обврски на волонтерот: Да го извести организаторот причини за неможноста за давање на услугите и за штетни последици Да дава услуга Да ги чува доверливите податоци Да учествува во обука Организаторот на волонтерската работа е должен да обезбеди: материјали и средства, навремена исплата и тајност на податоците и заштита на приватноста. Не се плаќа персонален данок на доход на трошоците утврдени со договорот.


Slide 13

Закон за волонтерството Договор за волонтерство Волонтерската работа над 40 часа месечно. Делови на договорот: договорни страни; предмет на договорот; место на волонтирање и времетраење на волонтирањето; волонтерски активности или услуги кои се обезбедуваат; посебни права и обврски; начин на осигурување за време на волонтирањето; однапред договорени трошоци за волонтирањето и начин на надоместок; начин на престанок и раскинување на договорот за волонтирање и датум и место на склучување на договорот.


Slide 14

Закон за волонтерството Договор за волонтерство Раскинување: спогодбено, со престанување на потребата за волонтирање, кога не е во можност да ги обезбеди условите за волонтирање, кога ќе констатира дека волонтерот не ги исполнува договорените обврски во случај на кршење на етичките норми, донесени за одделни облици на волонтирање.


Slide 15

Закон за волонтерството Евиденција на волонтерската работа и волонтерска книшка Уреденост со правилници Правилник за начинот, постапките и евиденцијата за издавање согласност за волонтирање на странски физички лица Правилник за водење евиденција на волонтерската работа Правилник за формата и содржината на волонтерската книшка, начинот на нејзиното издавање и запишување на податоците


Slide 16

Закон за волонтерството


Slide 17

Закон за волонтерството Надзор Министерството за труд и социјална политика Државниот инспекторат за труд Прекршочни одредби Глоба од 50 до 2.000 евра во денарска противвредност за непочитување на законските обврски


×

HTML:

Ссылка: