Форум во заедницата


The Presentation inside:

Slide 0

Форум во заедницата Техничка опрема за одржување на канализациската мрежа Локална Самоуправa Општина Радовиш Локална Самоуправa Општина Конче


Slide 1

Основна цел на проектот Подобрување на условите за живот на жителите во општините Радовиш и Конче


Slide 2

Намалено загадување на почвата и подземните води; Намален ризик од можни зарази и епидемии; Зголемен век на траење на системот за одвод Зголемена ефикасност во работата на двете Јавни и комунални претпријатија Специфични цели


Slide 3

Претходна состојба


Slide 4

Сите анализи во последната деценија укажуваат на тоа дека проблемот со одводот на отпадните води е поголем отколку проблемот со доводот на водата односно водоснабдувањето на граѓаните.


Slide 5

Долгогодишното несоодветно одржување (перење) на одводните цевки, наталоженоста на песок и други материјали доведува до драстично намалување на проточната моќ на цевката, помешаноста на фекалната и атмосферската канализација е доволна причина да во време на обилни врнежи на дожд има голем проблем со истата.


Slide 6

До овој момент ЈП „Плаваја“ како одговорен субјект, одржувањето на системот го правеше со обична цистерна ФАП М14 со капацитет од 8м3 и работен притисок од 6,5 бари и импровизирана опрема искуствено прилагодена за поедини случаеви, како што е прикажано.


Slide 7

Како последица на ваквата состојба со опремата ЈКП „Плаваја“ имаше неверојатни проблеми со одржувањето на системот.


Slide 8

До овој момент ЈП „Лакавица“-Конче воопшто не поседуваше техничка опрема за одржување на системот за одвод, септички јами и сл. при што во случај на дефект фекалиите подолг временски период истекуваат по улиците на населените места.


Slide 9


Slide 10

Активности за реализација Распишан јавен тендер за набавка на две комунални возила за потребите на општините Радовиш и Конче односно набавка на: Трактор со цистерна и Камион со цистерна.


Slide 11

Сегашна состојба


Slide 12

Резултати од проектот Успешно завршена постапка за јавна набавка Специјално возило за одржување на канализациски мрежи, Бренд/ шасија Мерцедес– бенз. Надградба Атрик, Словенија, модел: Атело 1318 и Атрик КА06, тип на мотор дизел Еуро 5, сила на мотор 130 кw и 177 кс. Работна зафатнина 4249 см3. Капацитет на надградба 6 м3( 3м3+3м3), мултифункционално возило за одржување на атмосферска и фекална канализација. Трактор-цистерна Ландини модел 8860 ДТ 85, погон 4х4,(произведена во Италија), Цистерна- Производство Креина Словенија, внатре поцинкувана со капацитет од 6000 литри.


Slide 13


Slide 14


Slide 15


Slide 16


Slide 17


Slide 18


Slide 19


Slide 20

Двете општини заеднички ќе ги користат комуналните возила за: Одржување на системот за отпадни води и атмосферска канализација; Одзатнување на мрежата за отпадни води и атмосферската мрежа; Чистење на септички јами во руралните средини; Зимско одржување на улици; Интервенции во случај на пожар; За собирање на комунален цврст отпад.


Slide 21

ВИ БЛАГОДАРИМЕ Локална Самоуправa Општина Радовиш Локална Самоуправa Општина Конче


×

HTML:

Ссылка: