ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


The Presentation inside:

Slide 0

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Slide 1

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Односите со јавноста темелно, детално и долгорочно се планираат, а не се импровизираат!


Slide 2

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Планирањето е едноставно! Поделете го проблемот на помали, совладливи делови!


Slide 3

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Четири основни фази: Истражување - дознајте што повеќе за моментната состојба, приоритетите, претходните искуства, околината... Планирање - кој ви е значаен (јавности), која порака ја испраќате, како, што очекувате.... Реализација - спроведување ма комуникацискиот план и систематско следење на резултатите Оценување / евалуација - анализа на резултатите и успешноста на применетата методологија


Slide 4

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Истражување - дознајте што е можно повеќе за опкружувањето, но и за состојбите внатре во општината


Slide 5

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Истражување Каква е моменталната слика на граѓаните за КОЗ? Колкава е популарноста на Комисијата? Што мисли јавноста за односите меѓу Комисијата и општинскиот совет? На какви влијанија се подложни целните јавности? Кои се навиките на граѓаните? Дали темата за која комуницираме е приоритет за општината и за граѓаните?


Slide 6

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Истражување Со какви комуникациски средства располагаме? Дали протекот на информации меѓу Комисијата и советот на општината се одвива непречено? Дали имаме доволно човечки ресурси и финансиски средства? Каква е соработката со медиумската сцена во општината?


Slide 7

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Slide 8

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Slide 9

Планирање - прецизно се дефинираат и се одбираат сите елементи на комуникацијата ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Slide 10

Планирање Зошто комуницираме и што сакаме да постигнеме? »» Кои се нашите комуникациски цели? Со кого ќе комуницираме? »» Кои се нашите целни јавности? Што сакаме да кажеме? »» Кои се пораките што сакаме да ги пренесеме? Како ќе го кажеме тоа? »» Кои методи и алатки ќе ги употребиме за да стигне пораката до јавностите? ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Slide 11

Планирање Кога ќе комуницираме? »» Со каква динамика и во која временска рамка ќе им се обраќаме на јавностите? Како ќе дознаеме дали одлуките се правилни? »» Како ќе ја оцениме својата работа? Со колкави финансиски средства располагаме? »» Буџет. ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Slide 12

Реализација - спроведување на комуникацискиот план и систематското следење на исполнување на чекорите и резултатите ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Slide 13

Реализација ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Slide 14

Оценување - Кога го анализирате сработеното, треба непристрасно да ги оцените одбраната форма и начин на комуникација, успешноста на реализацијата на процесот, постигнатите резултати и влијанието врз целните јавности. ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Slide 15

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Оценување


×

HTML:

Ссылка: