Foundation for sustainable ICT solutions MEC.mk - Model for Efficient Communication between the Commissions for Interethnic Relations and the Citizens.


The Presentation inside:

Slide 0

The project is funded by European Union Модел за ефикасна комуникација меѓу комисиите за односи меѓу заедниците и граѓаните (МЕК) Реализирани активности и резултати


Slide 1

The project is funded by European Union Информации за проектот Проектот е кофинансиран од: Европската Унија Го спроведува: Фондација Метаморфозис Партнер на проектот: Заеднички вредности, Скопје Времетраење на проектот: 15 месеци


Slide 2

The project is funded by European Union Цел на проектот Подобрување на меѓуетничките односи и јакнење на институциите на системот, со цел зајакнување на демократијата во Македонија и забрзување на процесот на пристапување во ЕУ.


Slide 3

The project is funded by European Union Конкретни области Креирање комуникациска платформа за КОЗ - внатрешно меѓу сегашните членови, меѓу КОЗ од различни општини, како и со граѓаните; заедно со процедури и практики за користење на оваа платформа (онлајн систем за информации) и дополнителни офлајн активности.   Помагање на воспоставувањето на институционална меморија за КОЗ, преку архива на случаи и одлуки, како и инструкции и упатства во врска со правата и обврските на КОЗ, достапни и за општинската администрација и граѓаните воопшто.   


Slide 4

The project is funded by European Union Целна група Членови на КОЗ Претставници на невладини организации, Медиуми, Општински и други службеници како и Граѓаните


Slide 5

The project is funded by European Union Реализирани активности и резултати Јавен конкурс - Објавен во дневните весници и дистрибуиран преку веб-сајтовите на партнерите, директно и преку ЗЕЛС Резултат: Избрани се 4 пилот општини: Гостивар, Дебар,Тетово и Чаир Средба за потпишување на меморандум за соработка со четирите општини Учесници: градоначалници, општинска администрација, советници и членови на КОЗ Претставување на проектот пред националните медиуми


Slide 6

The project is funded by European Union Обуки I oбука „Mеѓународни стандарди за човекови права, остварување на правата на немнозинските заедници во Република Македонија и интеркултурно учење“ Цел: стекнување знаења и вештини за меѓународните и домашните стандарди за човекови и малцински права, обврските произлезени од Охридскиот рамковен договор, методи и техники за конструктивно разрешување конфликти, медијација, наспроти стереотипи и предрасуди. Учесници: 25 учесници од сите четири општини


Slide 7

The project is funded by European Union Обуки II oбука „Односи со јавност и медиуми “ Цел: споделување основни знаења од областа на односи со јавноста/медиуми, како предуслов за успешно спроведување на идните активности од проектот кои опфаќаат организирање локални јавни настани за приближување на комисиите и населението во пилот-општините. 15 учесници од сите четири општини


Slide 8

The project is funded by European Union Резултати - ИС Креиран информациски систем www.mek.mk составен од Информативен веб-сајт Три јазици: македонски, албански, англиски Вести за проектот и областа на човекови/малцински права Систем за е-учење Електронска библиотека со е-книги и материјали поврзани со проектот Интерактивни курсеви од тематските области Архива на случаи Институционална меморија за КОЗ Споделување позитивни и негативни искуства, научени лекции


Slide 9

The project is funded by European Union Резултати Опремени канцеларии за КОЗ во следните општини: Гостивар, Тетово, Чаир и Дебар. Донирана опрема од ФИООМ, Метаморфозис, Заеднички вредности и МЦЕО 8 компјутери (7 десктопи и 1 лаптоп) Мебел ( Комуникациска опрема: телефони, факсови, рутери Литература и др. материјали Од сите општини во кои се форимрани КОЗ, само овие 4 општини имаат воспоставено канцеларии за нивно работење и контакти со граѓаните


Slide 10

The project is funded by European Union Резултати Јавни средби Остварени јавни средби во секоја од 4 општини Цел: поттикнување на граѓанското  учество во насока на  подобрување на комуникацијата со локалната власт со акцент на меѓуетничките односи и остварување соработка со КОЗ. Резултати: 20 јавни средби во 4-те општини Посетеност: меѓу 15 и 35 лица Медиумско покривање од национални и локални медиуми


Slide 11

Отворени денови на КОЗ Отворен ден - се организира со цел остварување средба, контакт и запознавање на членовите на КОЗ. Заинтересираните граѓани имаа можност да се запознаат со работата на Комисијата за односи помеѓу заедниците и да им се овозможи, пред надлежните институции да ги пренесат нивните проблеми и потреби на локално ниво со цел да се најдат можности за нивно решавање.  Резултати: 20 отворени денови медиумски покриени The project is funded by European Union


Slide 12

The project is funded by European Union Јавни средби – заклучоци и препораки Потребна е уште поинтензивна соработка меѓу општините, граѓанскиот сектор и граѓаните Прашање: доделување грантови наменети за локални НВО, критериуми и отчет Продолжува промовирање на работата на КОЗ во локалните средини и нивните канцеларии Има потреба општините да користат различни медиуми за дополнително отворање кон јавноста и граѓаните редовно ажурирање на општинските веб-сајтови почитување на употребата на службените јазици проактивна примена на Законот за пристап до информации од јавен карактер, на пр. објавување записници од седници на Советот градење стратегија за соработка со медиумите мерење, отчет и транспарентност за сите форми на комуникација КОЗ да посветат повеќе внимание на правата на помалите заедници Промовирање на факултативната настава на бошњачки јазик (во 3 училишта во Чаир) Проблемите на ромското население (Чаир и Тетово)


Slide 13

The project is funded by European Union Резултати Капацитетот на КОЗ во четирите мултиетнички пилот-општини се подобрени (обука, техничка помош, опрема и софтвер). Одржливост и поддршка на КОЗ од страна на општините (простории). Остварена комуникацијата меѓу КОЗ, граѓаните, медиумите и локалната самоуправа. Позитивните примери и практики ќе се пресликаат во другите мултиетнички општини во земјата. 


Slide 14

The project is funded by European Union Ви благодариме за вниманието! Хајрије Реџепи Заеднички вредности Тел. 02 3113 966 [email protected] www.cv.org.mk


×

HTML:

Ссылка: