Управление на знанието


The Presentation inside:

Slide 0

Управление на знанието Практически аспекти


Slide 1

Съдържание DIKW Пазар Цикъл Активи Инструменти Системно управление на знанието


Slide 2


Slide 3

DIKW Данни Информация Знание Мъдрост


Slide 4

DIKW - ЗНАНИЕ Знанието е „информация, която води до действия“. Знанието е променлива смесица от оформения опит, ценности, контекстуална информация и експертна интуиция, които осигуряват рамка за оценка и изразяване на нови събития и факти. Произхожда и остава в съзнанието на хората. В организациите остава не само записано в документи и хранилища, но и се вгражда в организационни навици, процеси, практики и норми. (Дейвънпорт и Прусак, 2002)


Slide 5

DIKW - ЗНАНИЕ Явно и скрито Характеристики: Субективност Трансферуемост Вграденост Самостоятелно прилагане Краткотрайност Спонтанност


Slide 6

Защо трябва да се управлява знанието в организацията?


Slide 7

Неосъзнаване на знанието Удовлетворяващо знание Бързо приложение и разпространяване Загуба на скрито знание Укриване на знание Организационно забравяне Технологично предимство Жизнен цикъл на продукт и процес Функционално сближаване Продуктово сближаване Временни структури Дерегулация и глобализация Скъпи, повторяеми грешки и преоткриване на решения Проактивно поведение за търсене на възможности Отзивчивост Повишаваща се възвращаемост


Slide 8


Slide 9

Пазар Купувач Продавач Брокер


Slide 10

Пазарни мотиватори Реципрочност Репутация Алтруизъм Доверие Валидация


Slide 11

Пазарни патологии Непълнота на информацията Асиметричност на знанието Локалност на знанието Монопол върху знанието Изкуствен недостиг Пазарни бариери: Доверие и толерантност към грешки Статусна бариера Време, места за срещи и инфраструктура за трансфер Капацитет за усвояване на знанието


Slide 12

Цикъл Генериране Кодификация Трансфер Усвояване


Slide 13


Slide 14

Активи Човешки капитал Ценности, норми, предположения Структурен капитал Процесен капитал Иновационен капитал Капитал на взаимоотношенията Клиентски капитал Капитал на доставчиците Партньорски капитал Конкурентен капитал


Slide 15

Инструменти


Slide 16

Системно управление на знанието Системно мислене Одит Внедряване Измерване Промяна


Slide 17

Фактори за успех Култура, ориентирана към знанието Инфраструктура Подкрепа от висшия мениджмънт Връзка с добавената стойност Ориентация към процеси Ясна визия Мотиватори Структурата на знание Множеството канали


Slide 18

Често срещани грешки Фокус върху технологията Фокус върху онлайн наръчници Знанието не се разпознава като знание Всички си управляват сами знанието Преценка по усещане Фокус върху достъпа Игнориране на йерархичния модел


Slide 19

Измерване Бенчмаркинг Quality function deployment / Къща на качеството Балансирана карта от показатели


Slide 20

Укриване на знанието Причини: Моето знание е моя собственост Организационния климат Междуличностни причини Неудовлетвореност на служителя Реципрочност Неувереност в собствените възможности Несигурност Нисък приоритет на управлението на знанието


Slide 21

Промяна в организационната култура Tips: Промотирайте реципрочност Бъдете последователни Постигнете обвързаност Получете социално одобрение Власт Авторитет Харесване


Slide 22

Въпроси


Slide 23

Контакт Данаил Кънчев mob.: +359888874678 email: [email protected]


×

HTML:

Ссылка: