Схеми на свързване на ОУ с ООВ


The Presentation inside:

Slide 0

Схеми на свързване на ОУ с ООВ Гл.ас. д-р Малинка Иванова Югозападен университет “Н. Рилски”- Благоевград


Slide 1

Инвертиращ ОУ Паралелна ООВ по напрежение


Slide 2

Неинвертиращ ОУ


Slide 3

Повторител AF?1, ако или При R1=RF ? AF=-1 – инвертор-повторител


Slide 4

Усилвател ток-ток ООВ по ток IG Ui IF RF RL R1 IO UO U?


Slide 5

Преобразувател ток-напрежение Коефициентът на предаване има дименсия на съпротивление -> схемата се нарича усилвател на съпротивление


Slide 6

Преобразувател напрежение-ток Коефициентът на предаване има дименсия на проводимост и се нарича проводимост на предаване


Slide 7

Преобразувател напрежение-ток с ООВ по ток


Slide 8

Операционни схеми за сумиране и изваждане Инвертиращ суматор


Slide 9

Операционни схеми за сумиране и изваждане n- входов суматор За намаляване влиянието на IiB в неинвертиращия вход се включва: R+


Slide 10

Операционни схеми за сумиране и изваждане Суматор с мащабни коефициенти – ако R1? R2 ? RF, то схемата на суматора може да се използва за решаване на уравния от вида: - при n на брой входове


Slide 11

Пример Да се реши уравнението: y=2x1+5x2 Избира се RF=100K От RF/R1=2 и RF/R2=5 се намира: R1= RF/2=50K, R2=RF/5=20K RF/R1 и RF/R2 се наричат мащабни коефициенти


Slide 12

Операционни схеми за сумиране и изваждане Схема за намиране средната стойност от n входа Приема се, че R1= R2=…= Rn и RF/ R1=1/n Тогава:


Slide 13

Схема за сумиране и изваждане Алгебричен суматор При R1=R2=RF=R’F=R uo=-u1 (при u2=0) uo=u2 (при u1=0) u1?0 и u2?0, то uo=u2-u1 – извършва се операцията изваждане


Slide 14

Схема за сумиране и изваждане При R1=R2=R3=R4=RF=R’F=R , то uo=(u1+u2)-(u3+u4) При RF/R1+RF/R2=R’F/R3+R’F/R4 , то uo=(RF/R1)u1+(RF/R2)u2-(R’F/R3)u3-(R’F/R4)u4


Slide 15

Пример Да се моделира зависимостта: uo=u1+2u2-0,5u3 При RF=R’F=100K


Slide 16

Решение RF/R1=1 RF/R2=2 R’F/R3=0,5 uo=(RF/R1)u1+(RF/R2)u2-(R’F/R3)u3-(R’F/R4)u4


Slide 17

Схеми за интегриране


Slide 18

Реален интегратор


Slide 19

Суматор-интегратор


Slide 20

Схеми за диференциране


Slide 21

Диференциатор с корекция


Slide 22

Суматор-диференциатор


×

HTML:

Ссылка: