Функция Линейна функция


The Presentation inside:

Slide 0

Функция Линейна функция


Slide 1

50t V= 50км/ч; t = 3ч; S = ? км. t = 5ч; S = ? км. t = 8ч; S = ? км. 150 S = 250 400


Slide 2

-независима променлива -зависима променлива Построение графиката на пътя S = 50t. t S 100 200 300 400 500 600 10 8 6 4 2 0 S = 500 км; t = ч; S = км; t = 2 ч; 10 100


Slide 3

Определение. Казва се, че е зададена числовата функция y = f(x), когато на всяко число х от едно числово множество по определен начин се съпоставя единственото число у. Функция –това е зависимост на една променлива от друга. S(t); y(x);


Slide 4

f – функция x (независима променлива) - аргумент на функцията y – стойност на функцията в точка x y = f (x) D (f) – област на определение на функцията (дефиниционна област) E (f) – област на функционални стойности


Slide 5

-3 -1 -5 3 2 -3 Y X Съответствие 7 15


Slide 6

Е дадено правилото, с помоща на което на независимата променлива x се намира (съпоставя) съответната стойност на y; Е дадено дифиниционното и числово множество Една функция е зададена, когато


Slide 7

Намерете D (f), ако


Slide 8

Графика Графика на функция – множеството от всички точки в равнината, абсцисите на които са равни на значенията на независимата променлива, а ординатите – на съответните значения на функцията.


Slide 9

b1 b2 a x0 y0 Не е графика на функция Явява се графика на функция


Slide 10

Права пропорционалност y = kx y = x y =?x Важно! k - коефициент на пропорционалност


Slide 11

Обратна пропорционална зависимост


Slide 12

Да построим графиката на функцията у =


Slide 13

Пример : Графика на функцията у = 2/х, k = 2 k > 0 у х 0 -1 -1 1 1 Хипербола асимптоти


Slide 14

Функция от вида y = kx + b, където к и в са константи се нарича линейна k > 0


Slide 15

y = kx + b b = 0


Slide 16

y = kx + b M1 k > 0


Slide 17

Построение графиката на функцията y = 3x. -независима променлива (измисляме) -зависима променлива (пресмятаме) 0 2 0 6 х у -4 0 2 4 6 8 6 4 2 -2 -4 Построение графиката на функцията y = -2x. Построение графиката на функцията y = -2x + 3. 0 2 0 -4 0 2 3 -1


Slide 18

Постройте графиката на функцията y = 2x. х у -4 0 2 4 6 8 6 4 2 -2 -4 Постройте графиката на функцията y = 2x - 4. Постройте графиката на функцията y = 2x +6. 0 2 0 4 0 3 -4 2 0 -2 6 2


Slide 19

y = 0,5x y =0,5x+4 y = 0,5x - 2 y =0,5x +4 y = 0,5x - 2 y =0,5x y = 0,5x – 3,5 y = 0,5x – 3,5 Важно!


Slide 20

y = 0,5x+3 y =?2х - 1 Точки (0 ; ), (- 4; ) Точки (0 ; ), (- 3; ) 3 1 - 1 5 y = x+3 y = х - 1 0,5 ?2 Ако , то правите са перпендикулярни. Важно!


Slide 21

y =x y = 0,5x Построение графиката на функция с помощта на преобразования. y =0,5x? 3 План на построение y = 0,5x – 3 y =0,5x? 3


Slide 22

y =x y = 2x y = 2x + 3 План на построение y = 2x + 3 y = 2x + 3


Slide 23

y =x y = 2x y = ?2x + 3 План на построение y = ? 2x + 3 y = ? 2x y = ?2x + 3


Slide 24

y = 3,5 x =4 y = 3,5 x = 4 y = 0,5 y = - 5 x = - 3 у = 0 х = 0 y = 0,5 y = - 5 x =- 3 x = 0 y = 0 Абсцисна ос Ординатна ос


Slide 25

1 2 3 4 5 6 7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 у= 2х+4 2 1 3 4 ПОМИСЛИ! ВЯРНО! ПОМИСЛИ! Малък тест ПОМИСЛИ! №1. Графиката на коя функция е изобразена на рисунката ? у= –2х+4 у= – х2+4 у= х2 – 4


Slide 26

1 2 3 4 5 6 7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 у= – 2х+3 2 1 3 4 ПОМИСЛИ! Малък тест ПОМИСЛИ! №2. Коя от следните прави отсъства на чертежа? у= 2х+3 у= – 2х –3 у= 2х – 3 у= 2х+3 ПОМИСИЛИ! у= 2х –3 у= – 2х –3 ВЯРНО! Такава права тук НЯМА


Slide 27

-2 х у у х у 0 1 0 2 у х №3. Коя от следните прави е изобразена на чертежа? у = 2 у = х х = 2 у = –2 у = –2 у = х х = 2 у = 2 у = 2 у = -2 х = 2 у = – х у = 2 у = х у = -х х = 2


Slide 28

х у у х у 0 х 0 0 у х №4. Установете съответствието. k<0, b<0 k<0, b>0 k>0, b<0 k>0, b>0 k<0, b>0 k>0, b>0 k<0, b<0 k>0, b<0 k<0, b>0 k>0, b<0 k>0, b>0 k<0, b<0 k>0, b>0 k>0, b<0 k<0, b<0 k<0, b>0


Slide 29

Домашна работа Стр. 20 зад.5 Стр 21 зад. 12


×

HTML:

Ссылка: