Маманды? та?дауда, ?зі?ді – ?зі? таныса? – істі? басы…


The Presentation inside:

Slide 0

Маманды? та?дауда, ?зі?ді – ?зі? таныса? – істі? басы… Мектебі: № 202 орта мектебі (10 сынып?а арнал?ан практикалы? саба?) М??алім: Азаматова Ботак?з Бейінді о?ыту ж?ніндегі орынбасары


Slide 1

Ма?саты: ?зін – ?зі одан ?рі ашу, ?зіні? ж?не айналасында?ыларды? психологиялы? мінездемесін аны?тау ж?не талдау, т?рлі маманды? туралы на?тыра? білу, бейімділіктерін танып білуге ы?пал жасау, о?ушылар?а алда?ы уа?ытта заман талабына сай маманды? алу ?шін ба?ыт – ба?дар беру. Міндеті: 1. О?ушыларды? т?л?алы? ж?не к?сіби ?зін-?зі табуы барысына психологиялы? к?мек к?рсету. 2. ?азіргі заман?а ?ажетті к?сіптерді та?дауына, ?о?амда?ы ?рт?рлі проблемаларды же?е білуге т?рбиелеу. 3. Болаша? білім алуы мен маманда?ын та?дауда бейімділігі мен ?абілетін м?мкіндіктерін ай?ындау.


Slide 2

Ж?ргізілу барысы: Кіріспе с?з Психологиялы? с?лемдесу (1 жатты?у) “Жа?сы мен жаман ?асиеттер» (2 жатты?у) ?лы адамдарды? на?ыл с?здері “Маманды? та?дауды? 7 ?асиеті” Маманды? та?дауды? ала?анда?ы ??пиясын ашу ?орытынды К?рнекі ??рал- жабды?тар: Та?ырыпты? слайд, ?лы адамдарды? на?ыл с?здері, д?птер, сыз?ыз, ?алам.


Slide 3

1 – н?с?ау Бір – біріне к?лімсірей ?арап, ала?анны? ішін ж?не сыртын тигізіп с?лемдесу 2 – н?с?ау О? жа? тізелерін т?йістіру ар?ылы с?лемдесу 3 – н?с?ау О? жа?, сол жа? иы?тарын тигізіп с?лемдесу 4 – н?с?ау Ма?дайларын бір – бірлеріне тигізіп с?лемдесу


Slide 4

С?лемдесу ая?тал?аннан кейін ?ойылатын с?ра?тар: С?лемдесу кезі?де ?андай ?серде болды?дар? Сізге амандасуды? ?андай ?дісі ?нады? Осы ?дістерді? ?айсысын пайдаланып к?рді?із? Отбасы м?шелерімен , достары?мен ?алай с?лемдесесіздер?


Slide 5

«Жа?сы» мен «жаман» ?асиеттер (2 жатты?у?а 3 минут уа?ыт беріледі) ?андай ?асиеттері?ізді к?п жазды?ыз? ?айсысынан ?зі?ізді к?бірек тапты?ыз? Осы?ан дейін осы жайлы ойланып к?рді?із бе? Б?дан былай жиі есі?ізге т?сіріп отырасыз ба?


Slide 6

«?лы адамдарды?» на?ыл с?здері Ісім о?сын десе?із, Сол істі? маманы болы?ыз, Да??ым шы?сын десе?із, К?пшілікті? адамы болы?ыз. ?л - Фараби Ж?регі? ?ала?ан маманды?ты ?ажеттілік бойынша емес ?зі?е ?науы бойынша та?дау?а не жетсін? Али Апшерони ?з маманды?ымны? ар?асында адамдар?а к?мектесу м?мкіндігін ала аламын. Б?л мені? ?мірімні? ма?ыналы? жа?тарын толы?тырып, байытады. Хелен Хэйес.


Slide 7

Байыппен ба?дарлай білі?із Жас адамны? бір то?там?а келуіне ?иялды? да ?сері бар. Біреуді кинода?ыдай романтикалы? маманды?тар ?ызы?тыруы м?мкін. Біреулер ту?аннан ма?дайына жазыл?ан ата-анасыныны? жолын та?дайды. Біреулер ЖОО-?а жа?ын досына немесе ??рбысына серік болып барады, ал енді біреулер ?йіне жа?ын о?у орнына ??жат тапсыру?а асы?ады. Маманды? та?дау адам та?дырында к?п н?рсені шешетіндіктен, о?ан ат?сті ?арау – же?іл ойлылы?ты? белгісі. Сонды?тан, б?л м?селені? шешімін м?мкіндігінше аса м?н беріп, байыппен ?абылда?ыз. Маманды? та?дауды? жеті ?адамы Бірінші ?адам:


Slide 8

Д?рыс шешім ?з ?олы?ызда Е? бірінші б?л та?дауды ?з беті?ізше жасау керектігін саналы т?рде ??ыны?ыз. Ата-аналарды?, достары?ызды? ы?палынан шы?а алмай ?алма?ыз. Олар не айтса да, б?л – сізді? та?дыры?ыз. Екінші ?адам:


Slide 9

Бейімділігі?ізді ескері?із Бастап?ыда ?з ?ызы?ушылы?ы?ыз?а назар аудары?ыз. Немен айналыс?анды ?алар еді?із? ?андай п?ндер ?найды? Бос уа?ыты?ызда немен айналыс?анды жа?сы к?ресіз? Адамдармен, ?сіресе, б?где кісілермен о?ай тіл табыса аласыз ба? К?п н?рсе сізді? бейімділігі?ізге байланысты. ?шінші ?адам:


Slide 10

?зі?ізді сына?тан ?ткізі?із Б?рінен б?рын ?зі?ізді ой елегінен ?ткізіп к?рі?із: ?зімнен ж?не ?зімні? ж?мысымнан нені ?алаймын? Бес жылдан кейін ?зімді ?алай елестетемін? Барлы? а?параттарды пайдалана отырып, болаша? маманды?ы?ыз туралы к?п м?лімет алу?а тырысы?ыз. ?зі?із та?да?ан маманды? иелеріні? іс барысын к?зі?ізбен к?ру ?шін сол к?сіпорын, мекемелермен танысу?а шы?ы?ыз. Програмист бол?ы?ыз келсе, компьютерлік ойындарды ?ана місе т?тпай. Е? болмаса ?арапайым ба?дарлама жасап к?рі?із. Дайынды? курстарында жазылса?ыз, тіпті жа?сы. Е? д?рыс т?сіл – жаз?ы демалыс кезе?де ?зі?ізді ?ызы?тыратын саланы? е? кіші ?ызметкері болып ж?мыс?а т?рса?ыз, та?дауы?ызды? д?рыс б?рысты?ына к?зі?із аны? жетер еді. Т?ртінші ?адам:


Slide 11

С?ранысты да назар ?ста?ыз Болаша? маманды?ы?ызды е?бек нары?ында ?аншалы?ты ба?аланатынын білу де пайдалы. ?арапайым жол: бос орындар?а жариялан?ан бай?ауларда, интернетті? е?бекке орналастыру сайытында ?андай мамандар?а с?раныс бар екендігін ?ара?ыз. Арнайы агенттіктер ж?ргізген болжамдарды? да ма?ызы зор. Осы м?ліметтерді ескере отырып, та?да?ан маманды?ы?ыз?а ?ай жо?ары о?у орнында, ?алай даярлайтынын аны?та?ыз. Бесінші ?адам:


Slide 12

Мамандар не дейді? Егер к?дік-к?м?ннан арыла алмаса?ыз, онда мамандарды? к?мегін пайдаланы?ыз. М?ндай кезде психолог ке?есші мамандар ж?рдемдесе алады. Сондай-а?, ?абілеті?із бен бейімділігі?ізді аны?тау?а к?мектесетін арнайы психологиялы? тестілер бар. Алтыншы ?адам:


Slide 13

?орытынды шешім М?ліметтерді жинастыра келіп, ?зі?ізге ?на?ан негізгі 5-10 позицияны? тізімін жаса?ыз. Одан кейін пара?ы?ызды екіге б?ліп, о? ж?не кері жа?тарын тізіп, сына? т?сілін ж?ргізі?із. К??ілі?ізге ?онбайтынын сызып таста?ыз. Тізімде ?ш пункт ?ал?ан кезде та?ы да ?осымша ой елегінен ?ткізіп, е? со??ы шешім ?абылда?ыз. Жетінші ?адам:


Slide 14


Slide 15

Маманды? та?дауды? ала?анда?ы ??пиясын ашу


Slide 16

Халы??а жетекшілік ете алатын ?о?амны? лидерлері. Сонымен ?атар дін адамдары, педагогтар мен психологтар. ?скери адамдар,т?ртіп са?шылары я?ни мемлекет саясатын ж?зеге асыру?а міндетті адамдар. ?аржыгерлер, сауда-сатты??а байланысты адамдар ж?не банк ?ызметкерлері. Іс-?рекетін ?ол е?бегімен ат?арушылар: ж?мысшы, ??рылысшы, ди?андар. Бас?арушылар: ?кімдер, ?жым басшылары, за?герлер, журналисттер, шенеуніктер. Зерттеушілер, ой?орытушылар я?ни ?алымдар, философтар, саясаттанушылар, тарихшылар, инженерлер, космонавтар, с?улеткерлер. Сезімді суреттейтіндер: ?ртістер,?нші, бишілер, музыканттар, сазгерлер, суретшілер, м?дениет ?ызметкерлері, кино , теледидар мамандары, ?дебиетшілер. Д?рігерлер, шипагерлер, аяжандар.


Slide 17

Жо?арыда?ы ба?ыттарды 4 де?гейге топтайы?: Адами ?асиеті, рухани жан д?ниесі жо?ары, ?ш?ыр ой иелері.Б??ан басты?тар, ?кімдер, педагог, психологтар, философтар, дін адамдары. Са?таушы – ?ор?аушылар, я?ни, орындаушылар: ?скери адамдар мен шенеуніктер. Олар мемлекетті ?ор?айды, за?ны? орындалуын ?амтамасыз етеді. Материалистер: Б??ан ?аржыгерлер мен д?рігерлер жатады. Экономисттер ?ндірісті, д?рігерлер денсаулы?ты ?ада?алайды. ?ажырлы е?бек иелері. Б??ан ?ртістер мен ж?мысшылар кіреді. Ж?мысшылар к?шін, ?ртістер сезімін береді.


Slide 18

1. 2. 3. 4. 5. 6. О Міне, ала?ан, сауса?, білезік н?ктелерін ?ос?анда маманды? та?дау сызбасы келіп шы?ты. Енді сыз?ыш алып сызба б?ліктерін ?лшеп шы?асыз.


Slide 19

1. Егер сізді? ала?ан сызы?ы?ызда бас барма? пен О н?ктесі арасында?ы сызба б?лігі е? ?зын болып шы?са, сіз – бас?арушысыз. Сізді? жетекшілік, бас?ару, ?йымдастыру ?абілеті?із ерекше. Сізді? ?жым басшысы, ?кім, педагог, психолог болу?а толы? м?мкіндігі?із бар. О


Slide 20

2. Ал, О н?ктесі мен с?? сауса? н?ктесіні? арасында?ы сызы? бас?аларынан ?зыныра? болса, сізді? ?ор?аушы, ?скери ?абілеті?із мол. ?скери маманды? та?дауда табыс?а жетесіз. Сіз – к?рескерсіз. Сіз ?скери, полиция, кеден ?ызметіне лайы?сыз. Сіз жа?сы шекарашы да боласыз. О


Slide 21

3. О Ал, ортан ?ол сызы?ы ?зыныра? болса, ма?сат - м?дделері?із биік, жо?ары идеялы адамсыз. Рухы биік дін адамы, саясаткер болу?а бейімсіз.


Slide 22

4. О Аты жо? сауса? сызы?ы ?лкенірек болса, сіз идеалиссіз, ?нерге бейімі?із мол, жо?ары д?режедегі ?нер иесі бола аласыз. Жалпы ?ажырлы е?бек иелері: ж?мысшылар, ди?андар, ?нер адамдары, сазгерлер, режиссерлер, суретшілер, музыканттар, кино, театр ?ызметкерлері, архитекторлар, модельер, дизайнерлер т.б.


Slide 23

5. О Шынаша? сызы?ы ?лкенірек болса, сіз д?рігерлікке, шипагерлікке бейімсіз. Сіз ?те сезімталсыз. Сіз адамдар?а на?ты к?мек беруге ??штарсыз.


Slide 24

6. О О н?ктесінен шынаша? т?сында?ы білезік сызы?ы ?зыныра? болса, сіз іскер ж?не ?аржыгерсіз. ?аржымен ж?мыс істей аласыз. Я?ни, сіз банкі ?ызметкері, бухгалтер, экономист, ?аржыгер, іскер адамсыз. ?аржы жасау?а батыл кірісуі?ізге болады.


Slide 25

7. О О н?ктесі бас барма? т?сында?ы білезік сызы?ы ?зыныра? болса, сізді? зерттеушілік ?абілеті?із мол. Сізден жа?сы мемлекет ?ызметкерлері, шенеуніктер мен ?алымдар шы?ады. Сіз дамуды, ізденуді, ой?орытуды ж?не ішкі т?ртіпті ?натасыз.


Slide 26

?рбір сауса?та адамны? таби?и ?асиеттері к?рініс ал?ан: Бас барма? - адамны? санасына жауап береді. Басшылар деген с?зді? ма?ынасы адамны? ?міріне жауаптылар дегенді білдіреді. С?? сауса? - к?ру ?абілеті мен ерік к?шін ай?ындайды. ?скер адамына ?ыра?ы к?з бен ерік ?ажет - а?. Мылты?ты? ш?ріппесін с?? сауса?пен басатыны? ескері?із. Ортан ?ол - адамны? омырт?асы мен рух, жігерін білдіреді. Адамны? дінгегі - омырт?асы сия?ты ортан ?ол да ала?анны? ?а? ортасынан басталады. Аты жо? сауса? - бізді? т?йсігіміз (инстингт) бен жынысты? жа?ымызды ?арастырады. Неке са?инасын осы сауса??а кигізуді? де м?ні бар. Шынаша? - бізді? ж?регіміз, сезімімізді? к?рінісі. Д?рігер - оташы?а шынаша?ты? д?л, н?зік ?имылдары керек - а?.


Slide 27


Slide 28


×

HTML:

Ссылка: