?ара?анды мемелекеттік медицина университеті Балалар жасында?ы стоматология ж?не хирургиялы? стоматология кафедрасы    Д?РІС    Та?ырыбы: Бетті? нейростоматологиялы? аурулары. Жіктемесі. ?штік ж?йкені? невралгиясы.   П?ні: HS 5306 «Хирургиялы? стоматология»   Маманды?ы 5В130200 «Стоматология»   Курс: 5   Уа?ыты (?за?ты?ы) 1 с


The Presentation inside:

Slide 0

?ара?анды мемелекеттік медицина университеті Балалар жасында?ы стоматология ж?не хирургиялы? стоматология кафедрасы    Д?РІС    Та?ырыбы: Бетті? нейростоматологиялы? аурулары. Жіктемесі. ?штік ж?йкені? невралгиясы.   П?ні: HS 5306 «Хирургиялы? стоматология»   Маманды?ы 5В130200 «Стоматология»   Курс: 5   Уа?ыты (?за?ты?ы) 1 с


Slide 1

Студенттерге бетті? нейростоматологиялы? ауруларыны? жіктелуін ж?не ?штік ж?йкені? невралгиясымен таныстыру. Д?рісті? ма?саты


Slide 2

І.Кіріспе ІІ.Негізгі б?лім Бет ж?йкесіні? аурулары мен за?ымдалулары Патогенезі Клиникалы? к?рінісі ?штік нервті? закымдалуы кезіндегі емдеу ?дістері ІІІ.?орытынды б?лім Д?ріс жоспары:


Slide 3

Наукастарда вегетотамырлы? ж?не вегето?оректік ?згерістер пайда болады. Оларды? генезінде капиллярлар, венулалар, артериолдар денгейінде микроциркуляция б?зылады.


Slide 4

?штік ж?йкені? закымдалуыны? негізгі к?рінісі - «невралгия синдромы» болып табылады. Тригеминальді невралгия - ?штік ж?йкені? пароксизмальды закымдалуы кезіндегі, компрессионды ж?йкеден шы??ан (ал?аш рет Н. Абдре, 1756 г. И Дж. Фозежи, 1776 г.), ?штік ж?йкені? невропатиясы арасында бірінші орынды иемденеді.


Slide 5

?штік ж?йкені? бет-жа? айма?ын ж?йкелендіруі.


Slide 6

Бет айма?ыны? ж?йке ж?йесіні? ауруларыны? ерекшелігі к?бінесе бет-жа? айма?ыны? ??рылымды?-?ызметтік ?йымдастырылуды? к?рделігіне байланысты. Сонымен ?атар б?л айма?та?ы сезімтал рецепторларды? орналасуы (есту, к?ру, сезу), тыныс алу ж?не ас?орыту м?шелеріні? орналасуы (м?рын ?уысы оны? ?уысымен, ауыз ?уысы, тісжа? ж?йесі, м?рынж?т?ынша?). Бет-жа? айма?ында?ы ж?йке ж?йесіні? за?ымдалуы


Slide 7

?штік ж?йкені? тарма?тарыны? ж?йкелендіру айма?тары ?штік ж?йке


Slide 8

?штік ж?йкені? невралгиясыны? патогенезінде ма?ызды болып біріншілік перифериялы? генезді? к?рсеткіштері болып саналады. Біріншіден, б?л ж?йкеде ауруды? бастап?ы кезе?інде ??рылымды? ?згерістерді? дамуы. Екіншіден, б?л ауруды? бастап?ы кезе?дерінде ж?йкеде ??рылымды? ?згерістерті? болуы . ?шіншіден перифериялы? ауруды? пайда болу ?рдісі болып, ол за?ымдал?ан б?та?ты немесе ж?йке т?бірін кескеннен кейін аурырсыну сезіміні? жойылуы.


Slide 9

Ауру бастал?аннан кейін 3-4 айдан кейін ал?аш?ы сатысында ?штік ж?йкеде к?рылымды? ?згерістер мен ісіну, фрагментация, вакуолизация байкалады. Ауру?а карай ?рши т?седі. Ауырсыну сезімі басыл?анда кайта калпына келу ?рдісі басталады. Алайда за?ымдал?ан ж?йкелер толык калпына келмейді. Резорбция?а ?шыра?ан ж?йке талшы?тарында д?некер тіні? ?алыптасып дамуы , ауруды? ?рбір ас?ынуында ?штік ж?йкені? шеткері б?та?тарыны? дистрофиялы? ж?не репаративті ?рдістеріні? кезектілігі басымдылы? к?рсетеді. Біра?, ж?йке ба?аналарыны? регенерациясынан ауру сезімі к?шейеді, д?некер тініні? ??рылымыны? саныны? к?беюі ж?не ?алы?дауы салдарынан ?штік ж?йкені? тамыр-ж?йке шо?ырыны? дистрофиялы? ?рдісі белсенеді.


Slide 10

?штік ж?йкені? одонтогенді невралгиясы жиі 50-69 жаста?ы ?йелдерде пайда болады. Ауру ?за? болып табылады. Жиі III, II б?та?тартары за?ымданады. Невралгия себептері к?рделі тіс ж?лулар, пульпитттер, гингивитттер, гальванизм, пародонтоз, остеомиелиттер жатады.


Slide 11

  ?шкіл нервті? негізгі клиникалы? белгілері ауру сезімі болып табылады, т?ра?тылы?пен ажыратылады. Ол со??ылап, сыздап, кесіп, басып, ?ышып ауырады. ?детсіз ауру сезіміні? фонында ауру пароксизмдары белгіленеді, бірнеше минуттан бірнеше т?улікке дейін созылады, а?ырындап созылады. Ауру сезімі негізінде за?ымдал?ан б?та? айма?ында орналасады, кейде ол к?рші б?та?тарды? ж?йкелену айма?тарына таралады (ол б?кіл ?ш б?та?тар?а таралуы м?мкін немесе басты? ?айда бір айма?тарына таралады). Ауру созылмалы ?айталанбалы болып келеді. ?детте, б?л нау?астарда тригерлі айма?тары болмайды.


Slide 12

Одонтогенді невралгия сілекей б?лінуді? жо?арлауы, жас а?у, м?рыннан б?ліністер, бет айма?тарыны? гиперемия ж?не ісіктерімен, ж?рек ?а?ысы, терше?дік т?рінде вегетативті б?зылыстармен ?осарланады. Ауру а?ымы ?за? ж?не анамнезінде деструкци ?дістерімен емделген (бірнеше рет новокаинді ж?не спиртновокаинді блокада) нау?астарда нервті? ж?йкелену айма?ында сезімталды?ты? б?зылу айма?тары аны?талады


Slide 13

Одонтогенді невралгияны? негізгі ажыратпалы-диагностика белгілеріне жатады:


Slide 14


Slide 15

?штік ж?йкені? невралгиясыны? ауырсыну синдромы алдымен ?стамалы ?ыс?а мерзімді ?инаушы ауырсыну сезімі ерекшеленеді, ?штік ж?йкені? бір немесе бірнеше б?та?ыны? ж?йкелену айма?ында орналасады. ?штік ж?йке невралгиясыны? пароксизмі ауырсыну бірнеше секундтан бірнеше минутка дейін созылады. Ауру пароксизмінде нау?астар ?атып ?алады ж?не ?оз?алу?а ж?не ауызын ашу?а ?ор?ады. Сонымен ?штік ж?йкені? невралгиясы «?ндемеулі».


Slide 16

Нау?асты? бетіні? б?лшы?еттеріні? жыбырлауынан беті ?исаяды (ауруша? тартылуы). Ауыз ма?ында ж?не кызыл иекте тригерлі айма?тарды? болуы. Ауру сезімі бір мезетте, лезде ?зіліп, ?стама аралы? кезе?де болмайды. ?стамалар, ?детте, бетті? ?ызаруы, жаса?уы, сілекей б?лінуді? жо?арлауы т?рінде вегетативті к?ріністермен ?осарланады.


Slide 17

Объективті тексеруде ?шкіл нервті? шы?у н?ктелері кейде ауырмайды. Куркалы? аралы? бетті? медиальды б?лігінде орналасады: 1-ші – к?зді? ішкі б?рышында, 2-сі – м?рын ?анатында, м?рынерін ?атпарында, жо?ар?ы ерінде ж?не жо?ар?ы жа?ты? кілегей ?абатында, 3-сі – иекте ж?не т?менгі жа?ты? кілегей ?абатында


Slide 18

Терминальды невралгия диагнозы, за?ымдалу н?ктесінен бас?а, ауруды? д?режесін ж?не оны? кезе?ін ай?ындау ?ажет (ремиссия немесе ?ршу). Бірінші кезе?ні? ?ршуінде сезім болмайды. Екінші кезе?де сезім жиі кездеседі ж?не гиперестезия ретінде са?талады. ?шінші кезе?де ?шкіл нервті? ауырсыну т?рактылы?ымен ж?не белсенділігімен сипатталады. ?детте олар сипатологиялы? болып келеді ж?не оны? фонында жедел ауруды? пароксизмдары дамиды, гипер- ж?не гипестезия т?рінде сезімталды?ты? б?зылуы бай?алады. ?шінші б?та?ты? невралгиясыны? жедел кезе?інде кейде тризм бай?алады.


Slide 19

?рбір жа?дайда жеке экологиялы? жа?дайды ескеру керек. Осыдан егер одонтогенді невралгия болса бірінші кезекте стоматологиялы? ем ж?не ауыз ?уысыны? санациясы ж?ргізіледі. Нау?астар?а анальгетик, седативті заттар, шеткері нейронны? зат алмасуына ?сер ететін д?рілік заттар, физиотерапиялы? ем-шара ж?не, біруа?ытта, бетті? акупунктура н?ктелеріне акупунктура жасау. Емі


Slide 20

  Анальгетиктермен коса наукастар алоэ экстрактыны? инъекция курсын ?абылдайды немесе шыныт?різді дене, В1 ж?не В2 тобында?ы д?румендер алады. Сонымен коса антигистаминді д?рмектер димедрол, дипрозин, тавегил жа?сы н?тиже береді. Негізгі емдеу ?дістеріне арнайы акупунктуралы? н?ктелерге ?се ету. ?те катты ауырсынуларда жергілікті-жансыздандырушы жансыздандырушы-жа?ымдар немесе лидокаин тобында?ы майлар ?олданады (ауыратын аралы??а ж?не парестезия?а жа?амыз), немесе наркотикалы? емес ?оспаларды диадинамикалы? то?пен бірге жасау (софкаин, дикаин 0,1, адреналина 1:1000ерітіндісі, тазартыл?ан су 100,0). Араластырыл?ан димексид 1:2 за?ымдал?ан жерге ке?інен ?олданады. Консервативті ем


Slide 21

Егер консервативті емдеу ?дісі н?тижелі болмаса, онда ?шкіл нервті? б?та?ыны? за?ымдал?ан жерін б?зу?а ба?ыттал?ан ?дістерді ?олданады. Осындай ?дістерді? бірі алкоголизация болып келеді. 2-4 % новокаин ерітіндісін немесе тримекаин 80% спирттін за?ымдал?ан ?шкіл нервті? б?та?ына эндоневральды енгізеді. Б?л, былайша айт?анда, химиялы? невротомия. Біра?, ?шкіл нервті? б?та?ыны? алкоголизациясы периневральды жасушаны? склерозыны? дамуына ?келеді ж?не нерв ?абатыны? ірі ?згерістеріне со?тырады. Сонымен ?оса, некробиотикалы? сипатты нерв б?та?тарында ?мірлік дегенеративті процесстері дамиды, нерв талшы?тарыны? к?п б?лігіні? ?ліеттенуімен бітеді. Б?л алкоголизациядан кейін ?айталану процессіні? негізгі себебі консервативті емні? емдік н?тижесіні? болмауы. ?дебиеттер бойынша алкоголизациядан кейін, орташа 6-8 айдан кейін, невралгияны? ?айталануы бай?алады, кейін аралы?ы ?ыс?а. ?штік ж?йкені? б?та?ыны? за?ымдалуын б?зу?а ба?ыттал?ан ?дістері


Slide 22

?шкіл нервті? б?та?ыны? бас?а да деструктивті ем ?дістеріне шеткері нервтерді? резекциясы жатады, оларда шеткері ?иындыны оны? ?са? б?та?тарына дейін толы?ымен алып тастайды. Оперативті емдеуді? бас?а ?дістеріне к?засты арналарыны? ж?не т?менгі жа?ты? т?тіктеріні? тарылуында тамыр-нерв шо?ырыны? декомпрессия операциясы жасалады. Кейбір авторлар ?шкіл нерв т?біріні? сезімталды?ында гидротермиялы? деструкциясы ?сынады, ол сопа? тесік ар?ылы тригеменальды цистерна?а 1 мл дейін t 95-100°С тазартыл?ан су енгізеді. Осындай емшара за?ымдал?ан нервті? орталы? кесіндісіні? нерв талшы?тарыны? ретроградты дегенирациясына ?келеді. Біра?, осы емдеу ?дісінде ауруды? рецидиві бай?алады, сонымен ?оса ?стамалар одан да ауыр болады. Шетелде осы ма?сатта глицерол инъекциясын жасайды.


Slide 23

?шкіл нервті? невриттерінде (невропатия) тек бірлікті ?атынастары бар. Шеткері нервті? шынайы ?абынуы – сирек болады. Шектелген невриттарді? негізінде к?бінесе механикалы?, ишемиялы?, токсикалы? ж?не зат алмасулы б?зылыстар немесе оларды? ?осарлануы. Инфекциялы ж?не постинфекциялы невриттерде негізгі ролі к?бінесе ?абынулы? процесс емес, нейроаллергиялы?. Осыдан «неврит» терминіні? орнына «невропатия» терминін ?олдан?ан д?рыс.


Slide 24

?орытынды ?шкіл нервті? жара?атты? за?ымдалуында комплексті емге прозерин ж?не дибазолды ?осады, за?ымдал?ан нерв талшы?тарыны? ?ткізгіштігін жа?сарту ?шін. Алвеолярлы нервті? невропатиясы негізінде тісжа? ж?йесіні? патологиясына байланысты бол?анды?тан, емдеуді? алдында стоматолог ауыз ?уысыны? толы? санациясын ж?ргізуі тиіс.


×

HTML:

Ссылка: