Математика 6 класс Саба?ты? та?ырыбы: С а н д ы т е ? с і з д і к.


The Presentation inside:

Slide 0

Математика 6 класс Саба?ты? та?ырыбы: С а н д ы т е ? с і з д і к.


Slide 1

С а б а ? т ы ? м а ? с а т ы : а) Санды те?сіздік туралы ма?л?мат беру . - сандарды салыстырып,те?сіздікпен жазуды; - ?ата? , ?ата? емес те?сіздіктерді жазуды,о?уды; - та?балары бірдей, та?балары ?арама – ?арсы те?сіздіктерді жазуды,о?уды ?йрету. ?) Берілген та?ырып бойынша о?ушыларды? білімін ж?йеге келтіру, математикалы? т?р?ыда сауатты жазып, о?у?а да?дыландырып, о?ушыны? зерделі ойын дамыту . б) Топпен ж?мыс істеуге, ?згені? пікірін ты?дай білуге, к?пшіл сезім ?алыптастыру?а т?рбиелеу ж?не ?зіні? білімін ба?алай білуді ?йрету.


Slide 2

Саба?ты? типі: Топпен ж?мыс.


Slide 3

С а б а ? б а р ы с ы М??алім:Балалар, ?ткен саба?та біз ?андай та?ырып ?ткен едік. Оны ?айда ?олдану?а болады ? ?алай ойлайсы?дар,енді ?здері? осы та?ырып?а есептер келсе шы?ара аласы?дарма? ?лде та?ыда ?арастыратын с?ра?тар барма?


Slide 4

??? ?айталау с?ра?тары ??? ?андай те?деуді бір айнымалысы бар сызы?ты? те?деу деп атайды? ?андай те?деулер м?ндес те?деулер деп аталады? Те?деуді? ?андай ?асиеттерін білесі?дер? Бір айнымалысы бар сызы?ты? те?деулерді? т?бірі ?алай табылады?


Slide 5

Т е ? д е у д і ш е ш і ? д е р (ауызша) 1) X + 3,5 = 5; 4 ) + X = 1; 2) X - 0,5 = 1,5; 5) X - = ; 3) 3,2 х + 1,3 = 4,5; 6) 3х – 6 = х – 4. 1) 2; 4) 1; 2) 1,5; 5) 1; 3) 3/5; 6) 2.


Slide 6

Жа?а саба? : § 27 Санды те?сіздік 1) 5 - 3 = 2; 2 > 0 – о? сан, онда 5 >3; 2) -2 - (-4)= -2+4 = 2, онда -2 > -4; 3) 3 - 6 = -3; -3 < 0, онда 3 < 6.


Slide 7

Сен білесі? бе ? Бейбітшілік ж?не Келісім ?имараты туралы дерек Астанада?ы 11 ?абатты Бейбітшілік ж?не Келісім ?имаратыны? ??рылысына 69 млн доллар б?лінді. Сарайды? жобасын ?лемге белгілі а?ылшын с?улетшісі Норман Фостер дайындапты. Бейбітшілік пен келісім ?имараты – пирамида т?різдес пішінде болма?. Оны? биіктігі 77 метр, ал жалпы ауданы 25 мы? 500 шаршы метрді ??райды. Менеджерлерді? айтуынша, тас ж?не шыны секілді материалдармен безендірілетін ?имаратта ?аза?стан халы?тары ассамблеясы мен діни конфессияларды? ке?сесі орналаспа?. М?нда ?ыс?ы ба?, университет, 1 500 к?рерменге лайы?тал?ан опера театры, ?аза?стан халы?тарыны? м?ражайы ж?не кітапхана ж?мыс жасайтын болады.


Slide 8

С?улеті ерекше сарайды? іші к?зді? жауын алады. Биіктігі 62 метр, т?менгі ?ырларыны? ?зынды?ы да 62 м.болып т?р?ан Пирамида 25 ?абатты ?ймен бірдей. Оны? ??рылысына 12 мы? шаршы метр гранит тасы, 52 мы? метр ??рылыс а?ашы, 15 мы? тонна цемент, 900 шаршы метр шыны ж?мсал?ан. Осынша ??рылыс материалын бар-жо?ы 13 айды? ішінде са?ызша илеп, тамаша ?имарат етіп шы?ар?ан т?рікті? “Сембол-Иншаат” ??рылыс компаниясы. Ал архитекторы д?ние ж?зіне белгілі ата?ты с?улетші – Норман Фостер. ??рылыс ж?мыстарын екі мы?нан арты? адам ж?ргізген екен. Бейбітшілік ж?не Келісім ?имаратыны? ??рылысына санды те?сіздік ??ру?а болады.


Slide 9

Ішкі биіктігі 62 метр сырт?ы биіктігі 77 метр. 77 > 62.77 м - 62 м= 15 м; 15- о? сан.15>0. Демек Бейбітшілік ж?не Келісім ?имаратыны? сыр?ы біиіктігі оны? ішкі биіктігінен 15 см арты?. a=77; b=62 болса , a-b>0. а ж?не b сандарын салыстыр?анда a-b айырмасы о? сан болса ,а>b болады. Координаталы? т?зуде a саны b саныны? о? жа?ында кескінделеді . 58 62 77 b a


Slide 10

Е с е п Мадридте ?ткен фудбол ойынында жергілікті Реал. АС.Миланды ?абылдады,осы ойында АС.Милан командасы 2 рет допты ?ткізіп алды,ал Реал Мадрид командасы 3 рет допты ?ткізіп алды.?ай команданы? ?з ?а?пасынан ?ткізіп ал?ан доп саны аз?


Slide 11

Ш е ш у і АС.Милан ж?не Реал Мадрид командалары ойыншыларыны? ?з ?а?паларынан ?ткізіп ал?ан доп сандарын салыстыр?анда:2<3. М?нда?ы 2<3 – санды те?сіздік. Демек , АС.Милан командасы ойыншыларыны? ?з ?а?паларынан ?ткізіп ал?ан доп саны Реал Мадрид командасы ойыншыларыны? ?з ?а?паларынан ?ткізіп ал?ан доп санынан аз (кем).Себебі, 2-3=-1;-1 –теріс сан, я?ни -2 < 0. Егер a=2; b=3 , болса, a< b.


Slide 12

а ж?не b сандарын салыстыр?анда a-b айырмасы теріс сан болса ,а<b болады. L a b 0 1 2 3 4 5 6 > ж?не < белгілері ?арама – ?арсы те?сіздік белгілері > ж?не > белгілері бірдей те?сіздік белгілері < ж?не < белгілері бірдей те?сіздік белгілері деп аталады.


Slide 13

Мысалы : 7>0 ж?не 5 < 9 ?арама – ?арсы те?сіздік белгілері бар санды те?сіздіктер 7 >5 ж?не 9>2 - бірдей те?сіздік белгілері бар санды те?сіздіктер. < немесе > белгілерімен жазылса, ?ата? те?сіздіктер ? немесе ? белгілерімен жазылса ,?ата? емес те?сіздіктер деп аталады. 1) a ? 5 те?сіздігі: «а саны 5 – тен арты? немесе те?» деп о?ылса ,«а саны 5 – тен кем емес» деп те о?ылады. 2) b ? 4 те?сіздігі:«b саны 4 – тен кем немесе те?» деп о?ылса, « b саны 4 – тен арты? емес» деп те о?ылады.


Slide 14

Пысы?тау с?ра?тары: Санды те?сіздік деген не? a ж?не b сандарыны? ?айсысы ?лкен, ?айсысы кіші екенін ?алай білеміз? Координаталы? т?зуде ?лкен сан кіші санны? ?ай жа?ында кескінделеді? ?ата?, ?ата? емес те?сіздіктер деп ?андай те?сіздіктерді атайды?


Slide 15

А – т о б ы № 888. Санды те?сіздіктерді салыстырып, ж?лдызшаны? орнына тиісті те?сіздік белгілерін ?ойы?дар: 1.1,5 * ; 4 . -2,5 * -2,3 ; 2. * 1; 5. * 0,4; 3.- 0,3 * 0; 6. * 0,22.


Slide 16

№890.Координаталы? т?зуде А, В ж?не С н?ктелері берілген. 1. А н?ктесіні? координатасы мен В н?ктесіні? координатасын; 2. В н?ктесіні? координатасы мен С н?ктесіні? координатасын салыстырып , те?сідік т?рінде жазы?дар.


Slide 17

В - т о б ы №896 1. X + ж?не X + ; X + ж?не X + ; 3. Х - 5 ж?не X -7 ; 4. X - 3 ж?не X – 4.


Slide 18

№ 897 a ж?не b сандарыны? айырмасы бойынша a ж?не b сандарын салыстыры?дар. a- b = -3; a * b a- b = ; a * b a-b = 0; a * b a - b = - 0,5; a * b 5. b- a = 1; b * a 6. b – a = -0,99; b * a .


Slide 19

№ 898 1. 7 <15 ж?не 15 <20; 7 < 15 < 20. 2. 0,8>0,3 ж?не 0,8 <1; 0,3 < 0,8 < 1.


Slide 20

С т о б ы № 905 Мына ?рнектерді? м?ндерін салыстырып, те?сіздік(<,>) белгілерімен жазы?дар: X + 0.5 ж?не Х-(-1); y + (- ) ж?не y- ( + ); n:(-7) ж?не n:7; 4) (–n):(-3) ж?не n(-4). Т е с т о р ы н д а у. ( 5 с ? р а ? )


Slide 21

Ж?утіков Орынбек Ахметбек?лы 1911-1989 ?алым, физика-математика ?ылымдарыны? докторы, профессор, ?аза?стан ?ылым академиясыны? академигі, ?аза?станны? е?бек сі?ірген ?ылыми ж?не техника ?айраткері, ?аза?станны? Мемлекеттік сыйлы?ыны? лауреаты.


Slide 22

? о р ы т ы н д ы V тарау. Сызы?ты? те?деу ж?не сызы?ты? те?сіздік тарауын баста?анда Ж?УТІКОВ ОРЫНБЕК АХМЕТБЕК?ЛЫ туралы айтып ?ткен болатынбыз.Ал?аш?ы ?лтты? жо?ар?ы математика о?улы?ыны? авторынан ?ал?ан ?анатты с?з: “?аза? хал?ы – талантты  халы?. Біз  математика мен  механикадан  д?ние ж?зі  ?алымдарыны?  назарын  ?зімізге  аудару?а тиіспіз”. Осы с?зді? д?лелі ретінде сендерде ?з білімдері?ні? н?тижесін к?рсеті?дер.Енді жауап пара?тары?ды ауыстырып,есепті? д?рысты?ын тексеріп ма?ан ?ткізі?дер.


Slide 23

?йге тапсырма :§26.№ 889 ,№ 895 н?с?а бойынша.(т?сініктеме) Ба?алау .


×

HTML:

Ссылка: