?тн? районы Ши?абетдин М?р?ани исеменд?ге Комыргу?а урта гомуми белем бир? м?кт?бе 1 нче сыйныфта д?рест?н тыш эшч?нлек


The Presentation inside:

Slide 0

?тн? районы Ши?абетдин М?р?ани исеменд?ге Комыргу?а урта гомуми белем бир? м?кт?бе 1 нче сыйныфта д?рест?н тыш эшч?нлек


Slide 1

Алсу Нигъм?т?ан кызы укыту-т?рбия, шул ук вакытта д?рест?н тыш эшч?нлек процессында ?стерешле укыту алым-нарын, проект эшч?н-леген кулланып, “Перспектив башлангыч м?кт?п“ укыту-методик комплекты буенча эшч?нлек алып бара.


Slide 2

Д?рест?н тыш эшч?нлек т?рл?ре


Slide 3

“Риторика” “Риторика” эшч?нлеге аша укучылар матур итеп с?йл?шерг?, яшьт?шл?ре бел?н аралашырга, ?з фикерл?рен башкаларга т?г?л итеп ?йт? белерг? ?йр?н?л?р, с?зне? тылсымлы к?че турында т?шен?л?р.Халкыбыз х?зин?се: бишек ?ырлары, ?киятл?ре, м?каль-?йтемн?ре, санамыш-лары, тиз?йткечл?ре бел?н танышалар.


Slide 4

“Яшь спортчылар” “Яшь спортчылар”- д?рест?н тыш эшч?нлегене? спорт-с?лам?тл?ндер? юн?леше укучыны? танып бел? ??м и?ади активлыгын арттыра, ш?хси сыйфатларын яхшыр-тырга м?мкинлек бир?. Башлангыч сыйныф уку-чысында х?р?к?тле уеннар, ш?гыльл?р вакытында физик сыйфатлар гына т?гел, акыл, уй-фикерли бел?, и?ади м?ст?кыйльлек т? ?сеш ала.


Slide 5

“Проект эшч?нлеге” “Проект эшч?нлеге” тех-нология ф?не юн?лешенд? “Табигать д?ньясында” исе-ме астында алып барыла. Бу эшч?нлект? укучылар хай-ваннар, ?семлекл?р турында м?гъл?мат алалар ??м шул ук вакытта танышкан хайван яки ?семлек сур?тен? аппли-кация ясыйлар.


Slide 6

“?д?плелек д?ресл?ре” “?д?плелек д?ресл?ре” эшч?н-легенд? укучылар ?д?плелек кагыйд?л?рен?, кеше бел?н аралашу культурасына ?йр?-н?л?р. ?йд?, м?кт?пт?, ??м?гать урыннарында, кунакка баргач ?з-?зе?не ничек тотарга, к?нне ничек файдалы ?тк?рерг?, ?зе?д? и? матур сыйфатлар булдыру к?некм?л?ре - болар барысы да ?анлы мисаллар, рольле уеннар, халык авыз и?аты ?с?рл?рен куллану аша укучылар к??елен? салына.


Slide 7

“Тылсымлы пластилин” “Тылсымлы пластилин” да пластилин бел?н эшл?? к?некм?л?рен? т?шен?л?р, ?в?-л?? эшч?нлегенд? кулланыла торган т?п формаларны ?йр?н?л?р. ?в?л?? бала бар-макларыны? моторикасын ?стер?, вак х?р?к?тл?ре ка-милл?ш?. Бу ?з чиратында баланы? с?йл?м ??м фикерл?? ?сешен тизл?т?, гомум?н, нерв системасына у?ай йогынты ясый. Бармаклар ?чен гим-настика к?нег?л?ре ?йр?н? д? - бу эшч?нлекне? бер юн?леше.


×

HTML:

Ссылка: