Есімдік.


The Presentation inside:

Slide 0

Есімдік. Есімдік.


Slide 1

1) Білімділік ма?саты: Ауызекі с?йлеу тілінде ?ажеттілік тудыратын есімдік жайлы т?сініктерін ?алыптастыру,білім да?дыларын ке?ейту 2) Дамытушылы? ма?саты: О?ушыларды? танымды? ?абілетін, тілін,ой-?рісін,ойлау ?абілетін дамыту,с?здік ?орын молайту 3) Т?рбиелік ма?саты: Тілге деген ынтасын молайту,адамгершілік ?асиеттерге баулып,ту?ан жер таби?атын ?ор?айтын азаматтарды т?рбиелеу Саба?ты? ма?саты: 1) Білімділік ма?саты: Ауызекі с?йлеу тілінде ?ажеттілік тудыратын есімдік жайлы т?сініктерін ?алыптастыру,білім да?дыларын ке?ейту 2) Дамытушылы? ма?саты: О?ушыларды? танымды? ?абілетін, тілін,ой-?рісін,ойлау ?абілетін дамыту,с?здік ?орын молайту 3) Т?рбиелік ма?саты: Тілге деген ынтасын молайту,адамгершілік ?асиеттерге баулып,ту?ан жер таби?атын ?ор?айтын азаматтарды т?рбиелеу


Slide 2

I I Та?тамен ж?мыс. Та?та?а мынадай мысалдар жазылады (немесе ?зіліс кезінде жазылып ?ойылады). Олар: Абай – хал?ымызды? ма?танышы , ойшыл данасы. (?) Елта?ба, Жалау, ?н?ран – ?аза?стан Республикасыны? нышандары. (?) ?нерлі бала топта озады (?) Бірнеше (3,4,5) т?рлі суретті к?рмеге жібердік (Бірнеше –? С?з табы). М??алім:-Зат есім орнына ?андай с?з табы ?олдалынып т?р? О?ушылар: (Есте са?тау ?шін хормен айтып шы?ады). Та?тамен ж?мыс.


Slide 3

III.Аны?та. Жа?а саба??а т?сінік алу. Жа?а саба? кезе?і:


Slide 4

жіктеу сілтеу с?рау ?здік жалпылау белгісіздік болымсызды? Есімдік Зат есім, сын есім ж?не сан есімні? орнына ж?ретін с?з табы Ма?ынасына ?арай 7 т?рі бар:


Slide 5

ТАБИ?АТ


Slide 6

Таби?ат к?рінісі ?андай? - Таби?атты? ?андай бол?анын ?алайсы?? - ?рине , тамаша таби?атты ?алаймыз,-дей отырып, б?гінгі та?ырып «Таби?ат тамашасы ж?не есімдік»


Slide 7

Келесі кезекте ту?ан жер таби?атына саяхат жасалады ,ол ?шін жолда кездесетін ?а?па бар. Сынып екі топ?а б?лінеді.


Slide 8

«Алтын ?а?па» ойыныны? кезе?дері: • «Тас ?а?па» – Зерттеушілік кезе? • «?ола ?а?па» – Ізденушілік кезе?і • «К?міс ?а?па» – Т?жірибелік кезе? • «Алтын ?а?па» – Шы?армашылы? кезе?і • ?орытынды. “Кені байды?-елі бай ”


Slide 9

• Ойынны? барысы: • «Тас ?а?па» – Зерттеушілік кезе?. Тас ?а?па тапсырмасы: Таби?ат........... байлы?ымыз. Барыс...........жерді мекендейді. Таби?атты ?ор?ау-.......... адамны? борышы. .........?оры?та су ??стары мекендейді. ........ ?аза?станны? ?ай жерінде т?расы?? Зайсан к?лінде балы?ты?............. т?рі кездеседі. ?ажетті с?здер: осы,мына, барлы?,бізді?,барша,сен. Екі топ жарыса ,тиісті с?здерді ?ойып шы?ады. «Тас ?а?па» – Зерттеушілік кезе?.


Slide 10

«?ола ?а?па» – Ізденушілік кезе?іні? Шарты: I топ тапсырмасы: Берілген с?ра?тарда?ы орыс с?здерін аудару,сол с?ра?тар?а есімдіктерді ?атыстыра ,жауап беру. -Тобыл –?зені туралы /что /білесі?? -/Это / ?зен ?най ма? -/Этот/ жерді /какой/ саяхатшы арала?ан? -Алатау ??ірінде /ты/ болды? ба? /С?здікпен ж?мыс жасайды,?рі диалог ??райды.


Slide 11

II топ тапсырмасы: Берілген ?ле?дегі негізгі ойды аны?тау, есімдікті аны?тау,бас?а есімдіктермен алмастыру. А?су,К?ксу,?арасу, Б?л сумен т?степ танысу. Ыр?ыз,Тор?ай ,Аяк?з, Сай-саланы? б?рі - су«?ола ?а?па» кезе?іні? ая?тал?анын жариялай отырып, «К?міс ?а?па» – т?жірибелік кезе?іні? бастал?анын хабарлау. «К?міс ?а?па» кезе?іні? шартымен таныстыру.


Slide 12

«К?міс ?а?па» т?жірибелік кезе? Шарты: 2 топты жарыстыра, ж?мба?ты? шешуін шешу. Ж?мба? с?ра?тар» Б?л ?ай есімдіктер?» 1. Етікші аспабыны? бірімен ??сас келетін есімдікті? ?ай т?рі? 2. Бас?аны? б?рін ?зі с?райды, ?зінен ешкім с?рамайды? 3. Жа?тас жал?ау?а жіктеле ?ояды, жа?тас емесіне жоламай ?ояды? 4. К?пшіл ж?не к??ілшек, Ештемені б?ліп жармайды, К?птік ??ым беріп, К?пшілікті ?армайды


Slide 13

«Алтын ?а?па» – Шы?армашылы? кезе?іні? шартымен таныстыру. Шарты: Берілген есімдіктерді ?атыстырып с?йлем ??рау. (?ркім, ешкім, еш?ашан, еш?андай)


Slide 14

О?ушылар зерттей отырып, м??алім есімдік жайлы т?сінік береді. Зертте:Т?сініктерін тексеру ма?сатында алдарына семантикалы? карта ?лестіріледі. С?здерді тиісті ?яшы?тар?а орналастырады.Ол ?шін шартты белгімен белгілейді. С?здер Зат есім Сын есім Сан есім Есімдік ?лкен Кімдер Б?рі Жолаушы Ешкім Мынау ?ш ж?з Абыройлы Есімдік ?атарын 2 топ дауыстап о?ып береді


Slide 15

Зертте:Т?сініктерін тексеру ма?сатында алдарына семантикалы? карта ?лестіріледі. С?здерді тиісті ?яшы?тар?а орналастырады.Ол ?шін шартты белгімен белгілейді. С?здер Зат есім Сын есім Сан есім Есімдік ?лкен Кімдер Б?рі Жолаушы Ешкім Мынау ?ш ж?з Абыройлы Есімдік ?атарын 2 топ дауыстап о?ып береді.


Slide 16

Ескерту: Еш, кей, ?лде, ?р, ?айсы, бір есімдіктері зат есіммен ж?не сын есіммен тіркесіп келгенде , б?лек жазылады. Мысалы, еш уа?ытым жо?, кей кезде, ?р адам, ?р т?рлі т.б.


Slide 17

Есімдіктерді септе 1- ?атар: мен, сен 2- ?атар: ол, б?л 3- ?атар: ешкім, б?рі


Slide 18

Есімдіктерді т?уелде 1- ?атар: ол, б?л 2- ?атар: мынау, кім 3- ?атар: ешкім, ?з


Slide 19

1- жатты?у. ?ле?ді м?нерлеп о?у, ?арамен жазыл?ан с?здерге с?ра? ?ой: ??с емес бірайбарлы, К?кек – тіп-тік айдарлы. Ол – жыл ??сы, К?ктемде ?ар кетіп, жер кепкенде, Жылы жа?тан ?айтады, ?з атын тек айтады.


Slide 20

2- жатты?у. Жа?ылтпашты о?ып жат?а жаз, есімдіктерді тап: Ол аралда да марал, Б?л аралда да марал. От екен марал?а арал, Оттасын аралда марал.


Slide 21

Саба?ты бектіу: Берілген с?здерді? ішінен есімдіктерді теріп жаз. Сен, са?ат, екі, біз, ?она?, ешкім, таби?ат, ол, ?зі, байта? Есімдіктер: ————————————————————


Slide 22

О?улы?та?ы 4- жатты?у. М?тінді к?шіріпжаз.Есімдіктерді тап, олар?а с?ра? ?ой. 149 бет


×

HTML:

Ссылка: