UU????U?U ??O?I??¶A ???E?U??? Oai


The Presentation inside:

Slide 0

UU????U?U ??O?I??¶A ???E?U??? Oai ?C?UY? eaoEao?U?Y UU?n??µ?YaoAU?Y µ?AYC i?nCa


Slide 1

IU? I??U?ianaoUA U? O??ianiaoU ? ?UµnCaYCI NUaoei?IuCo, anA IaaiaoU ? ectoderm ?OCaoAU?Y 17 – 20 un»nC AYA?ouaoU aiaoOA O»?ianaoU ? Y»ni?UCY ACA»O ICe?EaOai?I EaOai?I ae?IA N?Y?Ce?YaoU ? a»nCy»nCI Y»UnaYY»nC ?OµUaon


Slide 2

U»UnaiC?ao?EC??oC?


Slide 3

U»ni?UCY EaOai?IC aa EC?nA»u O??ianaoU UC?OaoEaoU Spina bifida – U»I I?U UC u?YC aO»nC ?O»OY»nC UC?OaoEU?Y anao»eC O?EaOaoU Meningocele – aoO»OC ? aOYaoO»OC A?O?YAY»nC A?o?YoaoU ·?Y·C aeIn»nC I?U aOY???nC ?»y»IiC UCcai Myelocele – aOYaoO»OC A?o?YoaoU OaOi?ou?a?nI spina bifida Anencephaly – aoO»OC O??ianU?Y µY?ICY ?n?i` ·?Y·C ·?·?A?UCY aeIn»nC µ?o?I?UaoAU?Uµ, aoO»OC ? aoO»OCIC ICe?·Y?»nC, aoO»O?µYC ? µ???E N?Y·aoUoY»nC U?eY?IC I?U EnCi µ?o?I?UaoAU?Uµ


Slide 4

?Yo»y?EC??oC? prosencephalon (?e?cY?UCY aoO»O) mesencepalon (UCcCY aoO»O) rhombencephalon (N»iCY aoO»O)


Slide 5

Prosencephalon


Slide 6

Mesencephalon


Slide 7

Rhombencephalon I?Uaonc ?nI?n?iaoY aoO»O aoO»OCI


Slide 8

IU? I??U?ianU?Y ? O??ianU?Y oaoE»nA O??ianU?Y oaoE ?CUY?I?Y anao»eY»nA   U»n?IaoAUaoY U?-CY eIC?µ iiaO µcCcY»nC ?e?c?oaoU µ??U?oaoU µcCcY»nC n»ana?aoIoC? (UCia?) OC·n?oC? µcCcY»nC i»O?I?UaoU aoO»OC N?U?a?i?eE?Y N?ii?IY»naoU ?Cyy»n»YoC?oC? U»UnaYY»nC O??i?oaEaoU N?iaoI iCa»nC eCY?aia·»Y»? ??U?a?i?eE?Y eCY?aeY»nC I??U?ianaoU µcCcY»nC In?·n?iani?I aoOaoo “ ?»Oi?I” µcCcY»nC N»e?oaoU U?N uaoIoCaY?E N?ei?aoU u·i?·anIiaO eCY?aeY»nC aoA»O?oaoU


Slide 9

?·?o?U?n?YY»nA i?IiCE ?·?o. ?e?cCYY ? ?n?»Y CeI 8 ??µ?A»I?Y N?e?IaoU ??n·?oaO aiaoOA a?i?eE?YaoU ? ?aonA»nCY ? ?Ui»nCY Iaa»EaoY, CeI 12 ??µ?AaoU Y??`U?nUYC ?UE U?e»nCY` ??UC ?·?oaOaoAUaoYA` 12 ??µ?AaoU EeaOaoAUaoYA - 22-24 ??µ?AaoU i»eaOaoAUaoYA – 3 ??µ?AaoU (hypermetropy – emetropy)


Slide 10

? i»ncaoU


Slide 11

IU? ?e?YOY?N?iIaoAUaoYY»nA »n»E?Y»nC Uai ??n·?oaoUA ??naoY?IiaoU ? IYi»Eaoo N»ia… aoO»OA N?U»U?i?µ?n U»I ? ¶?E?nY»nA ?IaeY»nA oaun »Y ? U?I»n»e?UCY O?I?i?UCY U?eA ?i»EC oaun ? IaIn?I?UCYCo aoO»OCIA oaun ? OC»ECYC??oC?Y ?»e ?i?nii?I a? ?nU?Y U?i?I?n?naoUA ?i»EC E?i ? aOYaoO»O?UCY N»OaoIC µ?O??naoAUaoYA i?nµ»n ? aOYaoO»OA ?OaoU ? ?i»EC ?n?· u?Y aOY???nA


Slide 12

UU?n??µ?Y?I?Y ?YYaoUA eIeaoU ? NCi?Y?aoAU?Y a?iUaoAUaoYCo µ?n»I?U?I?Y I?a»n ?UaoeCYY»nC UCc? NOCaoAUaoYA IYY??µ»naoAUaoYA IYY??µ»n?I?Y in?iU?UC ?eI?UaoAUaoYA N»i?·? ??n·?oaoUA YU?n??µ?Y?I?Y NCi?Y?aoAUaoYY»n AYi?YCuaoU…


Slide 13

UU?n??µ?Y?I?Y ?YYaoUA i?nµ»n ? i?nµ»n i?nCu?UCY EUµ»naoU Uan?IYC YU?n??µ?Y?I?Y ?YYaoUA ¶EEC ?nc?·CIA ¶EEC O?A ¶?OAaoYY»nA ? I?n?YY»nA ¶?Y·aoO»O?UCY YU?n?»nA (?auC ??nAaoUY»nA, ?»UuC eCU»inC?Y E?oC, II»Eao A?U?Y?I, EeaOaoAUaoYA) ?n»E?UC ??nAaoUY»nA N?Y·eiC iCO?IaoU, UI?Y?UCY iaYaoeA ? e»yE»ueY»nA ?Ya?UU?Y e»yE»ueY»nA ¶EEC IaYinaEA ? »n»E?UC ?CnuA


Slide 14

¶EEC ?nc?·CIA ?»i?aoAUaoYY»nA aCiC I?i?ni»Y UC?UY a?oaoUY»nC NCU?Y in? ?»OaoUY»nA N?U?nA»u a»Y NCi?Y?aoAUaoYY»nCY


Slide 15

¶EEC O?A Yan?IYC Uai Uan?IYC ·?Y·A O?I?i?UCY aeIn»nA i?o?I?I »Y IaIn?I?UCY aeInA Nni?I ? ?»aC ?e?c ·?·?A?UCY aeIn»nA µ?nOn?o?I »Y U»IA UUaoeC in? OC NCUYi»u a?oaoUY»nC in? ?Ue a?n?·?UaoU


Slide 16

O»I ·?OAaoYA (?Y?iaUC?) Uan?ICYA aoYC 6 ·?OAaoY I?n?YY»nA IYi»ECe µ?o »Y


Slide 17

O»I ·?OAaoY (a?oA) O»I ·?OAaoYC UCcCY a?oY ? 2.1 eU (?e?cCY unA 0,6-3,6 eU) ¶?OAaoYC o?Ii»Eao UCcCY A?UI»iA - 13.8 ?UCe (Am Fam Physician 2003;67:2547-52. Copyright© 2003 American Academy of Family Physicians)


Slide 18

OI?Y?UCY iaYaoeA ? e»yE»ueY»nA i?nuA a?n?YaoC iaYaoeA O»eu»n ai»n


Slide 19

?Ya?UU?Y e»yE»ueY»n ¶aoU IIU?Y ??ey Oaea


Slide 20

?Ya?UU?Y e»yE»ueY»n ¶?E?Yi ?iiaU?iCI u?UEi?Iu µeY»Eao ¶EEC IaYinaE


Slide 21

?CUY?I?Y O»euµ»naoUY»nA


Slide 22

?CUY?I?Y O»euµ»naoUY»nA


Slide 23

a?AaEa·C?I?Y e»yE»ueY»n O»YCY·»?E N?U?Ei?YC? a???Uao?U?U OI?UU??? I??I?OaoAUaoU ¶EEC ?eµ»nU?Y e?NU?Y?o?IaoU` a?n?YaoC UI?YY»nC ?I?U? ea??UC a?iO?eai ?Ci?Y?A aC I?naO I?i?n»E IYai-InIu?UCY i»eiA


Slide 24

O»YCY·»?E N?U?Ei?YC? O??o? OI?UU??? I??I?OaoAUaoU O»cuC UI?YY»nC e?NU?Y?o?IaoU` erector spinae UI?YY»nC ea??UC N»i??Yuai I?naO ? YI?ii»E opisthotonus


Slide 25

O»YCY·»?E N?U?Ei?YC? µnao??CYeIao eCUaiaU ?Ci?Y?A a?nI?I ? U»cuC in? uCue»u Cn?YA ?YIaOYaoY ?eµ»n»u a?n?YaoA, IYaiA InIu?i?Y??ICY i»eiA ?n?I?Y ?, »nµ aiu»nA ?I?U? I?EiaoU »Y


Slide 26

O»YCY·»?E N?U?Ei?YC? I?eU?¶? U??U ?Ci?Y?A a?nI?I ? U»cuC in? I?E»u ai»nA ???n»naoU ? IYIY»naoU 90? ?YIU?Y i?I yCue»u ???nA ? i?n?I»u aiA IYI?Y Na?aoU i»eiA ?n?I?Y ?, »nµ ?e?c?YaoU ? ?CU??naoAUaoY IaoYIA µ?o»ECe o?i IYI?oaeaoU


Slide 27

?»i??aiaoAUaoYY»n ¶aiI?UCY aaoYIoC? U»UnaeaYa·n?yC? Ii Oei ??¶


Slide 28

¶aiI?UCY aaoYIoC? I?i?niaoU ? L3-L4 aO»nC U?I?n??ICY oaun »n?E?Y»nC ? L2-L3 U»I »n»E?Y»nC Uai


Slide 29

¶aiI?UCY aaoYIoC? ¶a I?i?niaoU ? µaoAU?Y ? ?Eiana?U?Y Ya?i?IY»nai IU?-C CYy»IoC?Y»n ?nUaoY??»OaoU (Uo?, eao? ) ?C?nao»y?EC? µ?nOn Y»n·?Y·?UCY OY?aoU ? ?UEY


Slide 30

aOYaoO»O?UCY N»OaoIA i?nµ»n i?nCu?UCY EUµ»naoU (YanU?/a?A.)


Slide 31

U»UnaiC?ao?EC??oC? U»UnaeaYa·n?yC? – I?i?naoUA ?n?· ? N»?i – oanau?UCY N?U?I?n·, U?Ina?Y?iaUC? Ii - E?i ? oaoUo i?ECe oanau?UCY N?U?I?n·A ? Ea?an iY?ei?IuY»nA Oei – I?eaooi?Iu?UCY oaoaEaoAUaoYY»nA ? ?UEY ??¶ – UC?UY oYoaoUY»nA ?Eiana?»Eao Ya?i?Iai


×

HTML:

Ссылка: