Презентація на тему:


The Presentation inside:

Slide 0

Презентація на тему: «Наукова комунікація. Наукова школа».


Slide 1

У розвитку сучасного суспільства важливу роль відіграє наукова інформація, отримана в результаті наукового пізнання. Наукова комунікація (НК) — обмін науковою інформацією (ідеями, знаннями, повідомленнями) між ученими і спеціалістами. Сучасні автори теорії комунікації К. Шеннон та У. Вівер дають таке визначення комунікації: "Це всі дії, коли один розум впливає на інший".


Slide 2

У процесі НК виділяють п'ять основних елементів: 1) комунікант — відправник повідомлення (особа, яка генерує ідею або збирає, опрацьовує наукову інформацію та передає її, ним можуть бути як окремі вчені, так і колективи авторів, такі як дослідницькі групи, наукові школи, установи, інститути, регіони чи країни). 2) комунікат — повідомлення (фіксована чи нефіксована наукова інформація, закодована певним чином за допомогою символів, знаків, кодів). 3) канал (спосіб передачі наукової інформації). 4) реципієнт — отримувач повідомлення (особа, якій призначена інформація і яка певним чином інтерпретує її, реагує на неї). 5) зворотний зв'язок — реакція реципієнта на отримане наукове повідомлення.


Slide 3

Вивчення комунікаційних процесів та інформаційних потоків у науковій галузі здійснюють фахівці в галузі наукових комунікацій і бібліометрії. Бібліометрія — наукова дисципліна, яка використовує статистичні методи для аналізу наукової літератури з метою виявлення тенденцій розвитку предметних галузей, особливостей авторства і взаємного впливу публікацій.


Slide 4

Одним з основних показників значення наукового результату є індекс цитування, який визначає кількість посилань на ту чи іншу статтю, автора, журнал, установу, країну. Чим вищий цей показник, тим авторитетнішим є автор, тим вищий його науковий рейтинг.


Slide 5

Є багато підходів до класифікації наукової комунікації, її поділяють на: 1) пряму (безпосереднє спілкування фахівців, зайнятих у науково-дослідницькому процесі); 2) опосередковану (комунікація між ученими через їхні наукові публікації); 3) вертикальну (між науковим керівником і дисертантом); 4) горизонтальну (пов'язує здобувача з представниками наукової школи) та ін. Найпоширенішим є поділ наукових комунікацій на формальні і неформальні, документні і недокументні, між якими встановлено тісний взаємозв'язок.


Slide 6

Формальна НК —обмін науковою інформацією через спеціально створені структури для генерації, оброблення і поширення наукового знання. Неформальна НК — це комунікація, що встановлюється між комунікантом (відправником) і реципієнтом (отримувачем) шляхом особистих контактів, зустрічей, бесід, телефонних розмов, листування тощо. Документна НК — комунікація, опосередкована науковим документом, побудована на обміні документованою інформацією (ідеями, повідомленнями, знаннями). Науковий документ — це публікація результатів теоретичних і експериментальних досліджень, а також підготовка науковцями до публікації пам'яток культури, історичних документів та літературних текстів.


Slide 7

Наукова інформація може передаватися у формі книги, брошури, журналу, дискети та ін. Переваги таких комунікацій: • добре збереження наукової інформації; • можливість вивчення, багаторазового перечитування інформації; • ґрунтовність підготовки; • можливість доведення до багатьох реципієнтів; • можливість встановлення права інтелектуальної власності. Недоліки документних НК: складність поновлення, об'ємність інформації.


Slide 8

Недокументна (усна) НК — передача наукової інформації в незакріпленій на матеріальному носієві формі. Це — телефонні розмови, публічні виступи, наради, конференції, симпозіуми, безпосереднє спілкування, бесіди тощо.


Slide 9

Наукова школа (НІН) — неформальний творчий колектив дослідників різних поколінь, об'єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які діють під керівництвом визнаного лідера.


Slide 10

У діяльності наукової школи реалізуються такі основні функції: • виробництво наукових знань (дослідження і навчання); • поширення наукових знань (комунікація); • підготовка обдарованих вихованців (відтворення).


Slide 11

Науковій школі властива сукупність ознак, які дають змогу ідентифікувати таке творче об'єднання дослідників. Головною ознакою НШ є ефективне засвоєння і дослідження її членами актуальних проблем з висунутих керівником наукових напрямів. Мінімальний цикл, що дає підстави фіксувати існування школи, становлять три покоління дослідників: засновник школи — його послідовник — учні послідовника.


Slide 12

Ключова фігура НШ — її лідер, Ім'ям якого названо школу. Лідер— видатний, авторитетний учений, котрий розробляє фундаментальні та загальні питання науки, продукує ідеї, нові напрями досліджень, здатний об'єднати навколо себе колектив однодумців.


Slide 13

Серед інших ознак НШ виділяють такі: • багаторічна наукова продуктивність, що характеризується як кількісними (кількість публікацій, посилань), так і якісними показниками (лідер і члени НШ є авторами фундаментальних наукових праць, членами редколегій провідних професійних журналів і збірників); • широта проблемно-тематичного, географічного, хронологічного діапазонів функціонування НШ; • збереження традицій і цінностей НШ на всіх етапах її становлення та розвитку, забезпечення спадкоємності в напрямах наукових досліджень, стилю наукової роботи; • розвиток атмосфери творчості, новаторства, відкритості для наукових дискусій як у професійній пресі, так і в спілкуванні; • об'єднання в НШ певного кола талановитих учених, постійне її поновлення обдарованими вихованцями — послідовниками лідера, здатними до самостійного пошуку; • постійні комунікаційні зв'язки (горизонтальні і вертикальні) між учителем та учнями, рядовими членами школи; • активна педагогічна діяльність (кількість здобувачів, аспірантів, докторантів, підручників, навчальних посібників, розробка нових курсів); •офіційне визнання державою (науковою спільнотою) важливості наукових досліджень НШ (число академіків, докторів, кандидатів наук, професорів, доцентів, заслужених діячіві працівників).


Slide 14

Найпоширенішим методом ідентифікації НШ є вивчення потоку кандидатських і докторських дисертацій науковців, які входять до цього неформального колективу. Такий підхід правомірний, оскільки виявляє взаємовідносини "вчитель — учень", що є особливо суттєвим для НШ.


Slide 15

Наукові школи є головного неформальною структурою науки, роблять значний внесок у її розвиток. їх представники, як правило, досягають значних наукових результатів.


Slide 16

Виконала: студентка 511(м) групи Грималюк Тетяна


×

HTML:

Ссылка: