Саба?ты? та?ырыбы:


The Presentation inside:

Slide 0

Саба?ты? та?ырыбы: Дауысты дыбыстарды ?айталау М. Ма?атаев ?ле?деріндегі дауысты дыбыстар


Slide 1

?ткенді пысы?тау Фонетика дегеніміз не? ?аза? ?ліпбиі неше кезе?ге б?лінеді? Дауысты дыбыстар дегеніміз не? Олар нешеге б?лінеді?


Slide 2


Slide 3

М??а?али Ма?атаев (1931 – 1976) «?асиетін білем деп ана тілді?, ?ауырсыны ?алмады ?анатымны?...»


Slide 4

Ту?ан жері Алматы облысыны? Нарын?ол ауданында?ы Шалк?де ауылы. Топыра? б?йыр?ан жері Алматы ?аласы. Балалы? бал д?урені со?ыста ?аза болып, анасы На?иман М??а?алиды? ?кшесін баса ту?ан ?ш ?лды ?зі асырап жеткізген. Орта мектепті интернатта жатып бітірген М??а?али е?бекке ерте араласып, ауылды? ке?есті? хатшысы, ?ызыл отауды? ме?герушісі, комсомол ?ызметкері, жетіжылды? мектепті? м??алімі болады. Содан Нарын?ол ауданды? «Советтік шекара» газетіне орналасып, ?аламгерлікке ден ?ояды. М?нан со? «Социалистік ?аза?стан» (?азіргі «Егемен ?аза?стан») газетіні? (1962-1963), «М?дениет ж?не т?рмыс» (?азіргі «Парасат») 1963-1965, «Ж?лдыз» (1965-1972) журналдарыны? редакциясында, ?аза?стан Жазушылар ода?ында (1972-1973) ?ызмет ат?арады. М??а?али Алматыда?ы ?аза? ?дебиеті мен ?неріні? ?айма?тары шо?ырлан?ан ортада ?ткерген аз ?ана жылдар ішінде ?зіндік дара ?нін, суреткерлік ?айталанбас дарынын танытып, ?німді е?бектене білді. «Ильич» (1964), «Армысы?дар достар» (1966), «?арлы?ашым келді? бе?», «Мавр» (1970), «А??улар ?йы?та?анда» (1973), «Шуа?ым мені?» (1975) атты жыр жина?тарын к?зіні? тірісінде жариялап ?лгерді.


Slide 5


Slide 6

м??алім М??а?али С?леймен?лы журналист лирик а?ын


Slide 7

Тапсырмалар: “Ыбырай ауылы” 258-жатты?у Ыбырай ?мірі “М??а?али ауылы” 259-жатты?у М??а?али ?мірі Венн диаграммасы бойынша


Slide 8

Ыбырай М??а?али


Slide 9

М??а?алиды? ?анатты с?здері: Досты? деген адамны? к?рігі екен, Досты? деген а?ылды? серігі екен. Жамандарды іздеме, ?зі табар, Жа?сыларды табуы? ?иын екен.


Slide 10

Біле бер ?анша білсе?, та?ы тіле Жетерсі? ма?саты?а біле – біле. Ж?сіп Баласа??н.


×

HTML:

Ссылка: