?аза?стан Республикасы білім жане ?ылым министрлігі


The Presentation inside:

Slide 0

?аза?стан Республикасы білім жане ?ылым министрлігі


Slide 1

?ызылорда ?аласы ?аза? гуманитарлы? за? жане техникалы? колледжі


Slide 2


Slide 3

«А?паратты? ж?йелер» маманды?ыны? ИС-9-11Г о?у тобыны? 2 курс о?ушысы


Slide 4

?білов Айдосты? 2013 жылды? 6 мамыр-25 мамыр а?паратты? ж?йелер бойынша


Slide 5

№35 Иса То?тыбаев атында?ы мектеп-лицейінде іс-т?жірибеден ?ту


Slide 6


Slide 7


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11

ЕСЕБІ


Slide 12


Slide 13


Slide 14

Та?ырыбы: Delphi-программалау ортасы


Slide 15

?абылда?ан: «???ы?тану жане техника» о?у б?ліміні? о?ытушысы Ембергенова А.


Slide 16


Slide 17


Slide 18


Slide 19


Slide 20


Slide 21


Slide 22


Slide 23

?ызылорда ?аласы 2013ж


Slide 24

?ызылорда ?аласы ?аза? гуманитарлы? за? жане техникалы? колледжі, «А?паратты? ж?йелер» ИС-9-11Г о?у тобыны? 2 курс о?ушысы ?білов Айдосты?


Slide 25


Slide 26

Іс-т?жірибе барысында?ы ?орытынды есебі


Slide 27


Slide 28

Мен,?білов Айдос, 2013жылды? 6 мамыр – 25 мамыр аралы?ында «Ба?дарламалау бойынша» іс-т?жірибеден ?ту ?шін №35 Иса То?тыбаев атында?ы мектеп-лицейінде болдым. Т?жірибеде ж?рген уа?ытта мен компьютер ??рыл?ыларымен антивирус орнатуды, сканермен ж?мыс жасауды жа?сы ме?гердім. А?паратты? іс-?а?аздармен ж?мыс жасадым. Компьютер ??рыл?ысы ж?нінде к?птеген м?ліметтерді ?йрендім. Жане компьютерді? ?ауіпсіздік ережелерімен толы?тай таныстым. ?зіме ?ажетті а?параттарды интернеттен іздеп, тауып алдым. Іс-т?жірибе бойынша жетекшім берген тапсырмаларды уа?ытында орындап, тапсырып отырдым.


Slide 29


Slide 30


Slide 31


Slide 32

?ызылорда ?аласы. 27 мамыр 2013жыл


Slide 33

?білов Айдос.


Slide 34


Slide 35


Slide 36


Slide 37


Slide 38


Slide 39


Slide 40


Slide 41


Slide 42


Slide 43

?ызылорда ?аласы


Slide 44

?аза? гуманитарлы? за?


Slide 45

жане техникалы? колледжіні?


Slide 46

«А?паратты? ж?йелер» ИС-9-11Г


Slide 47

о?у тобыны? 2 курс о?ушысы


Slide 48

?білов Айдос?а берілген


Slide 49


Slide 50

Мінездеме


Slide 51


Slide 52

?білов Айдос, 2013жылды? 6 мамыр – 25 мамыр аралы?ында №35 Иса То?тыбаев атында?ы мектеп-лицейінде « Ба?дарламалау бойынша» іс-т?жірибеден ?тті. Машы?танушы мектепке келген к?ннен бастап, ?зіні? ептілік ?абілетіні?, ізденімпазды?ыны? компьютерлік сауаттылы?ыны? жа?сы де?гейде ме?гергендігін к?рсетті. ?зіне берілген ж?мыс?а ??ыптылы?пен, жауапкершілікпен ?арап, уа?ытында орындап отырды. Ж?йелік процестерді, ба?дарламалар орнату, олармен ж?мыс жасауды еш ?иынды?сыз орындады. Компьютерлік ба?дарламаларды орнату: MS Excel, Word, Power Point, PhotoShop, Delphi, Паскаль, Corel DRAW ба?дарламаларын жа?сы ме?геріп , олармен ж?мыс жасай алатынды?ын далелдей білді. Мінезі ашы?, іскер, ?йымшылды?, жауапкершілік ?абілеті жо?ары. Осы о?у аралы?ында ?білов Айдосты? ат?ар?ан ж?мыстарын ескере отырып, машы?танушыны? іс-т?жірибесін «5» (?те жа?сы) деп ба?алаймын.


Slide 53


Slide 54

№35 Иса То?тыбаев атында?ы


Slide 55

мектеп-лицейіні? т?жірибе жетекшісі: Бош?аева Э


Slide 56


Slide 57


Slide 58


Slide 59


Slide 60

?ызылорда ?аласы


Slide 61

?аза? гуманитарлы? за?


Slide 62

жане техникалы? колледжіні?


Slide 63

о?ытушысы А.Ембергенова?а


Slide 64


Slide 65

Пікір


Slide 66

?ызылорда ?аласы, ?аза? гуманитарлы? за? жане техникалы? колледжі «А?паратты? ж?йелер» маманды?ыны? ИС-9-11Г о?у тобыны? 2 курс о?ушысы ?білов Айдос 2013жылды? 6-шы жане 25-ші мамыр аралы?ында №35 Иса То?тыбаев атында?ы мектеп-лицейінде «Ба?дарламалау бойынша» іс-т?жірибеден ?тті. Машы?танушы келген к?ннен, бастап ?зіні? ептілік ?абілетіні?, ізденімпаздылы?ынны?, компьютерлік сауаттылы?ыны? жа?сы де?гейде ме?гергендігін к?рсете білді. ?зіне берілген ?рбір ж?мыс?а ??ыптылы?пен , жауапкершілікпен ?арап, ?з уа?ытында орындап отырды. Мінезі ашы?, іскер, ?йымшылды?, жауапкершілік ?абілеті жо?ары. Ж?йелік процестерді, ба?дарламаларды орнату, олармен ж?мыс жасауда еш ?иынды?сыз орындады. Компьютерлік ба?дарламаларды: Интернет пен ж?мыс жасау, ау?ымды желілер бойынша ба?дарламаларды жа?сы ме?геріп, олармен ж?мыс істей алатынды?ын д?лелдей білді. ?з ж?мысына ынталы, ?жымда адамдармен тіл табыса біледі. Машы?танушы ?білов Айдостан келешекте ?з ж?мыс ортасында сыйлы ж?не к?сіби біліктілігі жо?арылап, е?бегіні? жемісін коруге тілектеспін.


Slide 67


Slide 68


Slide 69

№35 Иса То?тыбаев атында?ы


Slide 70

мектеп-лицейіні? т?жірибе жетекшісі: Бош?аева Э.


×

HTML:

Ссылка: