Та?ырыбы: Жеке т?л?а, оны? дамуы туралы гуманистік к?з?арастар


The Presentation inside:

Slide 0

Та?ырыбы: Жеке т?л?а, оны? дамуы туралы гуманистік к?з?арастар


Slide 1

Жоспар: Жеке т?л?а?а т?сінік. Жеке т?л?аны ?алыптастыруда?ы е? ма?ызды фактор-т?рбие. Жеке т?л?аны? дамуы Гуманистік к?з?арастар


Slide 2

Ма?саты: ?алыптасып келе жат?ан жеке т?л?аны? ?леуметтік т?жірибені ме?гертіп, оны жан-жа?ты ?йлесімді етіп дамыту. Міндеті: Жеке т?л?аны? дамуын байланыстыратын ?зара факторларларыны? м?нісін ашу. ?зектілігі: ?о?амны?, жеке т?л?аны? дамуы мен ?алыптасуына т?рбие факторын негіздеу.


Slide 3

Жеке т?л?а Психологияда “жеке т?л?а” деген ??ымны? ?рт?рлі т?сіндірмелері бар, біра? оларды? к?бісі мына т?сінікке келіп тіреледі: “жеке т?л?а” дегеніміз ?леуметтік ?атынастар мен саналы іс ?рекетті? субъектісі ретіндегі индивид. Жеке т?л?аны? е? басты белгісі оны? ?леуметтік м?ніні? болуы ж?не оны? ?леуметтік функцияларды (?ызметтерді) (болмыс?а, адамдар?а, ?зіне,жалпы ?о?ам?а ?атысты) ат?аруы. Жеке т?л?а, сондай а?, психологиялы? дамуды? белгілі бір де?гейіне ие (темперамент, мінез, ?абілеттілік, ма?сат-м?дделер). “Даралы?” ??ымы бір адамды бас?а бір адамнан, бір т?л?аны бас?а т?л?адан ажыратып, о?ан ?зіне т?н ?айталанбас ?асиет беретін жалпы мен жекеден т?рады.


Slide 4

Жеке т?л?а,психологиялы? дамуды? белгілі бір де?гейіне ие


Slide 5

Жеке т?л?а Индивид Даралы?


Slide 6

Жеке т?л?аны? дамуы мен ?алыптасуыны? негізгі объективтік факторлары


Slide 7

Т?рбие жеке т?л?аны ?алыптастыруда?ы е? ма?ызды фактор Т?рбие – б?л т?л?аны? ?алыптасуына ма?сатты ба?ыттал?ан процесс, сонымен ?атар т?рбие туа біткен нышандарды т?зетеді ж?не микро-ортаны ?згертеді.. Барлы? балалар т?рбиелік-білім беру мекемелерінен ?теді,ол мекемелер педагогикалы? процесті сауатты ??растырып, о?ушыларды? жан-жа?ты іс-?рекетін н?тижелі ?йымдастырады, ?йткені ол жеке т?л?аны? дамуыны? шешуші шарты болып табылады.


Slide 8

Жеке т?л?аны? дамуы Даму таби?ат?а, ?о?ам?а ж?не ?рбір жеке т?л?а?а т?н жалпы ?асиет болып табылады. Даму дегеніміз – т?меннен жо?ары?а, ?арапайымнан к?рделіге ?арай ?оз?алыс; сатылай эволюциялы? ауысу немесе революциялы? секіріс т?рінде ж?зеге асатын жо?ары сапалы к?йге ?арай спиральды ?рлеу процесі. Даму барысында барлы? философиялы? за?дар ж?зеге асады: ?згеру, санны? сапа?а ауысуы, бір сапаны? бас?а бір сапа?а ауысуы (б?ларды? кейбіреуі, теріске шы?арылуы). Жеке т?л?аны? ?оз?алыс к?шіне, я?ни ?арама-?айшылы? к?ресіні? ар?асында б?л ?оз?алыста ?згеріс ж?ріп жатыр.


Slide 9

Гуманистік к?з?арастар «Адам ата-анадан ту?а?да есті болмайды: есітіп, к?ріп, ?стап, татып ескерсе, д?ниедегі жа?сы, жаманды таниды-да?ы, сондайдан білгені, к?ргені к?п бол?ан адам білімді болады. Естілерді? айт?ан с?здерін ескеріп ж?рген кісі ?зі де есті болады... Сол естілерден есітіп білген жа?сы н?рселерді ескерсе, жаман дегеннен са?танса, со?да іске жарайды, сонда адам десе болады» Абай Баланы? жаны д?ниеге келгенде таза та?та?а ??сас болып келеді ж?не оны? ?мір жа?дайлары мен т?рбиесі ?ана жеке т?л?аны? белгілі бір ?асиеттеріні? пайда болуына себепші болады. Джон Локк Т?рбие ?ш ма?сат?а жетуге ба?ытталуы тиіс: ?зі?ді, ?орша?ан ортаны тану, ??дай?а сиыну. Я.А.Коменский


Slide 10

Гуманистік к?з?арастар “Адамны? адам болып ?алыптасуы жал?ызды?та ?мір с?рмейді,бірліктерді? ар?асында адам болып ?алыптасады, ?зін ?орша?ан бас?а субъектілермен бірдей жа?дайда т?рмайды, біра? ?р?айсысыны? ы?палы осы жерлерге ?здіксіз жауап ?айтаруынан” П.Наторп “?о?ам ?шін де, жеке т?л?а ?шін де д?ниетанымсыз ?мір дегеніміз ба?ыт ба?дарды? жо?ар?ы сезімні? патологиялы? б?зылуын білдіреді” А.Швейцер “Жеке т?л?аны? д?ниетанымы біршама кешігі?кіреп келетін ??былыс, ол адамны? жеткіншек ша?ында пайда болады, оны? ?алыптасуыны? негізі жалпы т?рбиелілік ба?ыттылы?, д?ниетану мен д?ниені сезу ж?йесі болып табылады.” Л.И.Божович


Slide 11

?орытынды: Жеке т?л?а дегеніміз- биологиялы? ??рылысы бар тіршілік иесі. Жеке т?л?а-б?л интегративті ж?йе, ыдырамайтын т?тасты?. Оны? е? ма?ызды белгілері-саналылы?ы, жауапкершілігі, бостанды?ы, ?адір ?асиет, даралы?ы. Жеке т?л?аны? ?алыптасуына, сонымен ?атар, ?орша?ан орта да ?сер етеді, адам ж?не ?о?ам ?міріндегі ?леуметтік экономикалы?, тарихи ?алыптас?ан жа?дайлар. “Т?рбиеші т?л?асыны? жас жан?а ?сері о?улы?тармен де, моральды? н?с?аулармен де, жазалау мен мада?тау ж?йесімен де алмастыру?а болмайтын т?рбиелік к?шті ??райды”. К.Д.Ушинский.


Slide 12

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер Педагогика. С.?бенбаев, Ж.?биев (Астана,2009) Педагогика. Бейсенбаева А.А 1.3 (Алматы, 2003) Педагогика. Ж. ?оянбаев, Р. ?оянбаев. (Астана, 1998.)


Slide 13

Назарлары?ыз?а Рахмет!!!


×

HTML:

Ссылка: