Розвиток пізнавальної діяльності учнів початкових класів із порушенням розумового розвитку на уроках читання


The Presentation inside:

Slide 0

Розвиток пізнавальної діяльності учнів початкових класів із порушенням розумового розвитку на уроках читання НОВІКОВА О.І. ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ ВЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ, ТАРАЩАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО- РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР


Slide 1

Пізнавальна діяльність – це свідома діяльність суб’єкта, спрямована на отримання інформації про об’єкти і явища реальної дійсності. Пізнавальна діяльність – це складне поєднання психічних процесів уваги сприймання уяви мовлення пам’яті відчуттів мислення


Slide 2

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ некритичність; сповільненість; конкретність; ситуативність; нездатність до переносу знань в досвід, нові умови; нецілеспрямованість звуження обсягу запам’ятовування; залежність обсягу від складності матеріалу; низька продуктивність запам’ятовування; труднощі актуалізації засвоєних знань; спотворення матеріалу в процесі зберігання мислення пам’ять


Slide 3

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ звужений обсяг; фрагментарність; сповільненість; пасивний характер; порушення системності; хаотичність низький рівень розвитку; нестійкість мимовільної уваги; несформованість довільної уваги; залежність продуктивності уваги від характеру установок сприймання увага


Slide 4

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ недостатня диференційованість; бідність, неточність; поверхневість; уподібнення порушення розуміння зверненого мовлення; бідність активного словника; вади звуковимови; порушення фонематичних процесів; недосконалість граматичної будови; порушення зв’язного мовлення уявлення мовлення


Slide 5

Корекційно-виховна робота спрямована на корекцію та розвиток різноманітних психічних процесів учнів – сприймання, пам’яті, мислення, мовлення, емоційно-вольової сфери та особистості учня в цілому. МЕТА КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ


Slide 6

Розвиток навчально-пізнавальної діяльності у дітей з порушенням інтелекту спрямований на мобілізацію інтелектуальних, емоційно-вольових та фізичних сил учня, що здійснюється вчителем за допомогою певних методів, прийомів, засобів і спрямовується на досягнення конкретних цілей навчання та виховання.


Slide 7

Схема розвитку пізнавальної діяльності дітей із порушенням розумового розвитку Пізнавальна діяльность Логічно- розвивальні вправи Пошуково- дослідницькі методи Інтерактивні технології Навчальна діяльность


Slide 8

Дидактичні принципи для стимуляції пізнавальної діяльності розумово відсталих дітей: накопичення знань, їх аналіз, синтез і узагальнення на емпіричному рівні; формування наочно-видимих зв’язків і взаємозалежностей; подавання матеріалу від конкретного до абстрактного; від простого до складного; уточнення і доповнення первинно сформованих понять, встановлення взаємозв’язків між ними; поєднання наочністі, практичних дій і слова; стимулювання учнів до розумової діяльності: вчити порівнювати, аналізувати, обґрунтовувати відповіді, робити словесні заключення


Slide 9

В.О.Сухомлинський Мета предмета читання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції розумового розвитку: навчити учнів читати шляхом аналітико-синтетичного способу; сформувати елементи читацької культури; корекція недоліків психофізичного розвитку школярів; активізація пізнавальної діяльності Читання – це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе.


Slide 10

Прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів з вадами інтелектуального розвитку у процесі навчання читання: використання наочних і технічних засобів навчання; спонукання учнів до аналізу наведених прикладів і фактів, самостійного формулювання висновків, правил; створення проблемних ситуацій; розв’язання пізнавальних завдань і питань, які вимагають не згадування, а міркування; виділення суттєвих ознак, вузлових питань у матеріалі; встановлення причинно-наслідкових зв’язків у знаннях; стимулювання учнів до свідомого засвоєння логічної послідовності у змісті матеріалу; переключення на різні види роботи; використання у процесі викладу матеріалу цікавих фактів, прикладів, деталей; емоційність викладу; дієва індивідуальна допомога; підтримання ситуації успіху.


Slide 11

Вправи на гнучкість, самостійність мислення: Прочитати речення, переставляючи букви в словах. (двоНарі лобу нохолод.) Гра «Суцільні тексти». Учитель пропонує дітям прочитати суцільні тексти (відсутні проміжки між словами і розділові знаки). Учні читають текст, виділяючи слова і речення. (Невогоньаобпікає. (Кропива)). Гра «Третій зайвий». Учитель виставляє на набірне полотно по три слова і пропонує дітям назвати зайве: Черевики – чоботи – зошит. Гра «Добери слова». а) Один учень читає слово – назву предмета, а інші називають його ознаки. Яблуко – (смачне, червоне, солодке, соковите, стигле). б) Один учень називає дієслово, а інші повинні дібрати якомога більше слів, яким підходить названа дія. Летить – (літак, птах, метелик, хмаринка, джміль). Гра «Ланцюжок» Учитель показує учням ланцюжок і звертає увагу дітей на те, як одне кільце з’єднане з іншим. Пропонує зробити «ланцюжок» із слів так, щоб вони з’єднувалися однаковими складами. Наприклад: Віра – ракета – тато – товар – … . Розгадування ребусів, загадок. Розвиток операцій мислення на уроках читання


Slide 12

Вправи на розвиток пам’яті: Вправа «Зупинка». У таблиці записані однакові слова. Серед них таке, що відрізняється тільки однією буквою. Таблиця показується дітям на кілька секунд. За цей час вони повинні «пробігти» поглядом, знайти і назвати це слово. (нічка, нічка, пічка, нічка) Вправа «Каскад слів». Вчитель називає слова, а учні повторюють за ним – спочатку одне, потім два, три і так далі. Наприклад: Мама. Мама, дитина. Мама, дитина, школа. Вправа «П’ять фраз». Вчитель називає по черзі п’ять словосполучень, а вибраний учень повинен їх відтворити. Вправа «Ти за мною повтори і порядок не зміни». Учням пропонується повторювати слова, в тому ж порядку, що їх називає вчитель. Вправа «Асоціації в словах шукай – краще їх запам’ятай». Вчитель зачитує ряди слів з 3-10 слів, які взагалі не пов’язані між собою за змістом. Наприклад: літо, кухня, трава, зошит, ведмідь, моряк тощо. Завдання учнів: швидко до кожного слова підібрати асоціацію і запам’ятати слова. Розвиток пам’яті на уроках читання


Slide 13

Вправи на розвиток уваги: Вправа «Небо, земля». Починаємо читати мовчки або вголос у довільному темпі. За командою «Небо!» раптом припинити читати і помітити очима те місце, де застала команда, а очі підняти догори і відірвати від тексту. За командою «Земля!» продовжити читати від поміченого місця. Вправа «Знайдіть слово». Учитель чи один із учнів читає речення з тексту. Але, не закінчивши його, зупиняється. Діти повинні знайти це речення та назвати слово, перед яким була зупинка. Вправа «Пошуковці». Учні виконують завдання: знайти в тексті речення, в яких є задані вчителем слова. Вправа «Пізнай слово». На дошці написані складні слова з виучуваного тексту, але з пропущеними буквами. Діти впізнають їх, доповнюють та знаходять їхнє місце в тексті. Вправа «Знайдіть помилку». Учитель читає текст (знайомий дітям), припускаючись помилок та неточностей. Діти уважно стежать. Вони повинні помітити та виправити ці неточності. Розвиток уваги на уроках читання


Slide 14

Вправи на розвиток швидкості сприймання: Прочитати швидко слова. Сказати, яке з прочитаних слів зустрічалося двічі. Читання слів на хмаринках. Кожна картка (хмарка) має по слову (з обох сторін по складу). Вчитель швидко показує дві сторони «хмарки» - діти мають упіймати слово. Вставте в слова пропущені букви і прочитайте. Кн...га, р...з...м, зн...ння, н...к..., м...сл...нн... . Виберіть одне слово, яким потрібно правильно закінчити речення, прочитайте його. У дерева завжди є ... (листя, квіти, плоди, коріння, тінь). «Блискавка». Вчитель миттєво показує записані на карточках слова. Учні повинні їх відтворити і знайти відповідний малюнок. Розвиток сприймання на уроках читання


Slide 15

Вправи на розвиток уяви: За допомогою міміки та жестів один учень показує іншим дітям задумане слово. Ті намагаються його відгадати, вимовляючи свої варіанти по черзі вголос. Розкажіть казку навпаки (персонажі повинні помінятися місцями – добрі стати злими, а злі – добрими). Гра «Хто як розмовляє?». Учитель читає вірш. Кожне речення вірша закінчують діти. Гра «Пофантазуй». Учитель дає учню чистий аркуш паперу і дає завдання розповісти про те, що він уявляє на папері (на задану тему). Перший учень бере чистий аркуш і розповідає про те, що він там уявляє. Потім віддає наступному, який продовжує розповідь. Так, по черзі, діти доповнюють розповідь одним – двома реченнями, враховуючи зміст раніше сказаного. Словесне малювання. Учні читають оповідання або вірш і отримують завдання побувати в ролі художника-ілюстратора і намалювати малюнок до прочитаного твору. Учитель читає початок казки. Учням необхідно пофантазувати і придумати її продовження. Потім проводиться конкурс на кращого казкаря класу. Розвиток уяви на уроках читання


Slide 16

Вправи на розвиток мовлення: Гра «Впіймайте звук». Учитель читає певне речення або частину тексту, даючи завдання: плескати в долоні, якщо в слові буде певний звук (перед початком гри вчитель називає цей звук). Гра «Хто більше?» Читання групи слів, речень або частин вірша на одному диханні. Читання складів із чергуванням звуків [р - л], [с - ш], [з - с] тощо спочатку пошепки, а потім голосно, повільно, швидко. ро - ло са - ша ра - ла со - шо Читання швидкомовок. Діти читаюь у різному темпі за вказівкою вчителя: повільно; нормально; швидко. Перед ними ставиться завдання чітко вимовляти звуки. Переказ прочитаних текстів. Вибірковий переказ текстів. Розвиток мовлення на уроках читання


Slide 17

Читання «Диктор». Учитель або учень, який має добрі навички читання, читає текст вголос. А учні пошепки читають разом із ним, копіюючи темп і правильність читання. Читання «Хвилею». Читають завдання за заданою вчителем схемою: повільно, швидко, дуже швидко. Читання «Біг по доріжці». Діти читають склади, слова з різним темпом та силою голосу: повільно й тихо; швидко й тихо; швидко й голосно; повільно й голосно. Читання «М’ячик». Вчитель викликає учня читати текст (уривок, абзац, речення). Учень читає і далі передає «м’ячик», кому бажає. «М’ячик» крокує класом, залучає до читання всіх учнів. Читання «Акула». Вчитель навмисне не дочитує слова в реченні, їх ніби проковтнула «акула». Учні відшукують і читають речення правильно. Читання «Зайчик». Учень читає текст «перестрибуючи» через одне слово. Клас слідкує. «Мисливець» (хтось із учнів) називає пропущені слова. Читання «Бджілка». Учні читають – гудуть, як бджоли: колективно, в парах, по рядах. Стимулюючі вправи для розвитку навички читання та активізації пізнавальної діяльності


Slide 18

спрощується структура і зменшується обсяг знань під час пояснення нового матеріалу; багато разів повторюється щойно поданий навчальний матеріал на всіх етапах його вивчення, щоб запобігти забуванню, нечіткості сприймання; максимально використовується предметна діяльність і досвід дітей під час формування узагальнень; забезпечується взаємокомпенсація функцій різних аналізаторів у поєднанні з аналітико-синтетичною діяльністю мозку; одночасно використовуються слово, дія й наочне сприймання; складні завдання розподіляються на окремі частини для ґрунтовного вивчення кожної з них окремо з наступним відтворенням початкової структури знань; використовуються різні види інструкцій, попередньо плануються дії; учителем і учнем спільно виконуються частини завдання, якщо учень не може сам його виконати; за допомогою запитань, показу, тренувань тощо виправляються й уточнюються дії учнів, якими керує вчитель; постійно реалізується індивідуальний і диференційований підхід до учнів. Засоби для розв’язання корекційних завдань


Slide 19

Свою роботу з учнями починати із збору відомостей про кожну дитину, рівень її розвитку, про родину та стосунки в сім’ї. Використовувати на уроках матеріали, які розвивають пізнавальну активність учнів: таблиці М.О.Зайцева, демонстративні дидактичні матеріали, репродукції, відеофільми, портрети письменників. Застосовувати на уроках інтерактивні форми роботи (роботу в парах, в групах), навчальні ігри, ігри-конкурси, відгадування загадок, вивчення віршів, прислів’їв, приказок, створення проблемних ситуацій, збільшувати словниковий запас учнів, що сприяє всебічному розвитку дитини. Створювати сприятливий психологічний клімат. Цьому сприяють музичний супровід, фізкультхвилинки, часта зміна форм діяльності, що знімає втому учнів, підвищує рівень зацікавленості. Застосовувати в роботі твори видатних педагогів, українських письменників, поетів, зразки народної творчості, що сприяє моральному вихованню учнів. Рекомендації щодо розвитку пізнавальної активності молодших школярів із порушенням розумового розвитку на уроках читання


Slide 20

Система корекційної роботи повинна впливати на особистість розумово відсталої дитини в цілому. В роботі можна з успіхом використовувати різноманітні прийоми активізації пізнавальної діяльності . Активізуючи розумову діяльність учнів, важливо враховувати можливості кожного з них. Роль педагога в активізації пізнавальної діяльності розумово відсталих дітей значно більша, ніж при роботі із звичайними дітьми. Адже вчитель не лише стимулює цю активність, а й підтримує її протягом усього процесу засвоєння знань. ВИСНОВОК:


Slide 21

1. Бурнейко А. А. «Цікавинки навчання»//Розкажіть онуку. – 2005. – № 1–2. – с. 84. 2. Державний стандарт початкової загальної освіти// Поч. школа. – 2001. – № 1.– с. 27 – 52. 3. Зайцева Г. Ю. «Завдання на розвиток навичок читання»// Бібліотечка вчителя початкової школи . – 2005. – № 3. – с. 3–42. 4. Іванчук М. «Інтегрований підхід у навчанні і вихованні молодих школярів»//Поч. школа. – 2004. – № 9. – с. 3. 5. Карпенко Л. Г. «Види роботи над текстом»//Початкове навчання та виховання. – 2007. – № 29 (141). – с. 10–13. 6. Коротун І. «Робота в парах у першому класі»//Поч. школа. – 2005. – № 9. – с. 29–30. 7. Кримовська М. С. «Цікаві завдання з читання»//Розкажіть онуку. – 2004. – № 1–2. – с. 69. 8. Лухтай А. К. «Шляхи вдосконалення техніки читання школярів»//Поч. школа. – 1989. – № 5. – с. 18–22. 9. Пальченко І. Г. «Про вдосконалення техніки читання»//Поч. школа. – 1989. – №11. – с.13–17. 10. Пальченко І. Г. «Система вправ для розвитку навичок швидкого читання»//Поч. школа. – 1991. – № 4. – с. 19–21. 11. Пальченко І. Г. «Про навчання дітей швидкого читання та каліграфічного письма»//Поч. школа. – 1993. – № 4. – с. 15–18. 12. Сарапулова Є. Г. «Швидкочитання для першокласників»//Поч. школа. – 193. – № 4. – с. 12-25. 13. Супрун А. «Мовні ігри»//Розкажіть онуку. – 2005. – № 28–29. – с. 48–50. 14. Трохимович Н. П. «Провідний чинник успішності»//Поч. школа. – 1990. – №5. – с.40–42. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


×

HTML:

Ссылка: