Психология п?ні


The Presentation inside:

Slide 0

Психология п?ні Психика Сана Бейсана Т?л?а Мінез-??лы? Іс-?рекет -Психикалы? ??былыстарды сапалы? т?р?ысынан зерттеу; -Психикалы? ??былыстарды? ?алыптасуы мен даму барысын талдау; -Психикалы? ??былыстарды? физиологиялы? тетіктерін зерттеу; -Психологиялы? білімдерді адамдар ?мірі мен іс-?рекетіне жоспарлы ендіруде ж?рдем ету. Психология міндеттері


Slide 1

Жалпы психология Физиология, антропология Тарих ?ылымдары Медицина ?ылыдары Е?бектік Іс-?рекет ?ылымдары ?леуметтік ?ылымдар Педогогика ?ылымдары Философия ?леуметтану


Slide 2

Психология (Жантану) Ерекшелеіктері 1.Психология-адамзат?а белгілі аса к?рделі ??былыстар ж?ніндегі ?ылым 2.Психологияны? ерекше жа?дайы- оны? зерттеууіндегі таным объекті мен субъектін ажыратып болмайды 3.Психология ерекшелігі- оны? бас?а ?ылымдарды? бірінде де к?рінбейтін практикалы? салдарында. 4.Психология – болаша?ы мол ?ылымдарды? бірі


Slide 3

Психикалы? ??былыстар ?лемі Психикалы? процестер Психикалы? процестер Психикалы? ?алыптар ?леуметтік Психологиялы? ??былыстар мен Процестер Психикалы? ??рылымдар


Slide 4

Психоанализ Бихевиоризм Психология п?ні Гештальт- психология Гуманистік психология Трансперсоналды психология Теориялы? ?згергіштік Т?жірибелік ?згешеліктер


×

HTML:

Ссылка: