«Экология/?орша?ан орта»


The Presentation inside:

Slide 0

«Экология/ ?орша?ан орта» 900igr.net


Slide 1

?орша?ан орта – б?л біз ?мір с?ріп жат?ан орта. Экология -  жеке а?заларды? ж?не оларды? бірлестіктеріні? арасында?ы ?зара ?серді, олар?а тіршілік орта факторларыны? ы?палын зерттейтін ?ылым.


Slide 2

Адамдарды? ?мір с?ру жа?дайларыны? оларды? денсаулы?тарына деген ?сері ежелден бай?алды. Алайда, тек XX ?асырда адамзат к?птеген ауруларды? тікелей атмосфераны? ластануымен, кір ауыз сумен ж?не сапасыз азы?-т?лікпен байланысын бай?айды.


Slide 3

Халы?аралы? денсаулы? са?тау ?йымыны? есебі бойынша адамны? денсаулы?ы, пайыз бойынша мыналар?а т?уелді болады: ?мір салты ?орша?ан орта?а А?заны? ?рпа?тан ?рпа?а берілген ерекшеліктері Денсаулы? са?тау саласыны? дамуына


Slide 4

Адамдар ?р?ашан да ?орша?ан орта?а ?сер ететін, алайда ?азіргі та?да б?ндай ?сер ?лкен таби?и апат?а ?кеп со?уы ?бден м?мкін


Slide 5

?орша?ан орта?а техникалы? ?амтамасыз ету ж?йелеріндегі апаттар мен а?аулар н?тижесінде к?птеген ластаушы заттар тасталады.


Slide 6

Атмосфера к?ліктер мен ?ндірісті орындардан шы?атын т?рлі зиян газдармен ластанады.


Slide 7

Химиялы? заттар атмосфераны? Жерді К?нні? радиациясын жібермейтін кедергіні б?зады.


Slide 8

Екі бастап?ы экологиялы? м?селелер – таби?и ресурстарды ?айдан алу мен ?ндірістік ?алды?тарды ?айда жіберу? – ?аза?стан ар?ылы шешіледі.


Slide 9

Сіздерді? ?лемі?із – бізді? ?лем! ?ор?а?ыз оны!


×

HTML:

Ссылка: