Компетентний вчитель — запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу


The Presentation inside:

Slide 0

Компетентний вчитель — запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу Виступ на педагогічній раді “Зростання професіоналізму вчителя в системі компетентністно орієнтованого навчання” заступника директора з НВР Богуцької Ю.Г.


Slide 1

Науковці, в працях яких в різних аспектах розглядається проблема підвищення професійної компетентності Ю. К. Бабанський С. Я. Батищев В. І. Бондар О. Н. Владиславлєв Ю. З. Гільбух С. У. Гончаренко М. І. Дробнохід С. Б. Єлканов В. І. Лозова М. М. Скаткін


Slide 2

Професійна компетентність педагога У Новому тлумачному словнику української мови компетентна людина визначається як така, що має достатні знання в якій-небудь галузі, яка з чим-небудь добре обізнана, тямуща, кваліфікована і має певні повноваження, права й владу.


Slide 3

«компетентність» > «кваліфікація»


Slide 4

Кого варто вважати професійно компетентним? Це людина, яка: успішно вирішує задачі навчання і виховання, готує для суспільства потрібний соціальний продукт, випускника з бажаними психологічними якостями (об’єктивні критерії); особисто прихильна до професії, мотивована до праці в ній, задоволена професією (суб’єктивні критерії); досягає бажаних сьогодні суспільством результатів у розвитку особистості учнів (результативні критерії); засвоює норми, еталони професії, досягає майстерності у ній (нормативні критерії); і разом з тим прагне індивідуалізувати свою працю, а також усвідомлено розвиває індивідуальність засобами професії (індивідуально-варіативні критерії); досягає вже сьогодні необхідного рівня професійних якостей, знань і вмінь (критерії наявного рівня); разом з тим має і усвідомлює перспективу, зону свого найближчого професійного розвитку, роблячи все для її реалізації (прогностичні критерії);


Slide 5

Кого варто вважати професійно компетентним? Це людина, яка: відкрита для постійного професійного навчання, накопичення досвіду (критерії професійної навченості); у той же час збагачує досвід професії за рахунок особистого творчого внеску (критерії творчості); соціально активна у суспільстві, готує в ході суспільних обговорень питання про недоліки професії, її досягнення, разом з тим шукає резерви вирішення проблем всередині професії, не боїться потрапити в умови конкурентноздатності освітніх послуг (критерії соціальної активності); віддана педагогічній професії, прагне підтримувати навіть у складних умовах її честь і гідність, професійну етику (критерії професійної прихильності); готова до якісної і кількісної оцінки своєї роботи, вміє сама це робити, готова до диференційованої оцінки своєї роботи у балах, категоріях, спокійно ставиться до участі у професійних іспитах, тестах (якісні і кількісні критерії).


Slide 6

Висновок В. Я. Синенка “Професійна компетентність вчителя являє собою високий рівень його психолого-педагогічних і науково-предметних знань і умінь у сполученні з відповідним культурно-моральним виглядом, що забезпечує на практиці соціально затребувану підготовку підростаючого покоління до життя.”


Slide 7

Визначеність аспектів професійної компетентності вчителів у роботах науковців


Slide 8

Визначеність аспектів професійної компетентності вчителів у роботах науковців


Slide 9

Визначеність аспектів професійної компетентності вчителів у роботах науковців


Slide 10

Рейтинг компетентностей (за російськими та українськими науковцями) Продуктивна компетентність Автономізаційна компетентність та моральна компетентність Особистісні якості вчителя


×

HTML:

Ссылка: