Кремний ж?не оны? ?осылыстары


The Presentation inside:

Slide 0

Кремний ж?не оны? ?осылыстары


Slide 1

Ма?саты: Кремний ж?не оны? ?осылыстарыны? жалпы сипаттамасы, алынуы, аллотропиялы? модификациясы, ?асиеттері туралы т?сінік беру; Ой-?рістерін, танымды?, шы?армашылы?, реакция жазу, есеп шы?ару іс-?рекетін дамыту; ?з ойын еркін айту?а, ізденімпазды??а, топтасып ж?мыс жасау?а, белсенділікке т?рбиелеу. Т?рі: Аралас саба? ?дісі: А?паратты–коплексті, т?сіндірмелі- эврестикалы?, тест, с?ра?–жауап, талдау.


Slide 2

Барысы: I кезе? “Ой ша?ыру II кезе? “??ыну” III кезе? “Ма?ынаны тану” IV кезе? “Білімді тияна?тау” V кезе? “Т?йсіну”


Slide 3

I кезе? “Ой ша?ыру” Химиялы? викторина (с?ра?-жауап ойыны) 1. Т?ртінші топты? негізгі топшасыны? химиялы? элементін ата?ыз. 2. К?міртекті? аллотропиялы? т?р ?згерістері ?анша ?андай? 3. К?мір ?ыш?ылы т?здарын ата. 4. Алмазды? кристалды? торы ?андай пішінді? 5. Иіс газы ж?не к?мір?ыш?ыл газыны? формуласы 6. Карбонат-ионды сапалы? аны?тау ?шін не ?олданады? 7. “??р?а? м?з” дегеніміз не? 8. Графит не ?шін ?олданылады? 9.?ктасты? формуласы 10. ?те ?атты, м?лдір кристалды зат


Slide 4

Т?мендегі физикалы? ?асиеттер к?міртекті? ?ай т?р ?згерісіне с?йкес келеді ?


Slide 5

Аллотропиялы? модификациясы Аморфты Кристалды


Slide 6

II кезе?“??ыну” М?тінмен ж?мыс Кремний Жалпы сипаттамасы Z=+14 +1р=14 0n=28-14=14 е=14 +14)2)8 )4 2 2 6 2 2 1S 2S 2P 3S 3P


Slide 7

Кремний Алынуы Химиялы? ?асиеті


Slide 8

Таби?атта?ы кремний


Slide 9

сапфирин – к?гілдір агат яшма Цитрин- лимон т?стес кварц топаз


Slide 10


Slide 11

III кезе?і “Ма?ынаны тану” Тест 1.SiO2 + ……... => Si + 2CO 2.SiO2 + …...... => Si + 2MgO 3.Si + …....... => SiO2 4.SiO2 + …....... => CaSiO3 5.SiO2 + …....... => Na2Co3 + H2O 6.SiO2 + …....... => CaSiO3 + CO2 7.Na2SiO3 + …....... => Na2CO3 +H3SiO3 8.Na2SiO3 + …....... => CaSiO3 + 2NaCl O2 CaO 2Mg Д. 2C Е. CaCO3 Ж. CaCl2 З. 2NaOH И. H2CO3


Slide 12


Slide 13

IV кезе? “Білімді тияна?тау” Есеп I топ. Масасы 18,25 г т?з ?ыш?ылы мен натрий силикатыны? арты? м?лшері ?рекеттескенде т?нба?а т?сетін кремний ?ыш?ылыны? массасын ж?не м?лшерін есепте. II топ. Массасы 30%-тік 140г кремний ?ыш?ылына массасы 32 г калий гидроксидін ?ос?анда т?зілетін т?зды? массасын табы?дар ІІІ топ. Кремний оксидіні? арты? м?лшері массасы 10 кг натрий гидроксидімен ?рекеттескенде 11,2 кг натрий силикаты алынды. Натрий силикатыны? теориялы? м?мкіндікпен салыстыр?анда?ы шы?ымын аны?та?дар.


Slide 14

V кезе? “Т?йсіну” “Химиялы? лото” ойыны H2O, SiH4, O2, SiO2, Na2SiO3, NaOH, H2O, SiO2 KCl, HCl, H2SiO3 , К2SiO3


Slide 15

?йге тапсырма: § 22 №6,7 есеп


×

HTML:

Ссылка: