«1916 жыл?ы ?лт азатты? ?оз?алыс»


The Presentation inside:

Slide 0

Орында?ан: ?аза?стан Республикасы білім ж?не ?ылым министрлігі ? И Сатбаев атында?ы ?аза? ?лтты? техникалы? университеті Тау-кен металлургия институты «1916 жыл?ы ?лт азатты? ?оз?алыс» Тексерген: Н?ртазаева А. Орында?ан: Же?іс Д. Тобы: 5В070900 МЛБ-15-7?


Slide 1

К?теріліске желеу бол?ан негізгі себепші фактор: 1916 жыл?ы 25 маусымда?ы патша ?кіметіні? “Т?ркістан мен Дала ?лкесінен 19-43 жас аралы?ында?ы 500 мы? адамды ?ара ж?мыс?а алу туралы” жарлы?ыны? шы?уы.


Slide 2

Революцияшыл-демократияшыл топ ?кілдері: ?.Жангелдин,А.Иманов,Т.Бокин,С.Сейфуллин,Т.Рыс??лов,С.Ме?дешов,Б.Алманов,Б.?шекеев,Ж.М?мбетов ?ара ж?мыс?а алудан бас тартып, халы?ты к?теріліске ша?ырды.


Slide 3

Либералды?-демократиялы? зиялылар: ?.Б?кейханов, М.Дулатов, А.Байт?рсынов патша ?кіметімен келісімпазды? ба?ыт ?станды.


Slide 4

1913 жылды? ?зінде А.Байт?рсын?лы: “?аза? ?лтыны? ?мір с?руіні? ?зі проблема?а айналды” деп жазды. М.Дулат?лы: “Ж?рт се?дей со?ылды, т?нде ?й?ыдан,к?ндіз к?лкіден айырылды” деп жазды. 1916 жыл?ы ?азанда?ы ?ндеу хатында: “Ты?да?ыздар,?ан т?кпе?іздер,?арсыласпа?ыздар”,-деп жаз?ан болатын.


Slide 5

1916 жыл?ы 23 тамызда генерал-губернатор А.Куропаткинні? ??пия б?йры?ымен ?ара ж?мыс?а ша?ырудан босатыл?андар: Болысты?,ауылды? бас?армаларды? лауазымды адамдары Полициялы? шенділер Имамдар,молдалар Несие мекемелеріндегі есепшілер Жо?ары лауазымды жергілікті б?ратаналар Дворяндар


Slide 6

К?теріліске ?атысушы революцияшыл-демократияшыл зиялылар ?кілдері: Жетісуда:Т.Рыс??лов,Т.Бокин,Б.?шекеев,?.Сауры?ов,Ж.М?мбетов,А.?оса?ов Тор?айда:?.Жангелдин,А.Иманов Орал облысы мен Б?кей ордасында:С.Ме?дешов пен ?.?йтиев Ма??ыстауда:Ж,Мы?баев


Slide 7

1916 жыл?ы к?теріліс б?кіл ?аза?станды,Орта Азияны,Сібір мен Кавказды? бір б?лігін ?амтыды


Slide 8

Шерубай-Н?ра болысында: Н.?ияшев ?араша? болысында: О.Шо?ов Верный уезінде: Б.?шекеев


Slide 9

Т?ркістан ?лкесінде 347 адам атылды,168 адам жер аударылды. Жетісуда к?теріліс жаса?ан ауылдарды? 238 мы?нан астам хал?ы ?ытай?а ауып кетуге м?жб?р болды.


×

HTML:

Ссылка: