2013-2014 о?у жылына арнал?ан Т?РБИЕ ЖОСПАРЫ


The Presentation inside:

Slide 0

№1орта мектебі КММ “Бекітемін” Директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары _________ «___»___________2013ж 2013-2014 о?у жылына арнал?ан Т?РБИЕ ЖОСПАРЫ Сынып жетекшісі:. ?скемен, 2013 ж


Slide 1

?скемен ?аласы 2013 - 2014 о?у жылына арнал?ан Сынып жетекшісіні? т?рбие жоспары Сынып жетекшісі:


Slide 2

Т?йіндеме


Slide 3

сынып жетекшісіні? іс – ?а?аздары


Slide 4

• О?ушыларды салауатты ?мір салтын ?стану?а ша?ыру, ???ы?ты?, имандылы? т?рбиесін беру. • Т?рбиелік іс –шараларды жастарды ?з елін, ел р?міздерін ??рметтеуге адалды??а, азаматты?, саналылы?, е?бек с?йгіштік, ?зге ?лт ?кілдерін сыйлау?а, ?зара ?арым –?атынас жасау?а ба?ыттап ж?ргізу. • О?ушыларды ?зін -?зі бас?ару ?йымдарыны? ж?мыстарына тарту, ынтыма? –бірлікке ?йрету. • Сынып жетекшілеріні? ??жаттарыны? д?рыс ж?ргізілуіне к?мек беру, оларды ?з білімдерін жетілдіруіне ы?пал жасау, о?ушылармен ынтыма?тасты? ?арым -?атыннас орнату. • О?у орнында?ы клуб, ?йірмелерді? д?рыс ж?мыс жасауына ы?пал ету. Олар?а о?ушыларды ке?інен ?атыстыру. • Республикалы?, облысты?, ?алалы?, м?дени сауы?тыру іс шараларына т?рлі сайыстар?а, о?ушылар мен о?ытушыларды ?атыстыру. • Мектептегі о?у –т?рбие ж?мыстарына ба?ыт –ба?дар беріп, ба?ылап н?тижесін аны?тайтын ?дістемелік к?мек к?рсететін сынып жетекшілер ке?есі ??рылып бекітілді. Т?рбие ж?мысыны? міндеттері


Slide 5

Сынып жетекшісіні? ?ызметтік міндеттері: -о?у жылына арнал?ан ж?мыс жоспарын ??ру. О?ушыларды? ?мірі мен т?рмыс жа?дайларын ж?не оларды? м??тажды?тарын зерттеу. О?ушыларды? ата-аналарымен байланыста (м?мкіндігіне ?арай кездесіп т?ру) болу; - п?н о?ытушыларымен о?ушыларды? ?абілеттері мен ?ызы?ушылы?ын ескере отырып, м?дениет –к?пшілік, спорт, ?ылыми зерттеу ісіне ж?не бас?а да ж?мыстар?а тарту; - о?у ж?мысын, ?зіндік ж?мысты ?йымдастыру. О?ушыларды? саба??а ?атысуда?ы енжарлы?тары мен нашар ?лгерімдеріні? себептерін аны?тау; - сынып жетекшсі, директорды? о?у ісі ж?ніндегі орынбасары, б?лім ме?герушілеріні? ?сынысымен о?ушыны? орта арнаулы о?у орнында болуыны? барлы? кезе?і мектеп директорыны? б?йры?ымен та?айындалады; - сынып жетекшіні? ?ызметі мен міндетін орындау –о?ытушыны? ?ызметтік борышы; - Сынып жетекші ж?мысы орта арнаулы о?у орны о?ушысыны? ?ызметін ма?ызды к?рсеткіші болып табылады ж?не оны аттестациялау мен ?айта сайлауда есепке алынады. Сынып жетекшілік міндеттен босату себептері к?рсетіліп мектепті? директорыны? б?йры?ымен орындалады; - сынып жетекшілер ?зін осы ?ызметке ?сын?ан Педагогикалы? Ке?есте ?з ж?мысы ж?нінде мезгілімен есеп беріп отырады.


Slide 6

Сынып жетекшісі нені білуі тиіс? ?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы» За?ын Балалар ???ы?ы туралы Конвенция (1993) Педагогиканы, этнопедагогиканы, этнопсихологияны, мектеп гигиенасын Педагогикалы? ?депті Т?рбие ж?мысыны? ?дістемесін, теориясын Е?бек за?ыны? негіздерін ?з тобыны? т?рбие ж?мысы жоспарын жасауды Т?рбиелік іс – шараны ?йымдастыра алуды: ??гіме, пікірталас, экскурсия, жоры?, сынып кеші, сынып са?аты, т.б Ата – аналар жиналысын ?йымдастыру ж?не ?ткізуді Психологиялы? –педагогикалы? тесттерді, анкеталарды, сауалнамаларды ?з ж?мысында сапалы пайдалануды


Slide 7

Сынып жетекшісіне жасалатын ?ажетті жа?дайлар ?йымдастырып жат?ан т?рбие процесін материалды? – техникалы? жа?ынан ?амтамасыз етуі ?дістемелік к?мек ж?не ?кімшілік тарапынан ?олдауы Сынып жетекшілігін ?ылыми проблема ретінде ж?йелі т?рде ?ылыми – теориялы? т?р?ыдан т?сінуі


Slide 8

Сынып жетекшісіні? не істеуге ???ы жо? ? О?ушыны? намысын ?орлау?а, ?осал?ы ат ?ойып кемітуге, т.б О?у ба?асын о?ушыны жазалау ?шін пайдалану?а Отбасын (туыс?андарын) о?ушыны жазалау ?шін ?дейі пайдалану?а ?ріптестерін сыртынан жамандау?а, беделін т?сіруге О?ушыны? сенгіштігін пайдаланып, у?десінде т?рмай ?дейі ?ате ба?дар беруге


Slide 9

Дене шыны?тырумен, спортпен ?немі ш??ылдану К?шеде ж?ріп – т?ру, ?рттен са?тану, суда ж?зу т?ртіп ережелерін білу ж?не ?ата? са?тау Білімді, о?у біліктері мен да?дыларын табандылы?пен игеру Т?ртіпті, ?арапайым ж?не кішіпейіл болу, ?зін - ?зі бас?ару органдарыны? шешімдерін орындау Ту?ан ?лке таби?атын са?тау, халы? м?лкін ?ор?ау Ата – ананы, жан?яны? ересек м?шелерін ??рметтеу, ?арттар мен кішелерге ?ам?орлы? жасау О?уды, е?бекті д?рыс ?йымдастыру, ?йірмелерде ш??ылдану Сынып о?ушыларыны? ?зін - ?зі бас?ару ж?мысына араласу Киім кигенде ?арапайымдылы? пен ??ыптылы?ты са?тай білу Жалпы?а пайдалы іс ?шін адал е?бектану мен ?німді е?бек етуге ?амдану, болаша?та?ы маманды?ын та?дай білу О?ушылар ережесі


Slide 10

О?ушы Анты Мен – ?аза?стан азаматы «С?йікті Отаным ?аза?станны? д?ние ж?зіндегі алды??ы ?атарлы ел болуы ?шін сапалы білім аламын. Ту?ан хал?ымны? ата- д?ст?рін жал?астырамын. Мемлекетті? Президентін ??рметтеймін. Ата За?ды б?лжытпай орындаймын. ?аза?стан 2050 жыл?а дейінгі ба?дарламасында айтыл?ан міндеттерді іске асыру?а ?лес ?осамын. Елімні? Туын, Елта?басын, ?н?ранын, Алтын ?я мектебімді сыйлап, ?астерлеймін» деп Ант етемін !


Slide 11

О?ушыларды? міндеттері


Slide 12

?леуметтік педагогикалы? паспорты


Slide 13

Сыныпта саба? беретін п?н о?ытушылары туралы ?ажетті м?лімет


Slide 14

сынып белсенділері Сынып ?кімі – 2. О?у секторы - 3. Т?ртіп секторы – 4. Спорт секторы – 5. М?дени – к?пшілік ж?мыс секторы – 6. Е?бек секторы – 7. Тазалы? секторы 8. ?аржы секторы-


Slide 15

Сынып жиналысыны? жоспары


Slide 16

Т?рбие ж?мысыны? ма?саты мен міндеттері Мектеп ережесін ?алыптастыру ?о?амды? м?лікке жанашырлы?пен ?арау?а дайындау Бірін – бірі ты?дау?а, сыйлау?а, сыпайы ?арым – ?атынас жасау?а ?йрету Д?рыс, ?демі с?йлеуге, ізетті болу?а т?рбиелеу Ту?ан ?лкемізді к?ркейтуге ат салысу Сыныпта, отбасында, к?нделікті ?мірде салауатты ?мір салтын ?алыптастыру О?у –??рал, кітапты к?тіп ?стау?а, кешікпей, саба?тан ?алмау?а да?дыландыру Хал?ымызды? мемлекеттік р?міздерін к?зді? ?арашы?ындай са?тап, с?ю, ?астерлеу


Slide 17

Т?рбие де?гейіні? т?рлері Жо?ары де?гей т?рбиелікті? жа?сы жа?тары т?ра?ты, ?зін - ?зі ?йымдастыруы мен реттеуі ж?не белсенділігі ?те жо?ары Орташа де?гей т?рбиелікті? жа?сы жа?тары басым, ?зін - ?зі ?йымдастыруы мен реттеу ?абілеті бар, біра? белсенділігі аз бай?алады Т?мен де?гей т?рбиелікті? жа?сы жа?тары аздап білінеді, біра? т?ра?ты емес, ?зін - ?зі ?йымдастыруы мен реттеуі тек ?лкендерді? ескертуімен ж?зеге асырылады. ?те т?мен де?гей адамгершілік жа?ынан т?рбиесіздігі басым, педагогикалы? ?сермен т?зелуі ?те ?иын, ?зін - ?зі ?йымдастыруы мен реттеуі дамы?ан.


Slide 18

Т?рбие де?гейін аны?тау ?дістері ?азіргі заман – педагогы – ол практикалы? психолог. Ол т?рбие мен о?ытуды о?ушы туралы объективті ма?л?маттар негізінде ??ру?а тырысады. ?рбір о?ушыны? бойында тек ?зіне ?ана т?н таным ?рекетіні?, эмоциялы? ?міріні?, жігері мен мінезіні? ерекшеліктері бол?анды?тан, ?рбір бала ?зіне жеке дара ?атынасты талап етеді. сынып жетекші – педагог т?мендегі берілген ?дістерді пайдалануына болады. Бай?ау ??гімелесу Шы?арма С?ра? – жауап Тест ж?ргізу Социограмма


Slide 19

Рухани-адамгершілік т?рбиесі Азаматты?-патриотты?, ???ы?ты? ж?не полим?дениеттік т?рбие Отбасы т?рбиесі ?зін-?зі тану мен ?зін-?зі дамыту ?ажеттілігін ?алыптастыру Е?бек ж?не экономикалы? т?рбие К?сіби-шы?армашылы? т?рбие Коммуникативті м?дениетті ?алыптастыру Эстетикалы? т?рбие ?леуметтік – м?нді ж?не жеке ?асиеттерін ?алыптастыру. Дене т?рбиесі ж?не салауатты салтты ?алыптастыру Экологиялы? т?рбие Т?рбие ж?мыстарыны? ба?ыттары (12) Интеллектуалды м?дениетті дамыту


Slide 20

1. Азаматты?-патриотты? ???ы?ты? ж?не полим?дениеттік т?рбие 2. Рухани-адамгершілік т?рбиесі


Slide 21

Т?рбие са?аты Пікір сайыс 20.01.12 04.11.11 10.02.12 9.03.12 16.09.11 28.10.11 03.02.12 25.11.11 Жеке шы?армашылы? ?ызметін м?дениет ?лемінде ж?не адамдармен ?арым-?атынаста ?алыптастыру


Slide 22

6. Коммуникативті м?дениетті дамыту 7. Экологиялы? т?рбие б) Пікірлесе білу – ба?а жетпес байлы?


Slide 23

8. Эстетикалы? т?рбие 9. Дене т?рбиесі ж?не салауатты ?мір салты


Slide 24

11. К?сіби-шы?армашылы? т?рбие 10. Е?бек ж?не экономикалы? т?рбие


Slide 25

12. Интеллектуалды м?дениетті дамыту


Slide 26

?йде баланы? ?й тапсырмасын орындауын ?ада?алау. Балаларды? ?мірі ?шін, о?уы ?шін оларды? рухани ж?не ?ауіпсіз дамуын, адамгершілік жа?ынан ?алыптасуын ?амтамасыз ететін жа?дайлар жасау. Жыл мезгілдеріні? ауа – райына байланысты киімдерін ?ада?алау. білім беретін мекемелермен ты?ыз байланыста болу, баланы саба?тан ?алдырмау. О?ушы мектепке кешігіп ?алмау ?шін та?ерте? уа?ытты балаларын ?йден шы?арып салу. Бала т?рбиесіні? негізі ата – анада жат?анын естен шы?армау. Ата – аналарды? міндеті К?ше ережелерін са?тау?а еске салып т?ру. Баланы о?улы?тар мен бас?а о?у ??ралдармен толы? ?амтамасыз ету. мектепке м?дени шаралар ?ткізуге, ж?ндеу ж?мыстарына к?мектесуге міндетті. мектепте сынып жетекшілерімен, м??алімдерімен байланыс жасап, о?ушыны? о?улы?тармен ?амтамасыз етілуін ескеру.


Slide 27

Ата – аналар жиналысыны? жоспары


Slide 28

№ _____Ата – аналар жиналысыны? хаттамасы «_____» _________200 ____ж ?атыс?аны ________адам ?атыспа?аны: _______________________________________________ ___________________________________________________________ Та?ырыбы: _________________________________________________ ___________________________________________________________ К?н т?ртібі:__________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ?йымдастыру ж?не бас?а да с?ра?тар: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ С?ра?тар, ескертулер, ата – аналар тілектері: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ?аулы: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ сынып жетекшісі: ___________________________________________________________ Ата – аналар комитетіні? т?ра?асы:


Slide 29

?иын о?ушымен ж?мыс


Slide 30

?ткен о?у жылында?ы сыныпты? т?рбие ж?мысын талдау ?шін ?лгі кестесі 1.?ткен о?у жылында?ы сыныпты? т?рбие ж?йесін жоспарлауы мен тиімді ма?сатта?ы талдауы: ?ткен жылды? т?рбие міндеттеріні? н?тижесі, оларды? ?ойылу ма?сат?а дайындылы?ты?ы; о?ушыларды? іс-?рекет пен ?арым – ?атынас?а т?скен кезде негізгі ба?ытты? д?рыс та?далуы, мазм?ны, ж?мыс т?рі, педагогикалы? ??ралдарды? ?сері, т?сілдері. 2.О?ушыларды? дамуында ?леуметтік жа?дайыны? динамикасыны? талдауы: о?ушыларды? дамуында ?леуметтік жа?дайды? ерекшелігі, ?ткен жылда?ы ?згерістер. Осы жа?дайды? ?згеруіне ?андай факторлар ?серін тигізді ? о?ушыны? т?л?асыны? дамуына, мінезіні? ?алыптасуына, шы?армашылы? дарынды? пен физикалы? ?абілеттілігіне жа?ын ?орша?ан ?леуметтік ортаны? (ата –аналар, ??рбылар), ?йірмелерге ?атысуы, бас?а секциялар мен бірлестіктерге ?атысуы ?андай ?сер тигізеді ? сыныпты? ?о?амды? пікіріні? ерекшелігі мен о?ушыларды? ??нды ба?дарлауына ?сері 3. Сынып ?жымы дамуына талдау: сыныпты? р?лдік ж?не коммуникативтік ??рылымы, ?жымды? ?арым-?атынасты? даму кезе?і ж?не онда?ы ?жымды? шы?армашылы? ?арым-?атынасы; сыныпта?ы рухани-психологиялы? ауа-райыны? ерекшелігі: о?ушыларды? ?арым-?атынасты? мінезі (сыпайылы?, бір-біріне сыйласты?, ?лдар мен ?ыздар арасында?ы ?арым-?атынасыны? басымдылы?ы, сынып о?ушыларыны? эмоционалды басымды к?йіне келтіру; сыныппта?ы ?арым-?атынас?а о?ушыларды ж?мылдыру дейгейі, жоспарлау ж?йесіне ж?мылдыру де?гейі ж?не біркелкі іс-?рекетті? талдауы; о?ушыларды? ?о?амды? белсенділігіні? дамуы «оларды? шы?армашылы?ы, талаптылы?ы, ?йымдастыр?ышты?ы, іс-?рекеттегі дербестігі, сыныпта?ы ?зін-?зі бас?аруына ?атысуы). 4.Мектеп ?міріне сынып о?ушыларыны? ?атысуына талдау: колледж шараларында сынып о?ушыларыны? негізгі ?атысу т?рткісі, колледж ?міріне о?ушыларды ж?мылдыру мен ?ызы?ушылы? де?гейі, белсенділік пен н?тижелігі (т?л?аны? дамуы мен колледжді? тіршілік ?рекеті ?шін) колледж істерінде сынып ?жымы м?шелеріні? ?атысуы; колледждегі ?зін-?зі бас?аруында?ы, ?йымдастыру іс-?рекеттерінде, колледж ?йірмелерінде, секциялар, клубтар ж?не та?ы бас?а бірлестіктерде сынып о?ушыларыны? ?атысуы, осы іс-?рекеттеріні? о?уышлар т?л?асыны? т?рбиесі мен дамуына ы?палын тигізуі.


Slide 31

5.сынып о?ушыларыны? дамуына талдау: о?ушыларды? т?рбиелік ж?не рухани-эстетикалы? даму де?гейі (оларды? ?алпына ?андай факторлар ?серін тигізетіндігін к?рсету); о?ушыларды? к?ркем –эстетикалы?, е?бек ж?не т.б іс-?рекеттеріні? шы?армашылы? ж?не танымды? даму де?гейі мен о?у ?лгірімдері; о?ушыларды? ?леуметтік –м?дени ?згерісіні? дамуы (?арым-?атынас дамуы, ???ы?ты м?дениет, интелектуалды ж?не а?паратты? м?дениет, к?ркем, экологиялы?, дене т?рбиесі, отбасылы? ?арым-?атынас м?дениеті, экономикалы? ж?не е?бек м?дениеттері, ?азіргі ?мірге бейімділік, дербестілікті дамыту, ?леуметтік орта?а игілікті ?сер ету, ал н?тижесінде ?мірлік ?зін-?зі табу м?дениетін дамыту); сынып о?ушыларыны? аса жар?ын жеке т?л?алы? ерекшеліктеріні? к?рінуі; о?ушыларда ?зін-?зі т?рбиелеумен айналысу?а ?ажеттілігі бар екендігі; ?ткен жыл бойында сынып ??рамыны? ?згеруі; сынып ?жымында «жа?адан келушілерді?» жеке т?л?алы? ерекшеліктері, оларды? бейімделуі; т?уекел сынып о?ушылары (оларды? жеке т?л?алы? ерекшеліктері, ?ажеттіліктері, ?ылы?тарыны? т?рткілері; оларды? жа?ын ?леуметтік ?орша?ан орта?а ?сері; олармен ж?мыс кезінде ?сершіл т?сілдері; сол о?ушыларды? т?рбие міндеттері мен т?ртібіндегі т?зетілімдері; осы о?ушыларды ?рі ?арай ?леуметтендіру жайында болжау). 6.Отбасымен педагогикалы? ?арым-?атынасыны? талдауы: о?ушы ата – аналарыны? сыныпты? т?рбиелік ?ызметіне ?сері; ата – аналарды? балаларды отбасылы? ?мірге дайындау?а ?атысуы. 7.Сынып жетекшісіні? т?рбие ж?мысыны? тиімділігі мен сыныпта?ы т?рбие ?рдісіні? ?йымдастырылуына талдау: т?рбие шараларыны? мазм?нынан о?ушылар нені аса ы?ыласпен ?абылдады ? ?андай істерде олар аса ?ана?аттанумен ?атысты ? ?андай істерде олар белсенді ?йымдастырушылар ретінде ?атысты ? Ал ?андай істерге нем??райлы ?арады ? ?андай істерде белсенділік танытпады ? Неліктен ? ?ткен о?у жылында сыныпта ?ткізілген іс-шаралар бірізділігі ?аншама ?тымды болды? о?ушыларды? рухани ?алыптасуы мен дамуында т?рбиені? ?андай т?сілдері ?сер тигізді, о?ушыларды? адамгершілік ?алыптасуы мен дамуына педагогикалы? ??ралдарды? аса д?рыс ы?палын тигізді ме ? ?андай іс-?рекет саналы т?ртіпті ?алыптастыру мен е?бекке деген жауапкершілікке д?рыс ы?палын тигізе алады ? ?ткен жылы ?ткізілген ?андай шаралар мен ?жымды? шы?армашылы? істер, сынып ?жымыны? ?йымшыл болуына ы?палын тигізді ? 8.Т?жырым: с?ттілік пен табыс, д?рыс т?жірибені жина?тау жайында; сынып о?ушыларыны? ?йымдастыру мен т?рбиесіне ?олайсыз с?ттер жайлы; ?олданылма?ан ?ор мен орындалма?ан м?мкіншіліктер жайлы; жа?ын болаша??а жоспарлы ма?сат пен бастап?ы міндеттер жайлы.


Slide 32

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер:


Slide 33

Ынта ?ойып ты?да?андары?ыз?а рахмет!


×

HTML:

Ссылка: